Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Acts 22:1 andre" adelfoi kai patere" akousate mou th" pro" uma" nun apologia"   2 akousante" de oti th ebraidi dialektw prosefwnei autoi" mallon parescon hsucian kai fhsin   3 egw men eimi anhr ioudaio" gegennhmeno" en tarsw th" kilikia" anateqrammeno" de en th polei tauth para tou" poda" gamalihl pepaideumeno" kata akribeian tou patrwou nomou zhlwth" uparcwn tou qeou kaqw" pante" umei" este shmeron   4 o" tauthn thn odon ediwxa acri qanatou desmeuwn kai paradidou" ei" fulaka" andra" te kai gunaika"   5 w" kai o arciereu" marturei moi kai pan to presbuterion par wn kai epistola" dexameno" pro" tou" adelfou" ei" damaskon eporeuomhn axwn kai tou" ekeise onta" dedemenou" ei" ierousalhm ina timwrhqwsin   6 egeneto de moi poreuomenw kai eggizonti th damaskw peri meshmbrian exaifnh" ek tou ouranou periastrayai fw" ikanon peri eme   7 epeson te ei" to edafo" kai hkousa fwnh" legoush" moi saoul saoul ti me diwkei"   8 egw de apekriqhn ti" ei kurie eipen te pro" me egw eimi ihsou" o nazwraio" on su diwkei"   9 oi de sun emoi onte" to men fw" eqeasanto kai emfoboi egenonto thn de fwnhn ouk hkousan tou lalounto" moi   10 eipon de ti poihsw kurie o de kurio" eipen pro" me anasta" poreuou ei" damaskon kakei soi lalhqhsetai peri pantwn wn tetaktai soi poihsai   11 w" de ouk eneblepon apo th" doxh" tou fwto" ekeinou ceiragwgoumeno" upo twn sunontwn moi hlqon ei" damaskon   12 anania" de ti" anhr eusebh" kata ton nomon marturoumeno" upo pantwn twn katoikountwn ioudaiwn   13 elqwn pro" me kai epista" eipen moi saoul adelfe anableyon kagw auth th wra anebleya ei" auton   14 o de eipen o qeo" twn paterwn hmwn proeceirisato se gnwnai to qelhma autou kai idein ton dikaion kai akousai fwnhn ek tou stomato" autou   15 oti esh martu" autw pro" panta" anqrwpou" wn ewraka" kai hkousa"   16 kai nun ti mellei" anasta" baptisai kai apolousai ta" amartia" sou epikalesameno" to onoma tou kuriou   17 egeneto de moi upostreyanti ei" ierousalhm kai proseucomenou mou en tw ierw genesqai me en ekstasei   18 kai idein auton legonta moi speuson kai exelqe en tacei ex ierousalhm dioti ou paradexontai sou thn marturian peri emou   19 kagw eipon kurie autoi epistantai oti egw hmhn fulakizwn kai derwn kata ta" sunagwga" tou" pisteuonta" epi se   20 kai ote execeito to aima stefanou tou marturo" sou kai auto" hmhn efestw" kai suneudokwn th anairesei autou kai fulasswn ta imatia twn anairountwn auton   21 kai eipen pro" me poreuou oti egw ei" eqnh makran exapostelw se   22 hkouon de autou acri toutou tou logou kai ephran thn fwnhn autwn legonte" aire apo th" gh" ton toiouton ou gar kaqhkon auton zhn   23 kraugazontwn de autwn kai riptountwn ta imatia kai koniorton ballontwn ei" ton aera   24 ekeleusen auton o ciliarco" agesqai ei" thn parembolhn eipwn mastixin anetazesqai auton ina epignw di hn aitian outw" epefwnoun autw   25 w" de proeteinen auton toi" imasin eipen pro" ton estwta ekatontarcon o paulo" ei anqrwpon rwmaion kai akatakriton exestin umin mastizein   26 akousa" de o ekatontarco" proselqwn aphggeilen tw ciliarcw legwn ora ti mellei" poiein o gar anqrwpo" outo" rwmaio" estin   27 proselqwn de o ciliarco" eipen autw lege moi ei su rwmaio" ei o de efh nai   28 apekriqh te o ciliarco" egw pollou kefalaiou thn politeian tauthn ekthsamhn o de paulo" efh egw de kai gegennhmai   29 euqew" oun apesthsan ap autou oi mellonte" auton anetazein kai o ciliarco" de efobhqh epignou" oti rwmaio" estin kai oti hn auton dedekw"   30 th de epaurion boulomeno" gnwnai to asfale" to ti kathgoreitai para twn ioudaiwn elusen auton apo twn desmwn kai ekeleusen elqein tou" arcierei" kai olon to sunedrion autwn kai katagagwn ton paulon esthsen ei" autou"


 

(NKJV) Acts 22:1


Chapter 22
1 “Brethren and fathers, hear my defense before you now.” 2 And when they heard that he spoke to them in the Hebrew language, they kept all the more silent.

Then he said: 3 “I am indeed a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city at the feet of Gamaliel, taught according to the strictness of our fathers’ law, and was zealous toward God as you all are today. 4 I persecuted this Way to the death, binding and delivering into prisons both men and women, 5 as also the high priest bears me witness, and all the council of the elders, from whom I also received letters to the brethren, and went to Damascus to bring in chains even those who were there to Jerusalem to be punished.

6 “Now it happened, as I journeyed and came near Damascus at about noon, suddenly a great light from heaven shone around me. 7 And I fell to the ground and heard a voice saying to me, ‘Saul, Saul, why are you persecuting Me?’ 8 So I answered, ‘Who are You, Lord?’ And He said to me, ‘I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting.’

9 “And those who were with me indeed saw the light and were afraid,v but they did not hear the voice of Him who spoke to me. 10 So I said, ‘What shall I do, Lord?’ And the Lord said to me, ‘Arise and go into Damascus, and there you will be told all things which are appointed for you to do.’ 11 And since I could not see for the glory of that light, being led by the hand of those who were with me, I came into Damascus.

12 “Then a certain Ananias, a devout man according to the law, having a good testimony with all the Jews who dwelt there, 13 came to me; and he stood and said to me, ‘Brother Saul, receive your sight.’ And at that same hour I looked up at him. 14 Then he said, ‘The God of our fathers has chosen you that you should know His will, and see the Just One, and hear the voice of His mouth. 15 For you will be His witness to all men of what you have seen and heard. 16 And now why are you waiting? Arise and be baptized, and wash away your sins, calling on the name of the Lord.’

17 “Now it happened, when I returned to Jerusalem and was praying in the temple, that I was in a trance 18 and saw Him saying to me, ‘Make haste and get out of Jerusalem quickly, for they will not receive your testimony concerning Me.’ 19 So I said, ‘Lord, they know that in every synagogue I imprisoned and beat those who believe on You. 20 And when the blood of Your martyr Stephen was shed, I also was standing by consenting to his death,w and guarding the clothes of those who were killing him.’ 21 Then He said to me, ‘Depart, for I will send you far from here to the Gentiles.’


Paul's Roman Citizenship

22 And they listened to him until this word, and then they raised their voices and said, “Away with such a fellow from the earth, for he is not fit to live!” 23 Then, as they cried out and tore off their clothes and threw dust into the air, 24 the commander ordered him to be brought into the barracks, and said that he should be examined under scourging, so that he might know why they shouted so against him. 25 And as they bound him with thongs, Paul said to the centurion who stood by, “Is it lawful for you to scourge a man who is a Roman, and uncondemned?”

26 When the centurion heard that, he went and told the commander, saying, “Take care what you do, for this man is a Roman.”

27 Then the commander came and said to him, “Tell me, are you a Roman?”

He said, “Yes.”

28 The commander answered, “With a large sum I obtained this citizenship.”

And Paul said, “But I was born a citizen.

29 Then immediately those who were about to examine him withdrew from him; and the commander was also afraid after he found out that he was a Roman, and because he had bound him.


The Sanhedrin Divided

30 The next day, because he wanted to know for certain why he was accused by the Jews, he released him from his bonds, and commanded the chief priests and all their council to appear, and brought Paul down and set him before them.
(NKJV Notes) Acts 22:9 22:9 v NU-Text omits and were afraid.22:20 w NU-Text omits to his death.

NKJV Copyright