Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Acts 25:1 fhsto" oun epiba" th eparcia meta trei" hmera" anebh ei" ierosoluma apo kaisareia"   2 enefanisan de autw o arciereu" kai oi prwtoi twn ioudaiwn kata tou paulou kai parekaloun auton   3 aitoumenoi carin kat autou opw" metapemyhtai auton ei" ierousalhm enedran poiounte" anelein auton kata thn odon   4 o men oun fhsto" apekriqh threisqai ton paulon en kaisareia eauton de mellein en tacei ekporeuesqai   5 oi oun dunatoi en umin fhsin sugkatabante" ei ti estin en tw andri toutw kathgoreitwsan autou   6 diatriya" de en autoi" hmera" pleiou" h deka kataba" ei" kaisareian th epaurion kaqisa" epi tou bhmato" ekeleusen ton paulon acqhnai   7 paragenomenou de autou periesthsan oi apo ierosolumwn katabebhkote" ioudaioi polla kai barea aitiamata feronte" kata tou paulou a ouk iscuon apodeixai   8 apologoumenou autou oti oute ei" ton nomon twn ioudaiwn oute ei" to ieron oute ei" kaisara ti hmarton   9 o fhsto" de toi" ioudaioi" qelwn carin kataqesqai apokriqei" tw paulw eipen qelei" ei" ierosoluma anaba" ekei peri toutwn krinesqai ep emou   10 eipen de o paulo" epi tou bhmato" kaisaro" estw" eimi ou me dei krinesqai ioudaiou" ouden hdikhsa w" kai su kallion epiginwskei"   11 ei men gar adikw kai axion qanatou pepraca ti ou paraitoumai to apoqanein ei de ouden estin wn outoi kathgorousin mou oudei" me dunatai autoi" carisasqai kaisara epikaloumai   12 tote o fhsto" sullalhsa" meta tou sumbouliou apekriqh kaisara epikeklhsai epi kaisara poreush   13 hmerwn de diagenomenwn tinwn agrippa" o basileu" kai bernikh kathnthsan ei" kaisareian aspasomenoi ton fhston   14 w" de pleiou" hmera" dietribon ekei o fhsto" tw basilei aneqeto ta kata ton paulon legwn anhr ti" estin kataleleimmeno" upo fhliko" desmio"   15 peri ou genomenou mou ei" ierosoluma enefanisan oi arcierei" kai oi presbuteroi twn ioudaiwn aitoumenoi kat autou dikhn   16 pro" ou" apekriqhn oti ouk estin eqo" rwmaioi" carizesqai tina anqrwpon ei" apwleian prin h o kathgoroumeno" kata proswpon ecoi tou" kathgorou" topon te apologia" laboi peri tou egklhmato"   17 sunelqontwn oun autwn enqade anabolhn mhdemian poihsameno" th exh" kaqisa" epi tou bhmato" ekeleusa acqhnai ton andra   18 peri ou staqente" oi kathgoroi oudemian aitian epeferon wn upenooun egw   19 zhthmata de tina peri th" idia" deisidaimonia" eicon pro" auton kai peri tino" ihsou teqnhkoto" on efasken o paulo" zhn   20 aporoumeno" de egw ei" thn peri toutou zhthsin elegon ei bouloito poreuesqai ei" ierousalhm kakei krinesqai peri toutwn   21 tou de paulou epikalesamenou thrhqhnai auton ei" thn tou sebastou diagnwsin ekeleusa threisqai auton ew" ou pemyw auton pro" kaisara   22 agrippa" de pro" ton fhston efh eboulomhn kai auto" tou anqrwpou akousai o de aurion fhsin akoush autou   23 th oun epaurion elqonto" tou agrippa kai th" bernikh" meta pollh" fantasia" kai eiselqontwn ei" to akroathrion sun te toi" ciliarcoi" kai andrasin toi" kat exochn ousin th" polew" kai keleusanto" tou fhstou hcqh o paulo"   24 kai fhsin o fhsto" agrippa basileu kai pante" oi sumparonte" hmin andre" qewreite touton peri ou pan to plhqo" twn ioudaiwn enetucon moi en te ierosolumoi" kai enqade epibownte" mh dein zhn auton mhketi   25 egw de katalabomeno" mhden axion qanatou auton pepracenai kai autou de toutou epikalesamenou ton sebaston ekrina pempein auton   26 peri ou asfale" ti grayai tw kuriw ouk ecw dio prohgagon auton ef umwn kai malista epi sou basileu agrippa opw" th" anakrisew" genomenh" scw ti grayai   27 alogon gar moi dokei pemponta desmion mh kai ta" kat autou aitia" shmanai


 

(NKJV) Acts 25:1


Chapter 25

Paul Appeals to Caesar
1 Now when Festus had come to the province, after three days he went up from Caesarea to Jerusalem. 2 Then the high priestg and the chief men of the Jews informed him against Paul; and they petitioned him, 3 asking a favor against him, that he would summon him to Jerusalem—while they lay in ambush along the road to kill him. 4 But Festus answered that Paul should be kept at Caesarea, and that he himself was going there shortly. 5 “Therefore,” he said, “let those who have authority among you go down with me and accuse this man, to see if there is any fault in him.”

6 And when he had remained among them more than ten days, he went down to Caesarea. And the next day, sitting on the judgment seat, he commanded Paul to be brought. 7 When he had come, the Jews who had come down from Jerusalem stood about and laid many serious complaints against Paul, which they could not prove, 8 while he answered for himself, “Neither against the law of the Jews, nor against the temple, nor against Caesar have I offended in anything at all.”

9 But Festus, wanting to do the Jews a favor, answered Paul and said, “Are you willing to go up to Jerusalem and there be judged before me concerning these things?”

10 So Paul said, “I stand at Caesar's judgment seat, where I ought to be judged. To the Jews I have done no wrong, as you very well know. 11 For if I am an offender, or have committed anything deserving of death, I do not object to dying; but if there is nothing in these things of which these men accuse me, no one can deliver me to them. I appeal to Caesar.”

12 Then Festus, when he had conferred with the council, answered, “You have appealed to Caesar? To Caesar you shall go!”


Paul Before Agrippa

13 And after some days King Agrippa and Bernice came to Caesarea to greet Festus. 14 When they had been there many days, Festus laid Paul's case before the king, saying: “There is a certain man left a prisoner by Felix, 15 about whom the chief priests and the elders of the Jews informed me, when I was in Jerusalem, asking for a judgment against him. 16 To them I answered, ‘It is not the custom of the Romans to deliver any man to destructionh before the accused meets the accusers face to face, and has opportunity to answer for himself concerning the charge against him.’ 17 Therefore when they had come together, without any delay, the next day I sat on the judgment seat and commanded the man to be brought in. 18 When the accusers stood up, they brought no accusation against him of such things as I supposed, 19 but had some questions against him about their own religion and about a certain Jesus, who had died, whom Paul affirmed to be alive. 20 And because I was uncertain of such questions, I asked whether he was willing to go to Jerusalem and there be judged concerning these matters. 21 But when Paul appealed to be reserved for the decision of Augustus, I commanded him to be kept till I could send him to Caesar.”

22 Then Agrippa said to Festus, “I also would like to hear the man myself.”

“Tomorrow,” he said, “you shall hear him.”

23 So the next day, when Agrippa and Bernice had come with great pomp, and had entered the auditorium with the commanders and the prominent men of the city, at Festus’ command Paul was brought in. 24 And Festus said: “King Agrippa and all the men who are here present with us, you see this man about whom the whole assembly of the Jews petitioned me, both at Jerusalem and here, crying out that he was not fit to live any longer. 25 But when I found that he had committed nothing deserving of death, and that he himself had appealed to Augustus, I decided to send him. 26 I have nothing certain to write to my lord concerning him. Therefore I have brought him out before you, and especially before you, King Agrippa, so that after the examination has taken place I may have something to write. 27 For it seems to me unreasonable to send a prisoner and not to specify the charges against him.”
(NKJV Notes) Acts 25:2 25:2 g NU-Text reads chief priests.25:16 h NU-Text omits to destruction, although it is implied.

NKJV Copyright