Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Acts 26:1 agrippa" de pro" ton paulon efh epitrepetai soi uper seautou legein tote o paulo" apelogeito ekteina" thn ceira   2 peri pantwn wn egkaloumai upo ioudaiwn basileu agrippa hghmai emauton makarion epi sou mellwn apologeisqai shmeron   3 malista gnwsthn onta se pantwn twn kata ioudaiou" hqwn te kai zhthmatwn dio deomai sou makroqumw" akousai mou   4 thn men oun biwsin mou thn ek neothto" thn ap arch" genomenhn en tw eqnei mou en ierosolumoi" isasin pante" oi ioudaioi   5 proginwskonte" me anwqen ean qelwsin marturein oti kata thn akribestathn airesin th" hmetera" qrhskeia" ezhsa farisaio"   6 kai nun ep elpidi th" pro" tou" patera" epaggelia" genomenh" upo tou qeou esthka krinomeno"   7 ei" hn to dwdekafulon hmwn en ekteneia nukta kai hmeran latreuon elpizei katanthsai peri h" elpido" egkaloumai basileu agrippa upo ioudaiwn   8 ti apiston krinetai par umin ei o qeo" nekrou" egeirei   9 egw men oun edoxa emautw pro" to onoma ihsou tou nazwraiou dein polla enantia praxai   10 o kai epoihsa en ierosolumoi" kai pollou" twn agiwn egw fulakai" katekleisa thn para twn arcierewn exousian labwn anairoumenwn te autwn kathnegka yhfon   11 kai kata pasa" ta" sunagwga" pollaki" timwrwn autou" hnagkazon blasfhmein perissw" te emmainomeno" autoi" ediwkon ew" kai ei" ta" exw polei"   12 en oi" kai poreuomeno" ei" thn damaskon met exousia" kai epitroph" th" para twn arcierewn   13 hmera" mesh" kata thn odon eidon basileu ouranoqen uper thn lamprothta tou hliou perilamyan me fw" kai tou" sun emoi poreuomenou"   14 pantwn de katapesontwn hmwn ei" thn ghn hkousa fwnhn lalousan pro" me kai legousan th ebraidi dialektw saoul saoul ti me diwkei" sklhron soi pro" kentra laktizein   15 egw de eipon ti" ei kurie o de eipen egw eimi ihsou" on su diwkei"   16 alla anasthqi kai sthqi epi tou" poda" sou ei" touto gar wfqhn soi proceirisasqai se uphrethn kai martura wn te eide" wn te ofqhsomai soi   17 exairoumeno" se ek tou laou kai twn eqnwn ei" ou" egw se apostellw   18 anoixai ofqalmou" autwn tou upostreyai apo skotou" ei" fw" kai th" exousia" tou satana epi ton qeon tou labein autou" afesin amartiwn kai klhron en toi" hgiasmenoi" pistei th ei" eme   19 oqen basileu agrippa ouk egenomhn apeiqh" th ouraniw optasia   20 alla toi" en damaskw prwton kai ierosolumoi" ei" pasan te thn cwran th" ioudaia" kai toi" eqnesin apaggellwn metanoein kai epistrefein epi ton qeon axia th" metanoia" erga prassonta"   21 eneka toutwn oi ioudaioi me sullabomenoi en tw ierw epeirwnto diaceirisasqai   22 epikouria" oun tucwn th" para tou qeou acri th" hmera" tauth" esthka marturomeno" mikrw te kai megalw ouden ekto" legwn wn te oi profhtai elalhsan mellontwn ginesqai kai mwush"   23 ei paqhto" o cristo" ei prwto" ex anastasew" nekrwn fw" mellei kataggellein tw law kai toi" eqnesin   24 tauta de autou apologoumenou o fhsto" megalh th fwnh efh mainh paule ta polla se grammata ei" manian peritrepei   25 o de ou mainomai fhsin kratiste fhste alla alhqeia" kai swfrosunh" rhmata apofqeggomai   26 epistatai gar peri toutwn o basileu" pro" on kai parrhsiazomeno" lalw lanqanein gar auton ti toutwn ou peiqomai ouden ou gar en gwnia pepragmenon touto   27 pisteuei" basileu agrippa toi" profhtai" oida oti pisteuei"   28 o de agrippa" pro" ton paulon efh en oligw me peiqei" cristianon genesqai   29 o de paulo" eipen euxaimhn an tw qew kai en oligw kai en pollw ou monon se alla kai panta" tou" akouonta" mou shmeron genesqai toioutou" opoio" kagw eimi parekto" twn desmwn toutwn   30 kai tauta eiponto" autou anesth o basileu" kai o hgemwn h te bernikh kai oi sugkaqhmenoi autoi"   31 kai anacwrhsante" elaloun pro" allhlou" legonte" oti ouden qanatou axion h desmwn prassei o anqrwpo" outo"   32 agrippa" de tw fhstw efh apolelusqai edunato o anqrwpo" outo" ei mh epekeklhto kaisaraCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Acts 26:1


Chapter 26

Paul's Early Life
1 Then Agrippa said to Paul, “You are permitted to speak for yourself.”

So Paul stretched out his hand and answered for himself: 2 “I think myself happy, King Agrippa, because today I shall answer for myself before you concerning all the things of which I am accused by the Jews, 3 especially because you are expert in all customs and questions which have to do with the Jews. Therefore I beg you to hear me patiently.

4 “My manner of life from my youth, which was spent from the beginning among my own nation at Jerusalem, all the Jews know. 5 They knew me from the first, if they were willing to testify, that according to the strictest sect of our religion I lived a Pharisee. 6 And now I stand and am judged for the hope of the promise made by God to our fathers. 7 To this promise our twelve tribes, earnestly serving God night and day, hope to attain. For this hope's sake, King Agrippa, I am accused by the Jews. 8 Why should it be thought incredible by you that God raises the dead?

9 “Indeed, I myself thought I must do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. 10 This I also did in Jerusalem, and many of the saints I shut up in prison, having received authority from the chief priests; and when they were put to death, I cast my vote against them. 11 And I punished them often in every synagogue and compelled them to blaspheme; and being exceedingly enraged against them, I persecuted them even to foreign cities.


Paul Recounts His Conversion

12 “While thus occupied, as I journeyed to Damascus with authority and commission from the chief priests, 13 at midday, O king, along the road I saw a light from heaven, brighter than the sun, shining around me and those who journeyed with me. 14 And when we all had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me and saying in the Hebrew language, ‘Saul, Saul, why are you persecuting Me? It is hard for you to kick against the goads.’ 15 So I said, ‘Who are You, Lord?’ And He said, ‘I am Jesus, whom you are persecuting. 16 But rise and stand on your feet; for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. 17 I will deliver you from the Jewish people, as well as from the Gentiles, to whom I nowi send you, 18 to open their eyes, in order to turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in Me.’


Paul's Post-Conversion Life

19 “Therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision, 20 but declared first to those in Damascus and in Jerusalem, and throughout all the region of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent, turn to God, and do works befitting repentance. 21 For these reasons the Jews seized me in the temple and tried to kill me. 22 Therefore, having obtained help from God, to this day I stand, witnessing both to small and great, saying no other things than those which the prophets and Moses said would come— 23 that the Christ would suffer, that He would be the first to rise from the dead, and would proclaim light to the Jewish people and to the Gentiles.”


Agrippa Parries Paul's Challenge

24 Now as he thus made his defense, Festus said with a loud voice, “Paul, you are beside yourself! Much learning is driving you mad!”

25 But he said, “I am not mad, most noble Festus, but speak the words of truth and reason. 26 For the king, before whom I also speak freely, knows these things; for I am convinced that none of these things escapes his attention, since this thing was not done in a corner. 27 King Agrippa, do you believe the prophets? I know that you do believe.”

28 Then Agrippa said to Paul, “You almost persuade me to become a Christian.”

29 And Paul said, “I would to God that not only you, but also all who hear me today, might become both almost and altogether such as I am, except for these chains.”

30 When he had said these things, the king stood up, as well as the governor and Bernice and those who sat with them; 31 and when they had gone aside, they talked among themselves, saying, “This man is doing nothing deserving of death or chains.”

32 Then Agrippa said to Festus, “This man might have been set free if he had not appealed to Caesar.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 26:17 26:17 i NU-Text and M-Text omit now.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright