Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Acts 24:1 meta de pente hmera" katebh o arciereu" anania" meta twn presbuterwn kai rhtoro" tertullou tino" oitine" enefanisan tw hgemoni kata tou paulou   2 klhqento" de autou hrxato kathgorein o tertullo" legwn [24:3] pollh" eirhnh" tugcanonte" dia sou kai katorqwmatwn ginomenwn tw eqnei toutw dia th" sh" pronoia"   3 panth te kai pantacou apodecomeqa kratiste fhlix meta pash" eucaristia"   4 ina de mh epi pleion se egkoptw parakalw akousai se hmwn suntomw" th sh epieikeia   5 euronte" gar ton andra touton loimon kai kinounta stasin pasin toi" ioudaioi" toi" kata thn oikoumenhn prwtostathn te th" twn nazwraiwn airesew"   6 o" kai to ieron epeirasen bebhlwsai on kai ekrathsamen kai kata ton hmeteron nomon hqelhsamen krinein   7 parelqwn de lusia" o ciliarco" meta pollh" bia" ek twn ceirwn hmwn aphgagen   8 keleusa" tou" kathgorou" autou ercesqai epi se par ou dunhsh auto" anakrina" peri pantwn toutwn epignwnai wn hmei" kathgoroumen autou   9 suneqento de kai oi ioudaioi faskonte" tauta outw" ecein   10 apekriqh de o paulo" neusanto" autw tou hgemono" legein ek pollwn etwn onta se krithn tw eqnei toutw epistameno" euqumoteron ta peri emautou apologoumai   11 dunamenou sou gnwnai oti ou pleiou" eisin moi hmerai h dekaduo af h" anebhn proskunhswn en ierousalhm   12 kai oute en tw ierw euron me pro" tina dialegomenon h episustasin poiounta oclou oute en tai" sunagwgai" oute kata thn polin   13 oute parasthsai me dunantai peri wn nun kathgorousin mou   14 omologw de touto soi oti kata thn odon hn legousin airesin outw" latreuw tw patrww qew pisteuwn pasin toi" kata ton nomon kai toi" profhtai" gegrammenoi"   15 elpida ecwn ei" ton qeon hn kai autoi outoi prosdecontai anastasin mellein esesqai nekrwn dikaiwn te kai adikwn   16 en toutw de auto" askw aproskopon suneidhsin ecein pro" ton qeon kai tou" anqrwpou" diapanto"   17 di etwn de pleionwn paregenomhn elehmosuna" poihswn ei" to eqno" mou kai prosfora"   18 en oi" euron me hgnismenon en tw ierw ou meta oclou oude meta qorubou tine" de apo th" asia" ioudaioi   19 ou" dei epi sou pareinai kai kathgorein ei ti ecoien pro" me   20 h autoi outoi eipatwsan ei ti euron en emoi adikhma stanto" mou epi tou sunedriou   21 h peri mia" tauth" fwnh" h" ekraxa estw" en autoi" oti peri anastasew" nekrwn egw krinomai shmeron uf umwn   22 akousa" de tauta o fhlix anebaleto autou" akribesteron eidw" ta peri th" odou eipwn otan lusia" o ciliarco" katabh diagnwsomai ta kaq uma"   23 diataxameno" te tw ekatontarch threisqai ton paulon ecein te anesin kai mhdena kwluein twn idiwn autou uphretein h prosercesqai autw   24 meta de hmera" tina" paragenomeno" o fhlix sun drousillh th gunaiki autou oush ioudaia metepemyato ton paulon kai hkousen autou peri th" ei" criston pistew"   25 dialegomenou de autou peri dikaiosunh" kai egkrateia" kai tou krimato" tou mellonto" esesqai emfobo" genomeno" o fhlix apekriqh to nun econ poreuou kairon de metalabwn metakalesomai se   26 ama de kai elpizwn oti crhmata doqhsetai autw upo tou paulou opw" lush auton dio kai puknoteron auton metapempomeno" wmilei autw   27 dietia" de plhrwqeish" elaben diadocon o fhlix porkion fhston qelwn te carita" kataqesqai toi" ioudaioi" o fhlix katelipen ton paulon dedemenonCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Acts 24:1


Chapter 24

Accused of Sedition
1 Now after five days Ananias the high priest came down with the elders and a certain orator named Tertullus. These gave evidence to the governor against Paul.

2 And when he was called upon, Tertullus began his accusation, saying: “Seeing that through you we enjoy great peace, and prosperity is being brought to this nation by your foresight, 3 we accept it always and in all places, most noble Felix, with all thankfulness. 4 Nevertheless, not to be tedious to you any further, I beg you to hear, by your courtesy, a few words from us. 5 For we have found this man a plague, a creator of dissension among all the Jews throughout the world, and a ringleader of the sect of the Nazarenes. 6 He even tried to profane the temple, and we seized him,b and wanted to judge him according to our law. 7 But the commander Lysias came by and with great violence took him out of our hands, 8 commanding his accusers to come to you. By examining him yourself you may ascertain all these things of which we accuse him.” 9 And the Jews also assented,c maintaining that these things were so.


The Defense Before Felix

10 Then Paul, after the governor had nodded to him to speak, answered: “Inasmuch as I know that you have been for many years a judge of this nation, I do the more cheerfully answer for myself, 11 because you may ascertain that it is no more than twelve days since I went up to Jerusalem to worship. 12 And they neither found me in the temple disputing with anyone nor inciting the crowd, either in the synagogues or in the city. 13 Nor can they prove the things of which they now accuse me. 14 But this I confess to you, that according to the Way which they call a sect, so I worship the God of my fathers, believing all things which are written in the Law and in the Prophets. 15 I have hope in God, which they themselves also accept, that there will be a resurrection of the dead,d both of the just and the unjust. 16 This being so, I myself always strive to have a conscience without offense toward God and men.

17 “Now after many years I came to bring alms and offerings to my nation, 18 in the midst of which some Jews from Asia found me purified in the temple, neither with a mob nor with tumult. 19 They ought to have been here before you to object if they had anything against me. 20 Or else let those who are here themselves say if they found any wrongdoinge in me while I stood before the council, 21 unless it is for this one statement which I cried out, standing among them, ‘Concerning the resurrection of the dead I am being judged by you this day.’ ”


Felix Procrastinates

22 But when Felix heard these things, having more accurate knowledge of the Way, he adjourned the proceedings and said, “When Lysias the commander comes down, I will make a decision on your case.” 23 So he commanded the centurion to keep Paul and to let him have liberty, and told him not to forbid any of his friends to provide for or visit him.

24 And after some days, when Felix came with his wife Drusilla, who was Jewish, he sent for Paul and heard him concerning the faith in Christ. 25 Now as he reasoned about righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid and answered, “Go away for now; when I have a convenient time I will call for you.” 26 Meanwhile he also hoped that money would be given him by Paul, that he might release him.f Therefore he sent for him more often and conversed with him.

27 But after two years Porcius Festus succeeded Felix; and Felix, wanting to do the Jews a favor, left Paul bound.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 24:6 24:6 b NU-Text ends the sentence here and omits the rest of verse 6, all of verse 7, and the first clause of verse 8.24:9 c NU-Text and M-Text read joined the attack.24:15 d NU-Text omits of the dead.24:20 e NU-Text and M-Text read say what wrongdoing they found.24:26 f NU-Text omits that he might release him.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright