Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Acts 4:1 lalountwn de autwn pro" ton laon epesthsan autoi" oi ierei" kai o strathgo" tou ierou kai oi saddoukaioi   2 diaponoumenoi dia to didaskein autou" ton laon kai kataggellein en tw ihsou thn anastasin twn nekrwn   3 kai epebalon autoi" ta" ceira" kai eqento ei" thrhsin ei" thn aurion hn gar espera hdh   4 polloi de twn akousantwn ton logon episteusan kai egenhqh o ariqmo" twn andrwn wsei ciliade" pente   5 egeneto de epi thn aurion sunacqhnai autwn tou" arconta" kai presbuterou" kai grammatei" ei" ierousalhm   6 kai annan ton arcierea kai kaiafan kai iwannhn kai alexandron kai osoi hsan ek genou" arcieratikou   7 kai sthsante" autou" en mesw epunqanonto en poia dunamei h en poiw onomati epoihsate touto umei"   8 tote petro" plhsqei" pneumato" agiou eipen pro" autou" arconte" tou laou kai presbuteroi tou israhl   9 ei hmei" shmeron anakrinomeqa epi euergesia anqrwpou asqenou" en tini outo" seswstai   10 gnwston estw pasin umin kai panti tw law israhl oti en tw onomati ihsou cristou tou nazwraiou on umei" estaurwsate on o qeo" hgeiren ek nekrwn en toutw outo" paresthken enwpion umwn ugih"   11 outo" estin o liqo" o exouqenhqei" uf umwn twn oikodomountwn o genomeno" ei" kefalhn gwnia"   12 kai ouk estin en allw oudeni h swthria oute gar onoma estin eteron [upo ton ouranon] to dedomenon en anqrwpoi" en w dei swqhnai hma"   13 qewrounte" de thn tou petrou parrhsian kai iwannou kai katalabomenoi oti anqrwpoi agrammatoi eisin kai idiwtai eqaumazon epeginwskon te autou" oti sun tw ihsou hsan   14 ton de anqrwpon bleponte" sun autoi" estwta ton teqerapeumenon ouden eicon anteipein   15 keleusante" de autou" exw tou sunedriou apelqein suneballon pro" allhlou"   16 legonte" ti poihsomen toi" anqrwpoi" toutoi" oti men gar gnwston shmeion gegonen di autwn pasin toi" katoikousin ierousalhm faneron kai ou dunameqa arnhsasqai   17 all ina mh epi pleion dianemhqh ei" ton laon apeilh apeilhsomeqa autoi" mhketi lalein epi tw onomati toutw mhdeni anqrwpwn   18 kai kalesante" autou" parhggeilan autoi" to kaqolou mh fqeggesqai mhde didaskein epi tw onomati tou ihsou   19 o de petro" kai iwannh" apokriqente" pro" autou" eipon ei dikaion estin enwpion tou qeou umwn akouein mallon h tou qeou krinate   20 ou dunameqa gar hmei" a eidomen kai hkousamen mh lalein   21 oi de prosapeilhsamenoi apelusan autou" mhden euriskonte" to pw" kolasontai autou" dia ton laon oti pante" edoxazon ton qeon epi tw gegonoti   22 etwn gar hn pleionwn tessarakonta o anqrwpo" ef on egegonei to shmeion touto th" iasew"   23 apoluqente" de hlqon pro" tou" idiou" kai aphggeilan osa pro" autou" oi arcierei" kai oi presbuteroi eipon   24 oi de akousante" omoqumadon hran fwnhn pro" ton qeon kai eipon despota su o qeo" o poihsa" ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoi"   25 o dia stomato" dauid paido" sou eipwn ina ti efruaxan eqnh kai laoi emelethsan kena   26 paresthsan oi basilei" th" gh" kai oi arconte" sunhcqhsan epi to auto kata tou kuriou kai kata tou cristou autou   27 sunhcqhsan gar ep alhqeia" epi ton agion paida sou ihsoun on ecrisa" hrwdh" te kai pontio" pilato" sun eqnesin kai laoi" israhl   28 poihsai osa h ceir sou kai h boulh sou prowrisen genesqai   29 kai ta nun kurie epide epi ta" apeila" autwn kai do" toi" douloi" sou meta parrhsia" pash" lalein ton logon sou   30 en tw thn ceira sou ekteinein se ei" iasin kai shmeia kai terata ginesqai dia tou onomato" tou agiou paido" sou ihsou   31 kai dehqentwn autwn esaleuqh o topo" en w hsan sunhgmenoi kai eplhsqhsan apante" pneumato" agiou kai elaloun ton logon tou qeou meta parrhsia"   32 tou de plhqou" twn pisteusantwn hn h kardia kai h yuch mia kai oude ei" ti twn uparcontwn autwn elegen idion einai all hn autoi" apanta koina   33 kai megalh dunamei apedidoun to marturion oi apostoloi th" anastasew" tou kuriou ihsou cari" te megalh hn epi panta" autou"   34 oude gar endeh" ti" uphrcen en autoi" osoi gar kthtore" cwriwn h oikiwn uphrcon pwlounte" eferon ta" tima" twn pipraskomenwn   35 kai etiqoun para tou" poda" twn apostolwn diedidoto de ekastw kaqoti an ti" creian eicen   36 iwsh" de o epiklhqei" barnaba" apo twn apostolwn o estin meqermhneuomenon uio" paraklhsew" leuith" kuprio" tw genei   37 uparconto" autw agrou pwlhsa" hnegken to crhma kai eqhken para tou" poda" twn apostolwnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Acts 4:1


Chapter 4

Peter and John Arrested
1 Now as they spoke to the people, the priests, the captain of the temple, and the Sadducees came upon them, 2 being greatly disturbed that they taught the people and preached in Jesus the resurrection from the dead. 3 And they laid hands on them, and put them in custody until the next day, for it was already evening. 4 However, many of those who heard the word believed; and the number of the men came to be about five thousand.


Addressing the Sanhedrin

5 And it came to pass, on the next day, that their rulers, elders, and scribes, 6 as well as Annas the high priest, Caiaphas, John, and Alexander, and as many as were of the family of the high priest, were gathered together at Jerusalem. 7 And when they had set them in the midst, they asked, “By what power or by what name have you done this?”

8 Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, “Rulers of the people and elders of Israel: 9 If we this day are judged for a good deed done to a helpless man, by what means he has been made well, 10 let it be known to you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by Him this man stands here before you whole. 11 This is the ‘stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone.’s 12 Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.”


The Name of Jesus Forbidden

13 Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled. And they realized that they had been with Jesus. 14 And seeing the man who had been healed standing with them, they could say nothing against it. 15 But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves, 16 saying, “What shall we do to these men? For, indeed, that a notable miracle has been done through them is evident to all who dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. 17 But so that it spreads no further among the people, let us severely threaten them, that from now on they speak to no man in this name.”

18 So they called them and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus. 19 But Peter and John answered and said to them, “Whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. 20 For we cannot but speak the things which we have seen and heard.” 21 So when they had further threatened them, they let them go, finding no way of punishing them, because of the people, since they all glorified God for what had been done. 22 For the man was over forty years old on whom this miracle of healing had been performed.


Prayer for Boldness

23 And being let go, they went to their own companions and reported all that the chief priests and elders had said to them. 24 So when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said: “Lord, You are God, who made heaven and earth and the sea, and all that is in them, 25 who by the mouth of Your servant Davidt have said:

‘Why did the nations rage,
And the people plot vain things?
26 The kings of the earth took their stand,
And the rulers were gathered together
Against the Lord and against His Christ.’u


27 “For truly against Your holy Servant Jesus, whom You anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, were gathered together 28 to do whatever Your hand and Your purpose determined before to be done. 29 Now, Lord, look on their threats, and grant to Your servants that with all boldness they may speak Your word, 30 by stretching out Your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of Your holy Servant Jesus.”

31 And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken; and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness.


Sharing in All Things

32 Now the multitude of those who believed were of one heart and one soul; neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, but they had all things in common. 33 And with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. 34 Nor was there anyone among them who lacked; for all who were possessors of lands or houses sold them, and brought the proceeds of the things that were sold, 35 and laid them at the apostles’ feet; and they distributed to each as anyone had need.

36 And Joses,v who was also named Barnabas by the apostles (which is translated Son of Encouragement), a Levite of the country of Cyprus, 37 having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles’ feet.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 4:11 4:11 s Psalm 118:224:25 t NU-Text reads who through the Holy Spirit, by the mouth of our father, Your servant David.4:26 u Psalm 2:1, 24:36 v NU-Text reads Joseph.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright