Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Acts 28:1 kai diaswqente" tote epegnwsan oti melith h nhso" kaleitai   2 oi de barbaroi pareicon ou thn tucousan filanqrwpian hmin anayante" gar puran proselabonto panta" hma" dia ton ueton ton efestwta kai dia to yuco"   3 sustreyanto" de tou paulou fruganwn plhqo" kai epiqento" epi thn puran ecidna ek th" qermh" diexelqousa kaqhyen th" ceiro" autou   4 w" de eidon oi barbaroi kremamenon to qhrion ek th" ceiro" autou elegon pro" allhlou" pantw" foneu" estin o anqrwpo" outo" on diaswqenta ek th" qalassh" h dikh zhn ouk eiasen   5 o men oun apotinaxa" to qhrion ei" to pur epaqen ouden kakon   6 oi de prosedokwn auton mellein pimprasqai h katapiptein afnw nekron epi polu de autwn prosdokwntwn kai qewrountwn mhden atopon ei" auton ginomenon metaballomenoi elegon qeon auton einai   7 en de toi" peri ton topon ekeinon uphrcen cwria tw prwtw th" nhsou onomati popliw o" anadexameno" hma" trei" hmera" filofronw" exenisen   8 egeneto de ton patera tou popliou puretoi" kai dusenteria sunecomenon katakeisqai pro" on o paulo" eiselqwn kai proseuxameno" epiqei" ta" ceira" autw iasato auton   9 toutou oun genomenou kai oi loipoi oi econte" asqeneia" en th nhsw proshrconto kai eqerapeuonto   10 oi kai pollai" timai" etimhsan hma" kai anagomenoi" epeqento ta pro" thn creian   11 meta de trei" mhna" hcqhmen en ploiw parakeceimakoti en th nhsw alexandrinw parashmw dioskouroi"   12 kai katacqente" ei" surakousa" epemeinamen hmera" trei"   13 oqen perielqonte" kathnthsamen ei" rhgion kai meta mian hmeran epigenomenou notou deuteraioi hlqomen ei" potiolou"   14 ou euronte" adelfou" pareklhqhmen ep autoi" epimeinai hmera" epta kai outw" ei" thn rwmhn hlqomen   15 kakeiqen oi adelfoi akousante" ta peri hmwn exhlqon ei" apanthsin hmin acri" appiou forou kai triwn tabernwn ou" idwn o paulo" eucaristhsa" tw qew elaben qarso"   16 ote de hlqomen ei" rwmhn o ekatontarco" paredwken tou" desmiou" tw stratopedarcw tw de paulw epetraph menein kaq eauton sun tw fulassonti auton stratiwth   17 egeneto de meta hmera" trei" sugkalesasqai ton paulon tou" onta" twn ioudaiwn prwtou" sunelqontwn de autwn elegen pro" autou" andre" adelfoi egw ouden enantion poihsa" tw law h toi" eqesin toi" patrwoi" desmio" ex ierosolumwn paredoqhn ei" ta" ceira"   18 oitine" anakrinante" me eboulonto apolusai dia to mhdemian aitian qanatou uparcein en emoi   19 antilegontwn de twn ioudaiwn hnagkasqhn epikalesasqai kaisara ouc w" tou eqnou" mou ecwn ti kathgorhsai   20 dia tauthn oun thn aitian parekalesa uma" idein kai proslalhsai eneken gar th" elpido" tou israhl thn alusin tauthn perikeimai   21 oi de pro" auton eipon hmei" oute grammata peri sou edexameqa apo th" ioudaia" oute paragenomeno" ti" twn adelfwn aphggeilen h elalhsen ti peri sou ponhron   22 axioumen de para sou akousai a fronei" peri men gar th" airesew" tauth" gnwston estin hmin oti pantacou antilegetai   23 taxamenoi de autw hmeran hkon pro" auton ei" thn xenian pleione" oi" exetiqeto diamarturomeno" thn basileian tou qeou peiqwn te autou" ta peri tou ihsou apo te tou nomou mwsew" kai twn profhtwn apo prwi ew" espera"   24 kai oi men epeiqonto toi" legomenoi" oi de hpistoun   25 asumfwnoi de onte" pro" allhlou" apeluonto eiponto" tou paulou rhma en oti kalw" to pneuma to agion elalhsen dia hsaiou tou profhtou pro" tou" patera" hmwn   26 legon poreuqhti pro" ton laon touton kai eipon akoh akousete kai ou mh sunhte kai bleponte" bleyete kai ou mh idhte   27 epacunqh gar h kardia tou laou toutou kai toi" wsin barew" hkousan kai tou" ofqalmou" autwn ekammusan mhpote idwsin toi" ofqalmoi" kai toi" wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iasomai autou"   28 gnwston oun estw umin oti toi" eqnesin apestalh to swthrion tou qeou autoi kai akousontai   29 kai tauta autou eiponto" aphlqon oi ioudaioi pollhn econte" en eautoi" suzhthsin   30 emeinen de o paulo" dietian olhn en idiw misqwmati kai apedeceto panta" tou" eisporeuomenou" pro" auton   31 khrusswn thn basileian tou qeou kai didaskwn ta peri tou kuriou ihsou cristou meta pash" parrhsia" akwlutw"


 

(NKJV) Acts 28:1


Chapter 28

Paul's Ministry on Malta
1 Now when they had escaped, they then found out that the island was called Malta. 2 And the natives showed us unusual kindness; for they kindled a fire and made us all welcome, because of the rain that was falling and because of the cold. 3 But when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, a viper came out because of the heat, and fastened on his hand. 4 So when the natives saw the creature hanging from his hand, they said to one another, “No doubt this man is a murderer, whom, though he has escaped the sea, yet justice does not allow to live.” 5 But he shook off the creature into the fire and suffered no harm. 6 However, they were expecting that he would swell up or suddenly fall down dead. But after they had looked for a long time and saw no harm come to him, they changed their minds and said that he was a god.

7 In that region there was an estate of the leading citizen of the island, whose name was Publius, who received us and entertained us courteously for three days. 8 And it happened that the father of Publius lay sick of a fever and dysentery. Paul went in to him and prayed, and he laid his hands on him and healed him. 9 So when this was done, the rest of those on the island who had diseases also came and were healed. 10 They also honored us in many ways; and when we departed, they provided such things as were necessary.


Arrival at Rome

11 After three months we sailed in an Alexandrian ship whose figurehead was the Twin Brothers, which had wintered at the island. 12 And landing at Syracuse, we stayed three days. 13 From there we circled round and reached Rhegium. And after one day the south wind blew; and the next day we came to Puteoli, 14 where we found brethren, and were invited to stay with them seven days. And so we went toward Rome. 15 And from there, when the brethren heard about us, they came to meet us as far as Appii Forum and Three Inns. When Paul saw them, he thanked God and took courage.

16 Now when we came to Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard; but Paul was permitted to dwell by himself with the soldier who guarded him.


Paul's Ministry at Rome

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jewsm spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation. 20 For this reason therefore I have called for you, to see you and speak with you, because for the hope of Israel I am bound with this chain.”

21 Then they said to him, “We neither received letters from Judea concerning you, nor have any of the brethren who came reported or spoken any evil of you. 22 But we desire to hear from you what you think; for concerning this sect, we know that it is spoken against everywhere.”

23 So when they had appointed him a day, many came to him at his lodging, to whom he explained and solemnly testified of the kingdom of God, persuading them concerning Jesus from both the Law of Moses and the Prophets, from morning till evening. 24 And some were persuaded by the things which were spoken, and some disbelieved. 25 So when they did not agree among themselves, they departed after Paul had said one word: “The Holy Spirit spoke rightly through Isaiah the prophet to ourn fathers, 26 saying,

‘Go to this people and say:
“Hearing you will hear, and shall not understand;
And seeing you will see, and not perceive;
27 For the hearts of this people have grown dull.
Their ears are hard of hearing,
And their eyes they have closed,
Lest they should see with their eyes and hear with their ears,
Lest they should understand with their hearts and turn,
So that I should heal them.”o


28 “Therefore let it be known to you that the salvation of God has been sent to the Gentiles, and they will hear it!” 29 And when he had said these words, the Jews departed and had a great dispute among themselves.p

30 Then Paul dwelt two whole years in his own rented house, and received all who came to him, 31 preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him.
(NKJV Notes) Acts 28:19 28:19 m That is, the ruling authorities28:25 n NU-Text reads your.28:27 o Isaiah 6:9, 1028:29 p NU-Text omits this verse.

NKJV Copyright