Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Acts 20:1 meta de to pausasqai ton qorubon proskalesameno" o paulo" tou" maqhta" kai aspasameno" exhlqen poreuqhnai ei" thn makedonian   2 dielqwn de ta merh ekeina kai parakalesa" autou" logw pollw hlqen ei" thn ellada   3 poihsa" te mhna" trei" genomenh" autw epiboulh" upo twn ioudaiwn mellonti anagesqai ei" thn surian egeneto gnwmh tou upostrefein dia makedonia"   4 suneipeto de autw acri th" asia" swpatro" beroiaio" qessalonikewn de aristarco" kai sekoundo" kai gaio" derbaio" kai timoqeo" asianoi de tuciko" kai trofimo"   5 outoi proselqonte" emenon hma" en trwadi   6 hmei" de exepleusamen meta ta" hmera" twn azumwn apo filippwn kai hlqomen pro" autou" ei" thn trwada acri hmerwn pente ou dietriyamen hmera" epta   7 en de th mia twn sabbatwn sunhgmenwn twn maqhtwn klasai arton o paulo" dielegeto autoi" mellwn exienai th epaurion pareteinen te ton logon mecri mesonuktiou   8 hsan de lampade" ikanai en tw uperww ou hmen sunhgmenoi   9 kaqhmeno" de ti" neania" onomati eutuco" epi th" qurido" kataferomeno" upnw baqei dialegomenou tou paulou epi pleion katenecqei" apo tou upnou epesen apo tou tristegou katw kai hrqh nekro"   10 kataba" de o paulo" epepesen autw kai sumperilabwn eipen mh qorubeisqe h gar yuch autou en autw estin   11 anaba" de kai klasa" arton kai geusameno" ef ikanon te omilhsa" acri" augh" outw" exhlqen   12 hgagon de ton paida zwnta kai pareklhqhsan ou metriw"   13 hmei" de proselqonte" epi to ploion anhcqhmen ei" thn asson ekeiqen mellonte" analambanein ton paulon outw" gar hn diatetagmeno" mellwn auto" pezeuein   14 w" de sunebalen hmin ei" thn asson analabonte" auton hlqomen ei" mitulhnhn   15 kakeiqen apopleusante" th epioush kathnthsamen antikru ciou th de etera parebalomen ei" samon kai meinante" en trwgulliw th ecomenh hlqomen ei" milhton   16 ekrinen gar o paulo" parapleusai thn efeson opw" mh genhtai autw cronotribhsai en th asia espeuden gar ei dunaton hn autw thn hmeran th" penthkosth" genesqai ei" ierosoluma   17 apo de th" milhtou pemya" ei" efeson metekalesato tou" presbuterou" th" ekklhsia"   18 w" de paregenonto pro" auton eipen autoi" umei" epistasqe apo prwth" hmera" af h" epebhn ei" thn asian pw" meq umwn ton panta cronon egenomhn   19 douleuwn tw kuriw meta pash" tapeinofrosunh" kai pollwn dakruwn kai peirasmwn twn sumbantwn moi en tai" epiboulai" twn ioudaiwn   20 w" ouden upesteilamhn twn sumferontwn tou mh anaggeilai umin kai didaxai uma" dhmosia kai kat oikou"   21 diamarturomeno" ioudaioi" te kai ellhsin thn ei" ton qeon metanoian kai pistin thn ei" ton kurion hmwn ihsoun   22 kai nun idou egw dedemeno" tw pneumati poreuomai ei" ierousalhm ta en auth sunanthsonta moi mh eidw"   23 plhn oti to pneuma to agion kata polin diamarturetai legon oti desma me kai qliyei" menousin   24 all oudeno" logon poioumai oude ecw thn yuchn mou timian emautw w" teleiwsai ton dromon mou meta cara" kai thn diakonian hn elabon para tou kuriou ihsou diamarturasqai to euaggelion th" carito" tou qeou   25 kai nun idou egw oida oti ouketi oyesqe to proswpon mou umei" pante" en oi" dihlqon khrusswn thn basileian tou qeou   26 dioti marturomai umin en th shmeron hmera oti kaqaro" egw apo tou aimato" pantwn   27 ou gar upesteilamhn tou mh anaggeilai umin pasan thn boulhn tou qeou   28 prosecete oun eautoi" kai panti tw poimniw en w uma" to pneuma to agion eqeto episkopou" poimainein thn ekklhsian tou kuriou kai qeou hn periepoihsato dia tou idiou aimato"   29 egw gar oida touto oti eiseleusontai meta thn afixin mou lukoi barei" ei" uma" mh feidomenoi tou poimniou   30 kai ex umwn autwn anasthsontai andre" lalounte" diestrammena tou apospan tou" maqhta" opisw autwn   31 dio grhgoreite mnhmoneuonte" oti trietian nukta kai hmeran ouk epausamhn meta dakruwn nouqetwn ena ekaston   32 kai ta nun paratiqemai uma" adelfoi tw qew kai tw logw th" carito" autou tw dunamenw epoikodomhsai kai dounai umin klhronomian en toi" hgiasmenoi" pasin   33 arguriou h crusiou h imatismou oudeno" epequmhsa   34 autoi ginwskete oti tai" creiai" mou kai toi" ousin met emou uphrethsan ai ceire" autai   35 panta upedeixa umin oti outw" kopiwnta" dei antilambanesqai twn asqenountwn mnhmoneuein te twn logwn tou kuriou ihsou oti auto" eipen makarion estin mallon didonai h lambanein   36 kai tauta eipwn qei" ta gonata autou sun pasin autoi" proshuxato   37 ikano" de egeneto klauqmo" pantwn kai epipesonte" epi ton trachlon tou paulou katefiloun auton   38 odunwmenoi malista epi tw logw w eirhkei oti ouketi mellousin to proswpon autou qewrein proepempon de auton ei" to ploionCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Acts 20:1


Chapter 20

Journeys in Greece
1 After the uproar had ceased, Paul called the disciples to himself, embraced them, and departed to go to Macedonia. 2 Now when he had gone over that region and encouraged them with many words, he came to Greece 3 and stayed three months. And when the Jews plotted against him as he was about to sail to Syria, he decided to return through Macedonia. 4 And Sopater of Berea accompanied him to Asia—also Aristarchus and Secundus of the Thessalonians, and Gaius of Derbe, and Timothy, and Tychicus and Trophimus of Asia. 5 These men, going ahead, waited for us at Troas. 6 But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread, and in five days joined them at Troas, where we stayed seven days.


Ministering at Troas

7 Now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued his message until midnight. 8 There were many lamps in the upper room where theym were gathered together. 9 And in a window sat a certain young man named Eutychus, who was sinking into a deep sleep. He was overcome by sleep; and as Paul continued speaking, he fell down from the third story and was taken up dead. 10 But Paul went down, fell on him, and embracing him said, “Do not trouble yourselves, for his life is in him.” 11 Now when he had come up, had broken bread and eaten, and talked a long while, even till daybreak, he departed. 12 And they brought the young man in alive, and they were not a little comforted.


From Troas to Miletus

13 Then we went ahead to the ship and sailed to Assos, there intending to take Paul on board; for so he had given orders, intending himself to go on foot. 14 And when he met us at Assos, we took him on board and came to Mitylene. 15 We sailed from there, and the next day came opposite Chios. The following day we arrived at Samos and stayed at Trogyllium. The next day we came to Miletus. 16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost.


The Ephesian Elders Exhorted

17 From Miletus he sent to Ephesus and called for the elders of the church. 18 And when they had come to him, he said to them: “You know, from the first day that I came to Asia, in what manner I always lived among you, 19 serving the Lord with all humility, with many tears and trials which happened to me by the plotting of the Jews; 20 how I kept back nothing that was helpful, but proclaimed it to you, and taught you publicly and from house to house, 21 testifying to Jews, and also to Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. 22 And see, now I go bound in the spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there, 23 except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me. 24 But none of these things move me; nor do I count my life dear to myself,n so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.

25 “And indeed, now I know that you all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, will see my face no more. 26 Therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all men. 27 For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. 28 Therefore take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of Godo which He purchased with His own blood. 29 For I know this, that after my departure savage wolves will come in among you, not sparing the flock. 30 Also from among yourselves men will rise up, speaking perverse things, to draw away the disciples after themselves. 31 Therefore watch, and remember that for three years I did not cease to warn everyone night and day with tears.

32 “So now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. 33 I have coveted no one's silver or gold or apparel. 34 Yes,p you yourselves know that these hands have provided for my necessities, and for those who were with me. 35 I have shown you in every way, by laboring like this, that you must support the weak. And remember the words of the Lord Jesus, that He said, ‘It is more blessed to give than to receive.’

36 And when he had said these things, he knelt down and prayed with them all. 37 Then they all wept freely, and fell on Paul's neck and kissed him, 38 sorrowing most of all for the words which he spoke, that they would see his face no more. And they accompanied him to the ship.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 20:8 20:8 m NU-Text and M-Text read we.20:24 n NU-Text reads But I do not count my life of any value or dear to myself.20:28 o M-Text reads of the Lord and God.20:34 p NU-Text and M-Text omit Yes.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright