Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Acts 19:1 egeneto de en tw ton apollw einai en korinqw paulon dielqonta ta anwterika merh elqein ei" efeson kai eurwn tina" maqhta"   2 eipen pro" autou" ei pneuma agion elabete pisteusante" oi de eipon pro" auton all oude ei pneuma agion estin hkousamen   3 eipen te pro" autou" ei" ti oun ebaptisqhte oi de eipon ei" to iwannou baptisma   4 eipen de paulo" iwannh" men ebaptisen baptisma metanoia" tw law legwn ei" ton ercomenon met auton ina pisteuswsin tout estin ei" ton criston ihsoun   5 akousante" de ebaptisqhsan ei" to onoma tou kuriou ihsou   6 kai epiqento" autoi" tou paulou ta" ceira" hlqen to pneuma to agion ep autou" elaloun te glwssai" kai proefhteuon   7 hsan de oi pante" andre" wsei dekaduo   8 eiselqwn de ei" thn sunagwghn eparrhsiazeto epi mhna" trei" dialegomeno" kai peiqwn ta peri th" basileia" tou qeou   9 w" de tine" esklhrunonto kai hpeiqoun kakologounte" thn odon enwpion tou plhqou" aposta" ap autwn afwrisen tou" maqhta" kaq hmeran dialegomeno" en th scolh turannou tino"   10 touto de egeneto epi eth duo wste panta" tou" katoikounta" thn asian akousai ton logon tou kuriou ihsou ioudaiou" te kai ellhna"   11 dunamei" te ou ta" tucousa" epoiei o qeo" dia twn ceirwn paulou   12 wste kai epi tou" asqenounta" epiferesqai apo tou crwto" autou soudaria h simikinqia kai apallassesqai ap autwn ta" nosou" ta te pneumata ta ponhra exercesqai ap autwn   13 epeceirhsan de tine" apo twn periercomenwn ioudaiwn exorkistwn onomazein epi tou" econta" ta pneumata ta ponhra to onoma tou kuriou ihsou legonte" orkizomen uma" ton ihsoun on o paulo" khrussei   14 hsan de tine" uioi skeua ioudaiou arcierew" epta oi touto poiounte"   15 apokriqen de to pneuma to ponhron eipen ton ihsoun ginwskw kai ton paulon epistamai umei" de tine" este   16 kai efallomeno" ep autou" o anqrwpo" en w hn to pneuma to ponhron kai katakurieusan autwn iscusen kat autwn wste gumnou" kai tetraumatismenou" ekfugein ek tou oikou ekeinou   17 touto de egeneto gnwston pasin ioudaioi" te kai ellhsin toi" katoikousin thn efeson kai epepesen fobo" epi panta" autou" kai emegaluneto to onoma tou kuriou ihsou   18 polloi te twn pepisteukotwn hrconto exomologoumenoi kai anaggellonte" ta" praxei" autwn   19 ikanoi de twn ta perierga praxantwn sunenegkante" ta" biblou" katekaion enwpion pantwn kai suneyhfisan ta" tima" autwn kai euron arguriou muriada" pente   20 outw" kata krato" o logo" tou kuriou huxanen kai iscuen   21 w" de eplhrwqh tauta eqeto o paulo" en tw pneumati dielqwn thn makedonian kai acaian poreuesqai ei" ierousalhm eipwn oti meta to genesqai me ekei dei me kai rwmhn idein   22 aposteila" de ei" thn makedonian duo twn diakonountwn autw timoqeon kai eraston auto" epescen cronon ei" thn asian   23 egeneto de kata ton kairon ekeinon taraco" ouk oligo" peri th" odou   24 dhmhtrio" gar ti" onomati argurokopo" poiwn naou" argurou" artemido" pareiceto toi" tecnitai" ergasian ouk olighn   25 ou" sunaqroisa" kai tou" peri ta toiauta ergata" eipen andre" epistasqe oti ek tauth" th" ergasia" h euporia hmwn estin   26 kai qewreite kai akouete oti ou monon efesou alla scedon pash" th" asia" o paulo" outo" peisa" metesthsen ikanon oclon legwn oti ouk eisin qeoi oi dia ceirwn ginomenoi   27 ou monon de touto kinduneuei hmin to mero" ei" apelegmon elqein alla kai to th" megalh" qea" ieron artemido" ei" ouqen logisqhnai mellein de kai kaqaireisqai thn megaleiothta auth" hn olh h asia kai h oikoumenh sebetai   28 akousante" de kai genomenoi plhrei" qumou ekrazon legonte" megalh h artemi" efesiwn   29 kai eplhsqh h poli" olh th" sugcusew" wrmhsan te omoqumadon ei" to qeatron sunarpasante" gaion kai aristarcon makedona" sunekdhmou" paulou   30 tou de paulou boulomenou eiselqein ei" ton dhmon ouk eiwn auton oi maqhtai   31 tine" de kai twn asiarcwn onte" autw filoi pemyante" pro" auton parekaloun mh dounai eauton ei" to qeatron   32 alloi men oun allo ti ekrazon hn gar h ekklhsia sugkecumenh kai oi pleiou" ouk hdeisan tino" eneken sunelhluqeisan   33 ek de tou oclou proebibasan alexandron probalontwn auton twn ioudaiwn o de alexandro" kataseisa" thn ceira hqelen apologeisqai tw dhmw   34 epignonte" de oti ioudaio" estin fwnh egeneto mia ek pantwn w" epi wra" duo krazontwn megalh h artemi" efesiwn   35 katasteila" de o grammateu" ton oclon fhsin andre" efesioi ti" gar estin anqrwpo" o" ou ginwskei thn efesiwn polin newkoron ousan th" megalh" qea" artemido" kai tou diopetou"   36 anantirrhtwn oun ontwn toutwn deon estin uma" katestalmenou" uparcein kai mhden propete" prassein   37 hgagete gar tou" andra" toutou" oute ierosulou" oute blasfhmounta" thn qeon umwn   38 ei men oun dhmhtrio" kai oi sun autw tecnitai ecousin pro" tina logon agoraioi agontai kai anqupatoi eisin egkaleitwsan allhloi"   39 ei de ti peri eterwn epizhteite en th ennomw ekklhsia epiluqhsetai   40 kai gar kinduneuomen egkaleisqai stasew" peri th" shmeron mhdeno" aitiou uparconto" peri ou ou dunhsomeqa dounai logon th" sustrofh" tauth"   41 kai tauta eipwn apelusen thn ekklhsianCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Acts 19:1


Chapter 19

Paul at Ephesus
1 And it happened, while Apollos was at Corinth, that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus. And finding some disciples 2 he said to them, “Did you receive the Holy Spirit when you believed?”

So they said to him, “We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit.”

3 And he said to them, “Into what then were you baptized?”

So they said, “Into John's baptism.”

4 Then Paul said, “John indeed baptized with a baptism of repentance, saying to the people that they should believe on Him who would come after him, that is, on Christ Jesus.”

5 When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. 6 And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. 7 Now the men were about twelve in all.

8 And he went into the synagogue and spoke boldly for three months, reasoning and persuading concerning the things of the kingdom of God. 9 But when some were hardened and did not believe, but spoke evil of the Way before the multitude, he departed from them and withdrew the disciples, reasoning daily in the school of Tyrannus. 10 And this continued for two years, so that all who dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks.


Miracles Glorify Christ

11 Now God worked unusual miracles by the hands of Paul, 12 so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick, and the diseases left them and the evil spirits went out of them. 13 Then some of the itinerant Jewish exorcists took it upon themselves to call the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, “Weg exorcise you by the Jesus whom Paul preaches.” 14 Also there were seven sons of Sceva, a Jewish chief priest, who did so.

15 And the evil spirit answered and said, “Jesus I know, and Paul I know; but who are you?”

16 Then the man in whom the evil spirit was leaped on them, overpoweredh them, and prevailed against them,i so that they fled out of that house naked and wounded. 17 This became known both to all Jews and Greeks dwelling in Ephesus; and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified. 18 And many who had believed came confessing and telling their deeds. 19 Also, many of those who had practiced magic brought their books together and burned them in the sight of all. And they counted up the value of them, and it totaled fifty thousand pieces of silver. 20 So the word of the Lord grew mightily and prevailed.


The Riot at Ephesus

21 When these things were accomplished, Paul purposed in the Spirit, when he had passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, saying, “After I have been there, I must also see Rome.” 22 So he sent into Macedonia two of those who ministered to him, Timothy and Erastus, but he himself stayed in Asia for a time.

23 And about that time there arose a great commotion about the Way. 24 For a certain man named Demetrius, a silversmith, who made silver shrines of Diana,j brought no small profit to the craftsmen. 25 He called them together with the workers of similar occupation, and said: “Men, you know that we have our prosperity by this trade. 26 Moreover you see and hear that not only at Ephesus, but throughout almost all Asia, this Paul has persuaded and turned away many people, saying that they are not gods which are made with hands. 27 So not only is this trade of ours in danger of falling into disrepute, but also the temple of the great goddess Diana may be despised and her magnificence destroyed,k whom all Asia and the world worship.”

28 Now when they heard this, they were full of wrath and cried out, saying, “Great is Diana of the Ephesians!” 29 So the whole city was filled with confusion, and rushed into the theater with one accord, having seized Gaius and Aristarchus, Macedonians, Paul's travel companions. 30 And when Paul wanted to go in to the people, the disciples would not allow him. 31 Then some of the officials of Asia, who were his friends, sent to him pleading that he would not venture into the theater. 32 Some therefore cried one thing and some another, for the assembly was confused, and most of them did not know why they had come together. 33 And they drew Alexander out of the multitude, the Jews putting him forward. And Alexander motioned with his hand, and wanted to make his defense to the people. 34 But when they found out that he was a Jew, all with one voice cried out for about two hours, “Great is Diana of the Ephesians!”

35 And when the city clerk had quieted the crowd, he said: “Men of Ephesus, what man is there who does not know that the city of the Ephesians is temple guardian of the great goddess Diana, and of the image which fell down from Zeus? 36 Therefore, since these things cannot be denied, you ought to be quiet and do nothing rashly. 37 For you have brought these men here who are neither robbers of temples nor blasphemers of yourl goddess. 38 Therefore, if Demetrius and his fellow craftsmen have a case against anyone, the courts are open and there are proconsuls. Let them bring charges against one another. 39 But if you have any other inquiry to make, it shall be determined in the lawful assembly. 40 For we are in danger of being called in question for today's uproar, there being no reason which we may give to account for this disorderly gathering.” 41 And when he had said these things, he dismissed the assembly.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 19:13 19:13 g NU-Text reads I.19:16 h M-Text reads and they overpowered.19:16 i NU-Text reads both of them.19:24 j Greek Artemis19:27 k NU-Text reads she be deposed from her magnificence.19:37 l NU-Text reads our.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright