Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Acts 23:1 atenisa" de o paulo" tw sunedriw eipen andre" adelfoi egw pash suneidhsei agaqh pepoliteumai tw qew acri tauth" th" hmera"   2 o de arciereu" anania" epetaxen toi" parestwsin autw tuptein autou to stoma   3 tote o paulo" pro" auton eipen tuptein se mellei o qeo" toice kekoniamene kai su kaqh krinwn me kata ton nomon kai paranomwn keleuei" me tuptesqai   4 oi de parestwte" eipon ton arcierea tou qeou loidorei"   5 efh te o paulo" ouk hdein adelfoi oti estin arciereu" gegraptai gar arconta tou laou sou ouk erei" kakw"   6 gnou" de o paulo" oti to en mero" estin saddoukaiwn to de eteron farisaiwn ekraxen en tw sunedriw andre" adelfoi egw farisaio" eimi uio" farisaiou peri elpido" kai anastasew" nekrwn egw krinomai   7 touto de autou lalhsanto" egeneto stasi" twn farisaiwn [kai twn saddoukaiwn] kai escisqh to plhqo"   8 saddoukaioi men gar legousin mh einai anastasin mhde aggelon mhte pneuma farisaioi de omologousin ta amfotera   9 egeneto de kraugh megalh kai anastante" oi grammatei" tou merou" twn farisaiwn diemaconto legonte" ouden kakon euriskomen en tw anqrwpw toutw ei de pneuma elalhsen autw h aggelo" mh qeomacwmen   10 pollh" de genomenh" stasew" eulabhqei" o ciliarco" mh diaspasqh o paulo" up autwn ekeleusen to strateuma katabhnai kai arpasai auton ek mesou autwn agein te ei" thn parembolhn   11 th de epioush nukti epista" autw o kurio" eipen qarsei paule w" gar diemarturw ta peri emou ei" ierousalhm outw" se dei kai ei" rwmhn marturhsai   12 genomenh" de hmera" poihsante" tine" twn ioudaiwn sustrofhn aneqematisan eautou" legonte" mhte fagein mhte piein ew" ou apokteinwsin ton paulon   13 hsan de pleiou" tessarakonta oi tauthn thn sunwmosian pepoihkote"   14 oitine" proselqonte" toi" arciereusin kai toi" presbuteroi" eipon anaqemati aneqematisamen eautou" mhdeno" geusasqai ew" ou apokteinwmen ton paulon   15 nun oun umei" emfanisate tw ciliarcw sun tw sunedriw opw" aurion auton katagagh pro" uma" w" mellonta" diaginwskein akribesteron ta peri autou hmei" de pro tou eggisai auton etoimoi esmen tou anelein auton   16 akousa" de o uio" th" adelfh" paulou to enedron paragenomeno" kai eiselqwn ei" thn parembolhn aphggeilen tw paulw   17 proskalesameno" de o paulo" ena twn ekatontarcwn efh ton neanian touton apagage pro" ton ciliarcon ecei gar ti apaggeilai autw   18 o men oun paralabwn auton hgagen pro" ton ciliarcon kai fhsin o desmio" paulo" proskalesameno" me hrwthsen touton ton neanian agagein pro" se econta ti lalhsai soi   19 epilabomeno" de th" ceiro" autou o ciliarco" kai anacwrhsa" kat idian epunqaneto ti estin o ecei" apaggeilai moi   20 eipen de oti oi ioudaioi suneqento tou erwthsai se opw" aurion ei" to sunedrion katagagh" ton paulon w" mellonta ti akribesteron punqanesqai peri autou   21 su oun mh peisqh" autoi" enedreuousin gar auton ex autwn andre" pleiou" tessarakonta oitine" aneqematisan eautou" mhte fagein mhte piein ew" ou anelwsin auton kai nun etoimoi eisin prosdecomenoi thn apo sou epaggelian   22 o men oun ciliarco" apelusen ton neanian paraggeila" mhdeni eklalhsai oti tauta enefanisa" pro" me   23 kai proskalesameno" duo tina" twn ekatontarcwn eipen etoimasate stratiwta" diakosiou" opw" poreuqwsin ew" kaisareia" kai ippei" ebdomhkonta kai dexiolabou" diakosiou" apo trith" wra" th" nukto"   24 kthnh te parasthsai ina epibibasante" ton paulon diaswswsin pro" fhlika ton hgemona   25 graya" epistolhn periecousan ton tupon touton   26 klaudio" lusia" tw kratistw hgemoni fhliki cairein   27 ton andra touton sullhfqenta upo twn ioudaiwn kai mellonta anaireisqai up autwn epista" sun tw strateumati exeilomhn auton maqwn oti rwmaio" estin   28 boulomeno" de gnwnai thn aitian di hn enekaloun autw kathgagon auton ei" to sunedrion autwn   29 on euron egkaloumenon peri zhthmatwn tou nomou autwn mhden axion qanatou h desmwn egklhma econta   30 mhnuqeish" de moi epiboulh" ei" ton andra mellein esesqai upo twn ioudaiwn exauth" epemya pro" se paraggeila" kai toi" kathgoroi" legein ta pro" auton epi sou errwso   31 oi men oun stratiwtai kata to diatetagmenon autoi" analabonte" ton paulon hgagon dia th" nukto" ei" thn antipatrida   32 th de epaurion easante" tou" ippei" poreuesqai sun autw upestreyan ei" thn parembolhn   33 oitine" eiselqonte" ei" thn kaisareian kai anadonte" thn epistolhn tw hgemoni paresthsan kai ton paulon autw   34 anagnou" de o hgemwn kai eperwthsa" ek poia" eparcia" estin kai puqomeno" oti apo kilikia"   35 diakousomai sou efh otan kai oi kathgoroi sou paragenwntai ekeleusen te auton en tw praitwriw hrwdou fulassesqaiCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Acts 23:1


Chapter 23
1 Then Paul, looking earnestly at the council, said, “Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day.” 2 And the high priest Ananias commanded those who stood by him to strike him on the mouth. 3 Then Paul said to him, “God will strike you, you whitewashed wall! For you sit to judge me according to the law, and do you command me to be struck contrary to the law?”

4 And those who stood by said, “Do you revile God's high priest?”

5 Then Paul said, “I did not know, brethren, that he was the high priest; for it is written, ‘You shall not speak evil of a ruler of your people.’x

6 But when Paul perceived that one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, “Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee; concerning the hope and resurrection of the dead I am being judged!”

7 And when he had said this, a dissension arose between the Pharisees and the Sadducees; and the assembly was divided. 8 For Sadducees say that there is no resurrection—and no angel or spirit; but the Pharisees confess both. 9 Then there arose a loud outcry. And the scribes of the Pharisees’ party arose and protested, saying, “We find no evil in this man; but if a spirit or an angel has spoken to him, let us not fight against God.”y

10 Now when there arose a great dissension, the commander, fearing lest Paul might be pulled to pieces by them, commanded the soldiers to go down and take him by force from among them, and bring him into the barracks.


The Plot Against Paul

11 But the following night the Lord stood by him and said, “Be of good cheer, Paul; for as you have testified for Me in Jerusalem, so you must also bear witness at Rome.”

12 And when it was day, some of the Jews banded together and bound themselves under an oath, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul. 13 Now there were more than forty who had formed this conspiracy. 14 They came to the chief priests and elders, and said, “We have bound ourselves under a great oath that we will eat nothing until we have killed Paul. 15 Now you, therefore, together with the council, suggest to the commander that he be brought down to you tomorrow,z as though you were going to make further inquiries concerning him; but we are ready to kill him before he comes near.”

16 So when Paul's sister's son heard of their ambush, he went and entered the barracks and told Paul. 17 Then Paul called one of the centurions to him and said, “Take this young man to the commander, for he has something to tell him.” 18 So he took him and brought him to the commander and said, “Paul the prisoner called me to him and asked me to bring this young man to you. He has something to say to you.”

19 Then the commander took him by the hand, went aside, and asked privately, “What is it that you have to tell me?”

20 And he said, “The Jews have agreed to ask that you bring Paul down to the council tomorrow, as though they were going to inquire more fully about him. 21 But do not yield to them, for more than forty of them lie in wait for him, men who have bound themselves by an oath that they will neither eat nor drink till they have killed him; and now they are ready, waiting for the promise from you.”

22 So the commander let the young man depart, and commanded him, “Tell no one that you have revealed these things to me.”


Sent to Felix

23 And he called for two centurions, saying, “Prepare two hundred soldiers, seventy horsemen, and two hundred spearmen to go to Caesarea at the third hour of the night; 24 and provide mounts to set Paul on, and bring him safely to Felix the governor.” 25 He wrote a letter in the following manner: 26 Claudius Lysias, To the most excellent governor Felix: Greetings. 27 This man was seized by the Jews and was about to be killed by them. Coming with the troops I rescued him, having learned that he was a Roman. 28 And when I wanted to know the reason they accused him, I brought him before their council. 29 I found out that he was accused concerning questions of their law, but had nothing charged against him deserving of death or chains. 30 And when it was told me that the Jews lay in wait for the man,a I sent him immediately to you, and also commanded his accusers to state before you the charges against him. Farewell.

31 Then the soldiers, as they were commanded, took Paul and brought him by night to Antipatris. 32 The next day they left the horsemen to go on with him, and returned to the barracks. 33 When they came to Caesarea and had delivered the letter to the governor, they also presented Paul to him. 34 And when the governor had read it, he asked what province he was from. And when he understood that he was from Cilicia, 35 he said, “I will hear you when your accusers also have come.” And he commanded him to be kept in Herod's Praetorium.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 23:5 23:5 x Exodus 22:2823:9 y NU-Text omits last clause and reads what if a spirit or an angel has spoken to him?23:15 z NU-Text omits tomorrow.23:30 a NU-Text reads there would be a plot against the man.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright