Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Acts 27:1 w" de ekriqh tou apoplein hma" ei" thn italian paredidoun ton te paulon kai tina" eterou" desmwta" ekatontarch onomati iouliw speirh" sebasth"   2 epibante" de ploiw adramutthnw mellonte" plein tou" kata thn asian topou" anhcqhmen onto" sun hmin aristarcou makedono" qessalonikew"   3 th te etera kathcqhmen ei" sidwna filanqrwpw" te o ioulio" tw paulw crhsameno" epetreyen pro" filou" poreuqenta epimeleia" tucein   4 kakeiqen anacqente" upepleusamen thn kupron dia to tou" anemou" einai enantiou"   5 to te pelago" to kata thn kilikian kai pamfulian diapleusante" kathlqomen ei" mura th" lukia"   6 kakei eurwn o ekatontarco" ploion alexandrinon pleon ei" thn italian enebibasen hma" ei" auto   7 en ikanai" de hmerai" braduploounte" kai moli" genomenoi kata thn knidon mh prosewnto" hma" tou anemou upepleusamen thn krhthn kata salmwnhn   8 moli" te paralegomenoi authn hlqomen ei" topon tina kaloumenon kalou" limena" w eggu" hn poli" lasaia   9 ikanou de cronou diagenomenou kai onto" hdh episfalou" tou ploo" dia to kai thn nhsteian hdh parelhluqenai parhnei o paulo"   10 legwn autoi" andre" qewrw oti meta ubrew" kai pollh" zhmia" ou monon tou fortou kai tou ploiou alla kai twn yucwn hmwn mellein esesqai ton ploun   11 o de ekatontarco" tw kubernhth kai tw nauklhrw epeiqeto mallon h toi" upo tou paulou legomenoi"   12 aneuqetou de tou limeno" uparconto" pro" paraceimasian oi pleiou" eqento boulhn anacqhnai kakeiqen eipw" dunainto katanthsante" ei" foinika paraceimasai limena th" krhth" bleponta kata liba kai kata cwron   13 upopneusanto" de notou doxante" th" proqesew" kekrathkenai arante" asson parelegonto thn krhthn   14 met ou polu de ebalen kat auth" anemo" tufwniko" o kaloumeno" eurokludwn   15 sunarpasqento" de tou ploiou kai mh dunamenou antofqalmein tw anemw epidonte" eferomeqa   16 nhsion de ti upodramonte" kaloumenon klaudhn moli" iscusamen perikratei" genesqai th" skafh"   17 hn arante" bohqeiai" ecrwnto upozwnnunte" to ploion foboumenoi te mh ei" thn surtin ekpeswsin calasante" to skeuo" outw" eferonto   18 sfodrw" de ceimazomenwn hmwn th exh" ekbolhn epoiounto   19 kai th trith autoceire" thn skeuhn tou ploiou erriyamen   20 mhte de hliou mhte astrwn epifainontwn epi pleiona" hmera" ceimwno" te ouk oligou epikeimenou loipon perihreito pasa elpi" tou swzesqai hma"   21 pollh" de asitia" uparcoush" tote staqei" o paulo" en mesw autwn eipen edei men w andre" peiqarchsanta" moi mh anagesqai apo th" krhth" kerdhsai te thn ubrin tauthn kai thn zhmian   22 kai tanun parainw uma" euqumein apobolh gar yuch" oudemia estai ex umwn plhn tou ploiou   23 paresth gar moi th nukti tauth aggelo" tou qeou ou eimi w kai latreuw   24 legwn mh fobou paule kaisari se dei parasthnai kai idou kecaristai soi o qeo" panta" tou" pleonta" meta sou   25 dio euqumeite andre" pisteuw gar tw qew oti outw" estai kaq on tropon lelalhtai moi   26 ei" nhson de tina dei hma" ekpesein   27 w" de tessareskaidekath nux egeneto diaferomenwn hmwn en tw adria kata meson th" nukto" upenooun oi nautai prosagein tina autoi" cwran   28 kai bolisante" euron orguia" eikosi bracu de diasthsante" kai palin bolisante" euron orguia" dekapente   29 foboumenoi te mhpw" ei" tracei" topou" ekpeswsin ek prumnh" riyante" agkura" tessara" huconto hmeran genesqai   30 twn de nautwn zhtountwn fugein ek tou ploiou kai calasantwn thn skafhn ei" thn qalassan profasei w" ek prwra" mellontwn agkura" ekteinein   31 eipen o paulo" tw ekatontarch kai toi" stratiwtai" ean mh outoi meinwsin en tw ploiw umei" swqhnai ou dunasqe   32 tote oi stratiwtai apekoyan ta scoinia th" skafh" kai eiasan authn ekpesein   33 acri de ou emellen hmera ginesqai parekalei o paulo" apanta" metalabein trofh" legwn tessareskaidekathn shmeron hmeran prosdokwnte" asitoi diateleite mhden proslabomenoi   34 dio parakalw uma" proslabein trofh" touto gar pro" th" umetera" swthria" uparcei oudeno" gar umwn qrix ek th" kefalh" peseitai   35 eipwn de tauta kai labwn arton eucaristhsen tw qew enwpion pantwn kai klasa" hrxato esqiein   36 euqumoi de genomenoi pante" kai autoi proselabonto trofh"   37 hmen de en tw ploiw ai pasai yucai diakosiai ebdomhkontaex   38 koresqente" de trofh" ekoufizon to ploion ekballomenoi ton siton ei" thn qalassan   39 ote de hmera egeneto thn ghn ouk epeginwskon kolpon de tina katenooun econta aigialon ei" on ebouleusanto ei dunainto exwsai to ploion   40 kai ta" agkura" perielonte" eiwn ei" thn qalassan ama anente" ta" zeukthria" twn phdaliwn kai eparante" ton artemona th pneoush kateicon ei" ton aigialon   41 peripesonte" de ei" topon diqalasson epwkeilan thn naun kai h men prwra ereisasa emeinen asaleuto" h de prumna elueto upo th" bia" twn kumatwn   42 twn de stratiwtwn boulh egeneto ina tou" desmwta" apokteinwsin mhti" ekkolumbhsa" diafugoi   43 o de ekatontarco" boulomeno" diaswsai ton paulon ekwlusen autou" tou boulhmato" ekeleusen te tou" dunamenou" kolumban aporriyanta" prwtou" epi thn ghn exienai   44 kai tou" loipou" ou" men epi sanisin ou" de epi tinwn twn apo tou ploiou kai outw" egeneto panta" diaswqhnai epi thn ghnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Acts 27:1


Chapter 27

The Voyage to Rome Begins
1 And when it was decided that we should sail to Italy, they delivered Paul and some other prisoners to one named Julius, a centurion of the Augustan Regiment. 2 So, entering a ship of Adramyttium, we put to sea, meaning to sail along the coasts of Asia. Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, was with us. 3 And the next day we landed at Sidon. And Julius treated Paul kindly and gave him liberty to go to his friends and receive care. 4 When we had put to sea from there, we sailed under the shelter of Cyprus, because the winds were contrary. 5 And when we had sailed over the sea which is off Cilicia and Pamphylia, we came to Myra, a city of Lycia. 6 There the centurion found an Alexandrian ship sailing to Italy, and he put us on board.

7 When we had sailed slowly many days, and arrived with difficulty off Cnidus, the wind not permitting us to proceed, we sailed under the shelter of Crete off Salmone. 8 Passing it with difficulty, we came to a place called Fair Havens, near the city of Lasea.


Paul's Warning Ignored

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them, 10 saying, “Men, I perceive that this voyage will end with disaster and much loss, not only of the cargo and ship, but also our lives.” 11 Nevertheless the centurion was more persuaded by the helmsman and the owner of the ship than by the things spoken by Paul. 12 And because the harbor was not suitable to winter in, the majority advised to set sail from there also, if by any means they could reach Phoenix, a harbor of Crete opening toward the southwest and northwest, and winter there.


In the Tempest

13 When the south wind blew softly, supposing that they had obtained their desire, putting out to sea, they sailed close by Crete. 14 But not long after, a tempestuous head wind arose, called Euroclydon.j 15 So when the ship was caught, and could not head into the wind, we let her drive. 16 And running under the shelter of an island called Clauda,k we secured the skiff with difficulty. 17 When they had taken it on board, they used cables to undergird the ship; and fearing lest they should run aground on the Syrtisl Sands, they struck sail and so were driven. 18 And because we were exceedingly tempest-tossed, the next day they lightened the ship. 19 On the third day we threw the ship's tackle overboard with our own hands. 20 Now when neither sun nor stars appeared for many days, and no small tempest beat on us, all hope that we would be saved was finally given up.

21 But after long abstinence from food, then Paul stood in the midst of them and said, “Men, you should have listened to me, and not have sailed from Crete and incurred this disaster and loss. 22 And now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the ship. 23 For there stood by me this night an angel of the God to whom I belong and whom I serve, 24 saying, ‘Do not be afraid, Paul; you must be brought before Caesar; and indeed God has granted you all those who sail with you.’ 25 Therefore take heart, men, for I believe God that it will be just as it was told me. 26 However, we must run aground on a certain island.”

27 Now when the fourteenth night had come, as we were driven up and down in the Adriatic Sea, about midnight the sailors sensed that they were drawing near some land. 28 And they took soundings and found it to be twenty fathoms; and when they had gone a little farther, they took soundings again and found it to be fifteen fathoms. 29 Then, fearing lest we should run aground on the rocks, they dropped four anchors from the stern, and prayed for day to come. 30 And as the sailors were seeking to escape from the ship, when they had let down the skiff into the sea, under pretense of putting out anchors from the prow, 31 Paul said to the centurion and the soldiers, “Unless these men stay in the ship, you cannot be saved.” 32 Then the soldiers cut away the ropes of the skiff and let it fall off.

33 And as day was about to dawn, Paul implored them all to take food, saying, “Today is the fourteenth day you have waited and continued without food, and eaten nothing. 34 Therefore I urge you to take nourishment, for this is for your survival, since not a hair will fall from the head of any of you.” 35 And when he had said these things, he took bread and gave thanks to God in the presence of them all; and when he had broken it he began to eat. 36 Then they were all encouraged, and also took food themselves. 37 And in all we were two hundred and seventy-six persons on the ship. 38 So when they had eaten enough, they lightened the ship and threw out the wheat into the sea.


Shipwrecked on Malta

39 When it was day, they did not recognize the land; but they observed a bay with a beach, onto which they planned to run the ship if possible. 40 And they let go the anchors and left them in the sea, meanwhile loosing the rudder ropes; and they hoisted the mainsail to the wind and made for shore. 41 But striking a place where two seas met, they ran the ship aground; and the prow stuck fast and remained immovable, but the stern was being broken up by the violence of the waves.

42 And the soldiers’ plan was to kill the prisoners, lest any of them should swim away and escape. 43 But the centurion, wanting to save Paul, kept them from their purpose, and commanded that those who could swim should jump overboard first and get to land, 44 and the rest, some on boards and some on parts of the ship. And so it was that they all escaped safely to land.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 27:14 27:14 j NU-Text reads Euraquilon.27:16 k NU-Text reads Cauda.27:17 l M-Text reads Syrtes.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright