Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Acts 18:1 meta de tauta cwrisqei" o paulo" ek twn aqhnwn hlqen ei" korinqon   2 kai eurwn tina ioudaion onomati akulan pontikon tw genei prosfatw" elhluqota apo th" italia" kai priskillan gunaika autou dia to diatetacenai klaudion cwrizesqai panta" tou" ioudaiou" ek th" rwmh" proshlqen autoi"   3 kai dia to omotecnon einai emenen par autoi" kai eirgazeto hsan gar skhnopoioi thn tecnhn   4 dielegeto de en th sunagwgh kata pan sabbaton epeiqen te ioudaiou" kai ellhna"   5 w" de kathlqon apo th" makedonia" o te sila" kai o timoqeo" suneiceto tw pneumati o paulo" diamarturomeno" toi" ioudaioi" ton criston ihsoun   6 antitassomenwn de autwn kai blasfhmountwn ektinaxameno" ta imatia eipen pro" autou" to aima umwn epi thn kefalhn umwn kaqaro" egw apo tou nun ei" ta eqnh poreusomai   7 kai metaba" ekeiqen hlqen ei" oikian tino" onomati ioustou sebomenou ton qeon ou h oikia hn sunomorousa th sunagwgh   8 krispo" de o arcisunagwgo" episteusen tw kuriw sun olw tw oikw autou kai polloi twn korinqiwn akouonte" episteuon kai ebaptizonto   9 eipen de o kurio" di oramato" en nukti tw paulw mh fobou alla lalei kai mh siwphsh"   10 dioti egw eimi meta sou kai oudei" epiqhsetai soi tou kakwsai se dioti lao" estin moi polu" en th polei tauth   11 ekaqisen te eniauton kai mhna" ex didaskwn en autoi" ton logon tou qeou   12 galliwno" de anqupateuonto" th" acaia" katepesthsan omoqumadon oi ioudaioi tw paulw kai hgagon auton epi to bhma   13 legonte" oti para ton nomon outo" anapeiqei tou" anqrwpou" sebesqai ton qeon   14 mellonto" de tou paulou anoigein to stoma eipen o galliwn pro" tou" ioudaiou" ei men oun hn adikhma ti h radiourghma ponhron w ioudaioi kata logon an hnescomhn umwn   15 ei de zhthma estin peri logou kai onomatwn kai nomou tou kaq uma" oyesqe autoi krith" gar egw toutwn ou boulomai einai   16 kai aphlasen autou" apo tou bhmato"   17 epilabomenoi de pante" oi ellhne" swsqenhn ton arcisunagwgon etupton emprosqen tou bhmato" kai ouden toutwn tw galliwni emelen   18 o de paulo" eti prosmeina" hmera" ikana" toi" adelfoi" apotaxameno" exeplei ei" thn surian kai sun autw priskilla kai akula" keirameno" thn kefalhn en kegcreai" eicen gar euchn   19 kathnthsen de ei" efeson kakeinou" katelipen autou auto" de eiselqwn ei" thn sunagwghn dielecqh toi" ioudaioi"   20 erwtwntwn de autwn epi pleiona cronon meinai par autoi" ouk epeneusen   21 all apetaxato autoi" eipwn dei me pantw" thn eorthn thn ercomenhn poihsai ei" ierosoluma palin de anakamyw pro" uma" tou qeou qelonto" kai anhcqh apo th" efesou   22 kai katelqwn ei" kaisareian anaba" kai aspasameno" thn ekklhsian katebh ei" antioceian   23 kai poihsa" cronon tina exhlqen diercomeno" kaqexh" thn galatikhn cwran kai frugian episthrizwn panta" tou" maqhta"   24 ioudaio" de ti" apollw" onomati alexandreu" tw genei anhr logio" kathnthsen ei" efeson dunato" wn en tai" grafai"   25 outo" hn kathchmeno" thn odon tou kuriou kai zewn tw pneumati elalei kai edidasken akribw" ta peri tou kuriou epistameno" monon to baptisma iwannou   26 outo" te hrxato parrhsiazesqai en th sunagwgh akousante" de autou akula" kai priskilla proselabonto auton kai akribesteron autw exeqento thn tou qeou odon   27 boulomenou de autou dielqein ei" thn acaian protreyamenoi oi adelfoi egrayan toi" maqhtai" apodexasqai auton o" paragenomeno" sunebaleto polu toi" pepisteukosin dia th" carito"   28 eutonw" gar toi" ioudaioi" diakathlegceto dhmosia epideiknu" dia twn grafwn einai ton criston ihsoun


 

(NKJV) Acts 18:1


Chapter 18

Ministering at Corinth
1 After these things Paul departed from Athens and went to Corinth. 2 And he found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla (because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome); and he came to them. 3 So, because he was of the same trade, he stayed with them and worked; for by occupation they were tentmakers. 4 And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks.

5 When Silas and Timothy had come from Macedonia, Paul was compelled by the Spirit, and testified to the Jews that Jesus is the Christ. 6 But when they opposed him and blasphemed, he shook his garments and said to them, “Your blood be upon your own heads; I am clean. From now on I will go to the Gentiles.” 7 And he departed from there and entered the house of a certain man named Justus,d one who worshiped God, whose house was next door to the synagogue. 8 Then Crispus, the ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his household. And many of the Corinthians, hearing, believed and were baptized.

9 Now the Lord spoke to Paul in the night by a vision, “Do not be afraid, but speak, and do not keep silent; 10 for I am with you, and no one will attack you to hurt you; for I have many people in this city.” 11 And he continued there a year and six months, teaching the word of God among them.

12 When Gallio was proconsul of Achaia, the Jews with one accord rose up against Paul and brought him to the judgment seat, 13 saying, “This fellow persuades men to worship God contrary to the law.”

14 And when Paul was about to open his mouth, Gallio said to the Jews, “If it were a matter of wrongdoing or wicked crimes, O Jews, there would be reason why I should bear with you. 15 But if it is a question of words and names and your own law, look to it yourselves; for I do not want to be a judge of such matters. 16 And he drove them from the judgment seat. 17 Then all the Greekse took Sosthenes, the ruler of the synagogue, and beat him before the judgment seat. But Gallio took no notice of these things.


Paul Returns to Antioch

18 So Paul still remained a good while. Then he took leave of the brethren and sailed for Syria, and Priscilla and Aquila were with him. He had his hair cut off at Cenchrea, for he had taken a vow. 19 And he came to Ephesus, and left them there; but he himself entered the synagogue and reasoned with the Jews. 20 When they asked him to stay a longer time with them, he did not consent, 21 but took leave of them, saying, “I must by all means keep this coming feast in Jerusalem;f but I will return again to you, God willing.” And he sailed from Ephesus.

22 And when he had landed at Caesarea, and gone up and greeted the church, he went down to Antioch. 23 After he had spent some time there, he departed and went over the region of Galatia and Phrygia in order, strengthening all the disciples.


Ministry of Apollos

24 Now a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the Scriptures, came to Ephesus. 25 This man had been instructed in the way of the Lord; and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things of the Lord, though he knew only the baptism of John. 26 So he began to speak boldly in the synagogue. When Aquila and Priscilla heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. 27 And when he desired to cross to Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him; and when he arrived, he greatly helped those who had believed through grace; 28 for he vigorously refuted the Jews publicly, showing from the Scriptures that Jesus is the Christ.
(NKJV Notes) Acts 18:7 18:7 d NU-Text reads Titius Justus.18:17 e NU-Text reads they all.18:21 f NU-Text omits I must through Jerusalem.

NKJV Copyright