Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Acts 3:1 epi to auto de petro" kai iwannh" anebainon ei" to ieron epi thn wran th" proseuch" thn ennathn   2 kai ti" anhr cwlo" ek koilia" mhtro" autou uparcwn ebastazeto on etiqoun kaq hmeran pro" thn quran tou ierou thn legomenhn wraian tou aitein elehmosunhn para twn eisporeuomenwn ei" to ieron   3 o" idwn petron kai iwannhn mellonta" eisienai ei" to ieron hrwta elehmosunhn labein   4 atenisa" de petro" ei" auton sun tw iwannh eipen bleyon ei" hma"   5 o de epeicen autoi" prosdokwn ti par autwn labein   6 eipen de petro" argurion kai crusion ouc uparcei moi o de ecw touto soi didwmi en tw onomati ihsou cristou tou nazwraiou egeirai kai peripatei   7 kai piasa" auton th" dexia" ceiro" hgeiren paracrhma de esterewqhsan autou ai basei" kai ta sfura   8 kai exallomeno" esth kai periepatei kai eishlqen sun autoi" ei" to ieron peripatwn kai allomeno" kai ainwn ton qeon   9 kai eiden auton pa" o lao" peripatounta kai ainounta ton qeon   10 epeginwskon te auton oti outo" hn o pro" thn elehmosunhn kaqhmeno" epi th wraia pulh tou ierou kai eplhsqhsan qambou" kai ekstasew" epi tw sumbebhkoti autw   11 kratounto" de tou iaqento" cwlou ton petron kai iwannhn sunedramen pro" autou" pa" o lao" epi th stoa th kaloumenh solomwnto" ekqamboi   12 idwn de petro" apekrinato pro" ton laon andre" israhlitai ti qaumazete epi toutw h hmin ti atenizete w" idia dunamei h eusebeia pepoihkosin tou peripatein auton   13 o qeo" abraam kai isaak kai iakwb o qeo" twn paterwn hmwn edoxasen ton paida autou ihsoun on umei" paredwkate kai hrnhsasqe auton kata proswpon pilatou krinanto" ekeinou apoluein   14 umei" de ton agion kai dikaion hrnhsasqe kai hthsasqe andra fonea carisqhnai umin   15 ton de archgon th" zwh" apekteinate on o qeo" hgeiren ek nekrwn ou hmei" marture" esmen   16 kai epi th pistei tou onomato" autou touton on qewreite kai oidate esterewsen to onoma autou kai h pisti" h di autou edwken autw thn oloklhrian tauthn apenanti pantwn umwn   17 kai nun adelfoi oida oti kata agnoian epraxate wsper kai oi arconte" umwn   18 o de qeo" a prokathggeilen dia stomato" pantwn twn profhtwn autou paqein ton criston eplhrwsen outw"   19 metanohsate oun kai epistreyate ei" to exaleifqhnai umwn ta" amartia" opw" an elqwsin kairoi anayuxew" apo proswpou tou kuriou   20 kai aposteilh ton prokekhrugmenon umin ihsoun criston   21 on dei ouranon men dexasqai acri cronwn apokatastasew" pantwn wn elalhsen o qeo" dia stomato" pantwn agiwn autou profhtwn ap aiwno"   22 mwsh" men gar pro" tou" patera" eipen oti profhthn umin anasthsei kurio" o qeo" umwn ek twn adelfwn umwn w" eme autou akousesqe kata panta osa an lalhsh pro" uma"   23 estai de pasa yuch hti" an mh akoush tou profhtou ekeinou exoloqreuqhsetai ek tou laou   24 kai pante" de oi profhtai apo samouhl kai twn kaqexh" osoi elalhsan kai prokathggeilan ta" hmera" tauta"   25 umei" este uioi twn profhtwn kai th" diaqhkh" h" dieqeto o qeo" pro" tou" patera" hmwn legwn pro" abraam kai tw spermati sou eneuloghqhsontai pasai ai patriai th" gh"   26 umin prwton o qeo" anasthsa" ton paida autou ihsoun apesteilen auton eulogounta uma" en tw apostrefein ekaston apo twn ponhriwn umwnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Acts 3:1


Chapter 3

A Lame Man Healed
1 Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the ninth hour. 2 And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple; 3 who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. 4 And fixing his eyes on him, with John, Peter said, “Look at us.” 5 So he gave them his attention, expecting to receive something from them. 6 Then Peter said, “Silver and gold I do not have, but what I do have I give you: In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.” 7 And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. 8 So he, leaping up, stood and walked and entered the temple with them—walking, leaping, and praising God. 9 And all the people saw him walking and praising God. 10 Then they knew that it was he who sat begging alms at the Beautiful Gate of the temple; and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him.


Preaching in Solomon's Portico

11 Now as the lame man who was healed held on to Peter and John, all the people ran together to them in the porch which is called Solomon's, greatly amazed. 12 So when Peter saw it, he responded to the people: “Men of Israel, why do you marvel at this? Or why look so intently at us, as though by our own power or godliness we had made this man walk? 13 The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, glorified His Servant Jesus, whom you delivered up and denied in the presence of Pilate, when he was determined to let Him go. 14 But you denied the Holy One and the Just, and asked for a murderer to be granted to you, 15 and killed the Prince of life, whom God raised from the dead, of which we are witnesses. 16 And His name, through faith in His name, has made this man strong, whom you see and know. Yes, the faith which comes through Him has given him this perfect soundness in the presence of you all.

17 “Yet now, brethren, I know that you did it in ignorance, as did also your rulers. 18 But those things which God foretold by the mouth of all His prophets, that the Christ would suffer, He has thus fulfilled. 19 Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, 20 and that He may send Jesus Christ, who was preached to you before,o 21 whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. 22 For Moses truly said to the fathers, ‘The Lord your God will raise up for you a Prophet like me from your brethren. Him you shall hear in all things, whatever He says to you. 23 And it shall be that every soul who will not hear that Prophet shall be utterly destroyed from among the people.’p 24 Yes, and all the prophets, from Samuel and those who follow, as many as have spoken, have also foretoldq these days. 25 You are sons of the prophets, and of the covenant which God made with our fathers, saying to Abraham, ‘And in your seed all the families of the earth shall be blessed.’r 26 To you first, God, having raised up His Servant Jesus, sent Him to bless you, in turning away every one of you from your iniquities.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 3:20 3:20 o NU-Text and M-Text read Christ Jesus, who was ordained for you before.3:23 p Deuteronomy 18:15, 18, 193:24 q NU-Text and M-Text read proclaimed.3:25 r Genesis 22:18; 26:4; 28:14

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright