Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Acts 21:1 w" de egeneto anacqhnai hma" apospasqenta" ap autwn euqudromhsante" hlqomen ei" thn kwn th de exh" ei" thn rodon kakeiqen ei" patara   2 kai euronte" ploion diaperwn ei" foinikhn epibante" anhcqhmen   3 anafanente" de thn kupron kai kataliponte" authn euwnumon epleomen ei" surian kai kathcqhmen ei" turon ekeise gar hn to ploion apofortizomenon ton gomon   4 kai aneuronte" maqhta" epemeinamen autou hmera" epta oitine" tw paulw elegon dia tou pneumato" mh anabainein ei" ierousalhm   5 ote de egeneto hma" exartisai ta" hmera" exelqonte" eporeuomeqa propempontwn hma" pantwn sun gunaixin kai teknoi" ew" exw th" polew" kai qente" ta gonata epi ton aigialon proshuxameqa   6 kai aspasamenoi allhlou" epebhmen ei" to ploion ekeinoi de upestreyan ei" ta idia   7 hmei" de ton ploun dianusante" apo turou kathnthsamen ei" ptolemaida kai aspasamenoi tou" adelfou" emeinamen hmeran mian par autoi"   8 th de epaurion exelqonte" oi peri ton paulon hlqon ei" kaisareian kai eiselqonte" ei" ton oikon filippou tou euaggelistou onto" ek twn epta emeinamen par autw   9 toutw de hsan qugatere" parqenoi tessare" profhteuousai   10 epimenontwn de hmwn hmera" pleiou" kathlqen ti" apo th" ioudaia" profhth" onomati agabo"   11 kai elqwn pro" hma" kai ara" thn zwnhn tou paulou dhsa" te autou tou" poda" kai ta" ceira" eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin h zwnh auth outw" dhsousin en ierousalhm oi ioudaioi kai paradwsousin ei" ceira" eqnwn   12 w" de hkousamen tauta parekaloumen hmei" te kai oi entopioi tou mh anabainein auton ei" ierousalhm   13 apekriqh te o paulo" ti poieite klaionte" kai sunqruptonte" mou thn kardian egw gar ou monon deqhnai alla kai apoqanein ei" ierousalhm etoimw" ecw uper tou onomato" tou kuriou ihsou   14 mh peiqomenou de autou hsucasamen eiponte" to qelhma tou kuriou genesqw   15 meta de ta" hmera" tauta" episkeuasamenoi anebainomen ei" ierousalhm   16 sunhlqon de kai twn maqhtwn apo kaisareia" sun hmin agonte" par w xenisqwmen mnaswni tini kupriw arcaiw maqhth   17 genomenwn de hmwn ei" ierosoluma asmenw" edexanto hma" oi adelfoi   18 th de epioush eishei o paulo" sun hmin pro" iakwbon pante" te paregenonto oi presbuteroi   19 kai aspasameno" autou" exhgeito kaq en ekaston wn epoihsen o qeo" en toi" eqnesin dia th" diakonia" autou   20 oi de akousante" edoxazon ton kurion eiponte" autw qewrei" adelfe posai muriade" eisin ioudaiwn twn pepisteukotwn kai pante" zhlwtai tou nomou uparcousin   21 kathchqhsan de peri sou oti apostasian didaskei" apo mwusew" tou" kata ta eqnh panta" ioudaiou" legwn mh peritemnein autou" ta tekna mhde toi" eqesin peripatein   22 ti oun estin pantw" dei plhqo" sunelqein akousontai gar oti elhluqa"   23 touto oun poihson o soi legomen eisin hmin andre" tessare" euchn econte" ef eautwn   24 toutou" paralabwn agnisqhti sun autoi" kai dapanhson ep autoi" ina xurhswntai thn kefalhn kai gnwsin pante" oti wn kathchntai peri sou ouden estin alla stoicei" kai auto" ton nomon fulasswn   25 peri de twn pepisteukotwn eqnwn hmei" epesteilamen krinante" mhden toiouto threin autou" ei mh fulassesqai autou" to te eidwloquton kai to aima kai pnikton kai porneian   26 tote o paulo" paralabwn tou" andra" th ecomenh hmera sun autoi" agnisqei" eishei ei" to ieron diaggellwn thn ekplhrwsin twn hmerwn tou agnismou ew" ou proshnecqh uper eno" ekastou autwn h prosfora   27 w" de emellon ai epta hmerai sunteleisqai oi apo th" asia" ioudaioi qeasamenoi auton en tw ierw suneceon panta ton oclon kai epebalon ta" ceira" ep auton   28 krazonte" andre" israhlitai bohqeite outo" estin o anqrwpo" o kata tou laou kai tou nomou kai tou topou toutou panta" pantacou didaskwn eti te kai ellhna" eishgagen ei" to ieron kai kekoinwken ton agion topon touton   29 hsan gar ewrakote" trofimon ton efesion en th polei sun autw on enomizon oti ei" to ieron eishgagen o paulo"   30 ekinhqh te h poli" olh kai egeneto sundromh tou laou kai epilabomenoi tou paulou eilkon auton exw tou ierou kai euqew" ekleisqhsan ai qurai   31 zhtountwn de auton apokteinai anebh fasi" tw ciliarcw th" speirh" oti olh sugkecutai ierousalhm   32 o" exauth" paralabwn stratiwta" kai ekatontarcou" katedramen ep autou" oi de idonte" ton ciliarcon kai tou" stratiwta" epausanto tuptonte" ton paulon   33 eggisa" de o ciliarco" epelabeto autou kai ekeleusen deqhnai alusesin dusin kai epunqaneto ti" an eih kai ti estin pepoihkw"   34 alloi de allo ti ebown en tw oclw mh dunameno" de gnwnai to asfale" dia ton qorubon ekeleusen agesqai auton ei" thn parembolhn   35 ote de egeneto epi tou" anabaqmou" sunebh bastazesqai auton upo twn stratiwtwn dia thn bian tou oclou   36 hkolouqei gar to plhqo" tou laou krazon aire auton   37 mellwn te eisagesqai ei" thn parembolhn o paulo" legei tw ciliarcw ei exestin moi eipein pro" se o de efh ellhnisti ginwskei"   38 ouk ara su ei o aiguptio" o pro toutwn twn hmerwn anastatwsa" kai exagagwn ei" thn erhmon tou" tetrakisciliou" andra" twn sikariwn   39 eipen de o paulo" egw anqrwpo" men eimi ioudaio" tarseu" th" kilikia" ouk ashmou polew" polith" deomai de sou epitreyon moi lalhsai pro" ton laon   40 epitreyanto" de autou o paulo" estw" epi twn anabaqmwn kateseisen th ceiri tw law pollh" de sigh" genomenh" prosefwnei th ebraidi dialektw legwnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Acts 21:1


Chapter 21

Warnings on the Journey to Jerusalem
1 Now it came to pass, that when we had departed from them and set sail, running a straight course we came to Cos, the following day to Rhodes, and from there to Patara. 2 And finding a ship sailing over to Phoenicia, we went aboard and set sail. 3 When we had sighted Cyprus, we passed it on the left, sailed to Syria, and landed at Tyre; for there the ship was to unload her cargo. 4 And finding disciples,q we stayed there seven days. They told Paul through the Spirit not to go up to Jerusalem. 5 When we had come to the end of those days, we departed and went on our way; and they all accompanied us, with wives and children, till we were out of the city. And we knelt down on the shore and prayed. 6 When we had taken our leave of one another, we boarded the ship, and they returned home.

7 And when we had finished our voyage from Tyre, we came to Ptolemais, greeted the brethren, and stayed with them one day. 8 On the next day we who were Paul's companionsr departed and came to Caesarea, and entered the house of Philip the evangelist, who was one of the seven, and stayed with him. 9 Now this man had four virgin daughters who prophesied. 10 And as we stayed many days, a certain prophet named Agabus came down from Judea. 11 When he had come to us, he took Paul's belt, bound his own hands and feet, and said, “Thus says the Holy Spirit, ‘So shall the Jews at Jerusalem bind the man who owns this belt, and deliver him into the hands of the Gentiles.’ ”

12 Now when we heard these things, both we and those from that place pleaded with him not to go up to Jerusalem. 13 Then Paul answered, “What do you mean by weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be bound, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus.”

14 So when he would not be persuaded, we ceased, saying, “The will of the Lord be done.”


Paul Urged to Make Peace

15 And after those days we packed and went up to Jerusalem. 16 Also some of the disciples from Caesarea went with us and brought with them a certain Mnason of Cyprus, an early disciple, with whom we were to lodge.

17 And when we had come to Jerusalem, the brethren received us gladly. 18 On the following day Paul went in with us to James, and all the elders were present. 19 When he had greeted them, he told in detail those things which God had done among the Gentiles through his ministry. 20 And when they heard it, they glorified the Lord. And they said to him, “You see, brother, how many myriads of Jews there are who have believed, and they are all zealous for the law; 21 but they have been informed about you that you teach all the Jews who are among the Gentiles to forsake Moses, saying that they ought not to circumcise their children nor to walk according to the customs. 22 What then? The assembly must certainly meet, for they wills hear that you have come. 23 Therefore do what we tell you: We have four men who have taken a vow. 24 Take them and be purified with them, and pay their expenses so that they may shave their heads, and that all may know that those things of which they were informed concerning you are nothing, but that you yourself also walk orderly and keep the law. 25 But concerning the Gentiles who believe, we have written and decided that they should observe no such thing, exceptt that they should keep themselves from things offered to idols, from blood, from things strangled, and from sexual immorality.”


Arrested in the Temple

26 Then Paul took the men, and the next day, having been purified with them, entered the temple to announce the expiration of the days of purification, at which time an offering should be made for each one of them.

27 Now when the seven days were almost ended, the Jews from Asia, seeing him in the temple, stirred up the whole crowd and laid hands on him, 28 crying out, “Men of Israel, help! This is the man who teaches all men everywhere against the people, the law, and this place; and furthermore he also brought Greeks into the temple and has defiled this holy place.” 29 (For they had previouslyu seen Trophimus the Ephesian with him in the city, whom they supposed that Paul had brought into the temple.)

30 And all the city was disturbed; and the people ran together, seized Paul, and dragged him out of the temple; and immediately the doors were shut. 31 Now as they were seeking to kill him, news came to the commander of the garrison that all Jerusalem was in an uproar. 32 He immediately took soldiers and centurions, and ran down to them. And when they saw the commander and the soldiers, they stopped beating Paul. 33 Then the commander came near and took him, and commanded him to be bound with two chains; and he asked who he was and what he had done. 34 And some among the multitude cried one thing and some another.

So when he could not ascertain the truth because of the tumult, he commanded him to be taken into the barracks. 35 When he reached the stairs, he had to be carried by the soldiers because of the violence of the mob. 36 For the multitude of the people followed after, crying out, “Away with him!”


Addressing the Jerusalem Mob

37 Then as Paul was about to be led into the barracks, he said to the commander, “May I speak to you?”

He replied, “Can you speak Greek? 38 Are you not the Egyptian who some time ago stirred up a rebellion and led the four thousand assassins out into the wilderness?”

39 But Paul said, “I am a Jew from Tarsus, in Cilicia, a citizen of no mean city; and I implore you, permit me to speak to the people.”

40 So when he had given him permission, Paul stood on the stairs and motioned with his hand to the people. And when there was a great silence, he spoke to them in the Hebrew language, saying,Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 21:4 21:4 q NU-Text reads the disciples.21:8 r NU-Text omits who were Paul's companions.21:22 s NU-Text reads What then is to be done? They will certainly.21:25 t NU-Text omits that they should observe no such thing, except.21:29 u M-Text omits previously.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright