Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Acts 2:1 kai en tw sumplhrousqai thn hmeran th" penthkosth" hsan apante" omoqumadon epi to auto   2 kai egeneto afnw ek tou ouranou hco" wsper feromenh" pnoh" biaia" kai eplhrwsen olon ton oikon ou hsan kaqhmenoi   3 kai wfqhsan autoi" diamerizomenai glwssai wsei puro" ekaqisen te ef ena ekaston autwn   4 kai eplhsqhsan apante" pneumato" agiou kai hrxanto lalein eterai" glwssai" kaqw" to pneuma edidou autoi" apofqeggesqai   5 hsan de en ierousalhm katoikounte" ioudaioi andre" eulabei" apo panto" eqnou" twn upo ton ouranon   6 genomenh" de th" fwnh" tauth" sunhlqen to plhqo" kai sunecuqh oti hkouon ei" ekasto" th idia dialektw lalountwn autwn   7 existanto de pante" kai eqaumazon legonte" pro" allhlou" ouk idou pante" outoi eisin oi lalounte" galilaioi   8 kai pw" hmei" akouomen ekasto" th idia dialektw hmwn en h egennhqhmen   9 parqoi kai mhdoi kai elamitai kai oi katoikounte" thn mesopotamian ioudaian te kai kappadokian ponton kai thn asian   10 frugian te kai pamfulian aigupton kai ta merh th" libuh" th" kata kurhnhn kai oi epidhmounte" rwmaioi ioudaioi te kai proshlutoi   11 krhte" kai arabe" akouomen lalountwn autwn tai" hmeterai" glwssai" ta megaleia tou qeou   12 existanto de pante" kai dihporoun allo" pro" allon legonte" ti an qeloi touto einai   13 eteroi de cleuazonte" elegon oti gleukou" memestwmenoi eisin   14 staqei" de petro" sun toi" endeka ephren thn fwnhn autou kai apefqegxato autoi" andre" ioudaioi kai oi katoikounte" ierousalhm apante" touto umin gnwston estw kai enwtisasqe ta rhmata mou   15 ou gar w" umei" upolambanete outoi mequousin estin gar wra trith th" hmera"   16 alla touto estin to eirhmenon dia tou profhtou iwhl   17 kai estai en tai" escatai" hmerai" legei o qeo" ekcew apo tou pneumato" mou epi pasan sarka kai profhteusousin oi uioi umwn kai ai qugatere" umwn kai oi neaniskoi umwn orasei" oyontai kai oi presbuteroi umwn enupnia enupniasqhsontai   18 kai ge epi tou" doulou" mou kai epi ta" doula" mou en tai" hmerai" ekeinai" ekcew apo tou pneumato" mou kai profhteusousin   19 kai dwsw terata en tw ouranw anw kai shmeia epi th" gh" katw aima kai pur kai atmida kapnou   20 o hlio" metastrafhsetai ei" skoto" kai h selhnh ei" aima prin h elqein thn hmeran kuriou thn megalhn kai epifanh   21 kai estai pa" o" an epikaleshtai to onoma kuriou swqhsetai   22 andre" israhlitai akousate tou" logou" toutou" ihsoun ton nazwraion andra apo tou qeou apodedeigmenon ei" uma" dunamesin kai terasin kai shmeioi" oi" epoihsen di autou o qeo" en mesw umwn kaqw" kai autoi oidate   23 touton th wrismenh boulh kai prognwsei tou qeou ekdoton labonte" dia ceirwn anomwn prosphxante" aneilete   24 on o qeo" anesthsen lusa" ta" wdina" tou qanatou kaqoti ouk hn dunaton krateisqai auton up autou   25 dauid gar legei ei" auton prowrwmhn ton kurion enwpion mou dia panto" oti ek dexiwn mou estin ina mh saleuqw   26 dia touto eufranqh h kardia mou kai hgalliasato h glwssa mou eti de kai h sarx mou kataskhnwsei ep elpidi   27 oti ouk egkataleiyei" thn yuchn mou ei" adou oude dwsei" ton osion sou idein diafqoran   28 egnwrisa" moi odou" zwh" plhrwsei" me eufrosunh" meta tou proswpou sou   29 andre" adelfoi exon eipein meta parrhsia" pro" uma" peri tou patriarcou dauid oti kai eteleuthsen kai etafh kai to mnhma autou estin en hmin acri th" hmera" tauth"   30 profhth" oun uparcwn kai eidw" oti orkw wmosen autw o qeo" ek karpou th" osfuo" autou to kata sarka anasthsein ton criston kaqisai epi tou qronou autou   31 proidwn elalhsen peri th" anastasew" tou cristou oti ou kateleifqh h yuch autou ei" adou oude h sarx autou eiden diafqoran   32 touton ton ihsoun anesthsen o qeo" ou pante" hmei" esmen marture"   33 th dexia oun tou qeou uywqei" thn te epaggelian tou agiou pneumato" labwn para tou patro" execeen touto o nun umei" blepete kai akouete   34 ou gar dauid anebh ei" tou" ouranou" legei de auto" eipen o kurio" tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou   35 ew" an qw tou" ecqrou" sou upopodion twn podwn sou   36 asfalw" oun ginwsketw pa" oiko" israhl oti kai kurion kai criston auton o qeo" epoihsen touton ton ihsoun on umei" estaurwsate   37 akousante" de katenughsan th kardia eipon te pro" ton petron kai tou" loipou" apostolou" ti poihsomen andre" adelfoi   38 petro" de efh pro" autou" metanohsate kai baptisqhtw ekasto" umwn epi tw onomati ihsou cristou ei" afesin amartiwn kai lhyesqe thn dwrean tou agiou pneumato"   39 umin gar estin h epaggelia kai toi" teknoi" umwn kai pasin toi" ei" makran osou" an proskaleshtai kurio" o qeo" hmwn   40 eteroi" te logoi" pleiosin diemartureto kai parekalei legwn swqhte apo th" genea" th" skolia" tauth"   41 oi men oun asmenw" apodexamenoi ton logon autou ebaptisqhsan kai proseteqhsan th hmera ekeinh yucai wsei trisciliai   42 hsan de proskarterounte" th didach twn apostolwn kai th koinwnia kai th klasei tou artou kai tai" proseucai"   43 egeneto de pash yuch fobo" polla te terata kai shmeia dia twn apostolwn egineto   44 pante" de oi pisteuonte" hsan epi to auto kai eicon apanta koina   45 kai ta kthmata kai ta" uparxei" epipraskon kai diemerizon auta pasin kaqoti an ti" creian eicen   46 kaq hmeran te proskarterounte" omoqumadon en tw ierw klwnte" te kat oikon arton metelambanon trofh" en agalliasei kai afelothti kardia"   47 ainounte" ton qeon kai econte" carin pro" olon ton laon o de kurio" prosetiqei tou" swzomenou" kaq hmeran th ekklhsiaCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Acts 2:1


Chapter 2

Coming of the Holy Spirit
1 When the Day of Pentecost had fully come, they were all with one accordg in one place. 2 And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. 3 Then there appeared to them divided tongues, as of fire, and one sat upon each of them. 4 And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.


The Crowd's Response

5 And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men, from every nation under heaven. 6 And when this sound occurred, the multitude came together, and were confused, because everyone heard them speak in his own language. 7 Then they were all amazed and marveled, saying to one another, “Look, are not all these who speak Galileans? 8 And how is it that we hear, each in our own language in which we were born? 9 Parthians and Medes and Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, 10 Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya adjoining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes, 11 Cretans and Arabs—we hear them speaking in our own tongues the wonderful works of God.” 12 So they were all amazed and perplexed, saying to one another, “Whatever could this mean?”

13 Others mocking said, “They are full of new wine.”


Peter's Sermon

14 But Peter, standing up with the eleven, raised his voice and said to them, “Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and heed my words. 15 For these are not drunk, as you suppose, since it is only the third hour of the day. 16 But this is what was spoken by the prophet Joel:
17 ‘And it shall come to pass in the last days, says God,
That I will pour out of My Spirit on all flesh;
Your sons and your daughters shall prophesy,
Your young men shall see visions,
Your old men shall dream dreams.
18 And on My menservants and on My maidservants
I will pour out My Spirit in those days;
And they shall prophesy.
19 I will show wonders in heaven above
And signs in the earth beneath:
Blood and fire and vapor of smoke.
20 The sun shall be turned into darkness,
And the moon into blood,
Before the coming of the great and awesome day of the Lord.
21 And it shall come to pass
That whoever calls on the name of the Lord
Shall be saved.’h


22 “Men of Israel, hear these words: Jesus of Nazareth, a Man attested by God to you by miracles, wonders, and signs which God did through Him in your midst, as you yourselves also know— 23 Him, being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have takeni by lawless hands, have crucified, and put to death; 24 whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that He should be held by it. 25 For David says concerning Him:

‘I foresaw the Lord always before my face,
For He is at my right hand, that I may not be shaken.
26 Therefore my heart rejoiced, and my tongue was glad;
Moreover my flesh also will rest in hope.
27 For You will not leave my soul in Hades,
Nor will You allow Your Holy One to see corruption.
28 You have made known to me the ways of life;
You will make me full of joy in Your presence.’j


29 “Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. 30 Therefore, being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him that of the fruit of his body, according to the flesh, He would raise up the Christ to sit on his throne,k 31 he, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of the Christ, that His soul was not left in Hades, nor did His flesh see corruption. 32 This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. 33 Therefore being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He poured out this which you now see and hear.

34 “For David did not ascend into the heavens, but he says himself:

‘The Lord said to my Lord,
“Sit at My right hand,
35 Till I make Your enemies Your footstool.”l


36 “Therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ.”

37 Now when they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, “Men and brethren, what shall we do?”

38 Then Peter said to them, “Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit. 39 For the promise is to you and to your children, and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call.”


A Vital Church Grows

40 And with many other words he testified and exhorted them, saying, “Be saved from this perverse generation.” 41 Then those who gladlym received his word were baptized; and that day about three thousand souls were added to them. 42 And they continued steadfastly in the apostles’ doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayers. 43 Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. 44 Now all who believed were together, and had all things in common, 45 and sold their possessions and goods, and divided them among all, as anyone had need.

46 So continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, 47 praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the churchn daily those who were being saved.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 2:1 2:1 g NU-Text reads together.2:21 h Joel 2:28-322:23 i NU-Text omits have taken.2:28 j Psalm 16:8-112:30 k NU-Text omits according to the flesh, He would raise up the Christ and completes the verse with He would seat one on his throne.2:35 l Psalm 110:12:41 m NU-Text omits gladly.2:47 n NU-Text omits to the church.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright