Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Acts 5:1 anhr de ti" anania" onomati sun sapfeirh th gunaiki autou epwlhsen kthma   2 kai enosfisato apo th" timh" suneiduia" kai th" gunaiko" autou kai enegka" mero" ti para tou" poda" twn apostolwn eqhken   3 eipen de petro" anania diati eplhrwsen o satana" thn kardian sou yeusasqai se to pneuma to agion kai nosfisasqai apo th" timh" tou cwriou   4 ouci menon soi emenen kai praqen en th sh exousia uphrcen ti oti eqou en th kardia sou to pragma touto ouk eyeusw anqrwpoi" alla tw qew   5 akouwn de anania" tou" logou" toutou" peswn exeyuxen kai egeneto fobo" mega" epi panta" tou" akouonta" tauta   6 anastante" de oi newteroi sunesteilan auton kai exenegkante" eqayan   7 egeneto de w" wrwn triwn diasthma kai h gunh autou mh eiduia to gegono" eishlqen   8 apekriqh de auth o petro" eipe moi ei tosoutou to cwrion apedosqe h de eipen nai tosoutou   9 o de petro" eipen pro" authn ti oti sunefwnhqh umin peirasai to pneuma kuriou idou oi pode" twn qayantwn ton andra sou epi th qura kai exoisousin se   10 epesen de paracrhma para tou" poda" autou kai exeyuxen eiselqonte" de oi neaniskoi euron authn nekran kai exenegkante" eqayan pro" ton andra auth"   11 kai egeneto fobo" mega" ef olhn thn ekklhsian kai epi panta" tou" akouonta" tauta   12 dia de twn ceirwn twn apostolwn egeneto shmeia kai terata en tw law polla kai hsan omoqumadon apante" en th stoa solomwnto"   13 twn de loipwn oudei" etolma kollasqai autoi" all emegalunen autou" o lao"   14 mallon de prosetiqento pisteuonte" tw kuriw plhqh andrwn te kai gunaikwn   15 wste kata ta" plateia" ekferein tou" asqenei" kai tiqenai epi klinwn kai krabbatwn ina ercomenou petrou kan h skia episkiash tini autwn   16 sunhrceto de kai to plhqo" twn perix polewn ei" ierousalhm feronte" asqenei" kai ocloumenou" upo pneumatwn akaqartwn oitine" eqerapeuonto apante"   17 anasta" de o arciereu" kai pante" oi sun autw h ousa airesi" twn saddoukaiwn eplhsqhsan zhlou   18 kai epebalon ta" ceira" autwn epi tou" apostolou" kai eqento autou" en thrhsei dhmosia   19 aggelo" de kuriou dia th" nukto" hnoixen ta" qura" th" fulakh" exagagwn te autou" eipen   20 poreuesqe kai staqente" laleite en tw ierw tw law panta ta rhmata th" zwh" tauth"   21 akousante" de eishlqon upo ton orqron ei" to ieron kai edidaskon paragenomeno" de o arciereu" kai oi sun autw sunekalesan to sunedrion kai pasan thn gerousian twn uiwn israhl kai apesteilan ei" to desmwthrion acqhnai autou"   22 oi de uphretai paragenomenoi ouc euron autou" en th fulakh anastreyante" de aphggeilan   23 legonte" oti to men desmwthrion euromen kekleismenon en pash asfaleia kai tou" fulaka" exw estwta" pro twn qurwn anoixante" de esw oudena euromen   24 w" de hkousan tou" logou" toutou" o te iereu" kai o strathgo" tou ierou kai oi arcierei" dihporoun peri autwn ti an genoito touto   25 paragenomeno" de ti" aphggeilen autoi" legwn oti idou oi andre" ou" eqesqe en th fulakh eisin en tw ierw estwte" kai didaskonte" ton laon   26 tote apelqwn o strathgo" sun toi" uphretai" hgagen autou" ou meta bia" efobounto gar ton laon ina mh liqasqwsin   27 agagonte" de autou" esthsan en tw sunedriw kai ephrwthsen autou" o arciereu"   28 legwn ou paraggelia parhggeilamen umin mh didaskein epi tw onomati toutw kai idou peplhrwkate thn ierousalhm th" didach" umwn kai boulesqe epagagein ef hma" to aima tou anqrwpou toutou   29 apokriqei" de o petro" kai oi apostoloi eipon peiqarcein dei qew mallon h anqrwpoi"   30 o qeo" twn paterwn hmwn hgeiren ihsoun on umei" dieceirisasqe kremasante" epi xulou   31 touton o qeo" archgon kai swthra uywsen th dexia autou dounai metanoian tw israhl kai afesin amartiwn   32 kai hmei" esmen autou marture" twn rhmatwn toutwn kai to pneuma de to agion o edwken o qeo" toi" peiqarcousin autw   33 oi de akousante" dieprionto kai ebouleuonto anelein autou"   34 anasta" de ti" en tw sunedriw farisaio" onomati gamalihl nomodidaskalo" timio" panti tw law ekeleusen exw bracu ti tou" apostolou" poihsai   35 eipen te pro" autou" andre" israhlitai prosecete eautoi" epi toi" anqrwpoi" toutoi" ti mellete prassein   36 pro gar toutwn twn hmerwn anesth qeuda" legwn einai tina eauton w prosekollhqh ariqmo" andrwn wsei tetrakosiwn o" anhreqh kai pante" osoi epeiqonto autw dieluqhsan kai egenonto ei" ouden   37 meta touton anesth iouda" o galilaio" en tai" hmerai" th" apografh" kai apesthsen laon ikanon opisw autou kakeino" apwleto kai pante" osoi epeiqonto autw dieskorpisqhsan   38 kai ta nun legw umin aposthte apo twn anqrwpwn toutwn kai easate autou" oti ean h ex anqrwpwn h boulh auth h to ergon touto kataluqhsetai   39 ei de ek qeou estin ou dunasqe katalusai auto mhpote kai qeomacoi eureqhte   40 epeisqhsan de autw kai proskalesamenoi tou" apostolou" deirante" parhggeilan mh lalein epi tw onomati tou ihsou kai apelusan autou"   41 oi men oun eporeuonto caironte" apo proswpou tou sunedriou oti uper tou onomato" autou kathxiwqhsan atimasqhnai   42 pasan te hmeran en tw ierw kai kat oikon ouk epauonto didaskonte" kai euaggelizomenoi ihsoun ton cristonCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Acts 5:1


Chapter 5

Lying to the Holy Spirit
1 But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession. 2 And he kept back part of the proceeds, his wife also being aware of it, and brought a certain part and laid it at the apostles’ feet. 3 But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? 4 While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men but to God.”

5 Then Ananias, hearing these words, fell down and breathed his last. So great fear came upon all those who heard these things. 6 And the young men arose and wrapped him up, carried him out, and buried him.

7 Now it was about three hours later when his wife came in, not knowing what had happened. 8 And Peter answered her, “Tell me whether you sold the land for so much?”

She said, “Yes, for so much.”

9 Then Peter said to her, “How is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Look, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out.” 10 Then immediately she fell down at his feet and breathed her last. And the young men came in and found her dead, and carrying her out, buried her by her husband. 11 So great fear came upon all the church and upon all who heard these things.


Continuing Power in the Church

12 And through the hands of the apostles many signs and wonders were done among the people. And they were all with one accord in Solomon's Porch. 13 Yet none of the rest dared join them, but the people esteemed them highly. 14 And believers were increasingly added to the Lord, multitudes of both men and women, 15 so that they brought the sick out into the streets and laid them on beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. 16 Also a multitude gathered from the surrounding cities to Jerusalem, bringing sick people and those who were tormented by unclean spirits, and they were all healed.


Imprisoned Apostles Freed

17 Then the high priest rose up, and all those who were with him (which is the sect of the Sadducees), and they were filled with indignation, 18 and laid their hands on the apostles and put them in the common prison. 19 But at night an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out, and said, 20 “Go, stand in the temple and speak to the people all the words of this life.”

21 And when they heard that, they entered the temple early in the morning and taught. But the high priest and those with him came and called the council together, with all the elders of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.


Apostles on Trial Again

22 But when the officers came and did not find them in the prison, they returned and reported, 23 saying, “Indeed we found the prison shut securely, and the guards standing outsidew before the doors; but when we opened them, we found no one inside!” 24 Now when the high priest,x the captain of the temple, and the chief priests heard these things, they wondered what the outcome would be. 25 So one came and told them, saying,y “Look, the men whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people!”

26 Then the captain went with the officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they should be stoned. 27 And when they had brought them, they set them before the council. And the high priest asked them, 28 saying, “Did we not strictly command you not to teach in this name? And look, you have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this Man's blood on us!”

29 But Peter and the other apostles answered and said: “We ought to obey God rather than men. 30 The God of our fathers raised up Jesus whom you murdered by hanging on a tree. 31 Him God has exalted to His right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. 32 And we are His witnesses to these things, and so also is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him.”


Gamaliel's Advice

33 When they heard this, they were furious and plotted to kill them. 34 Then one in the council stood up, a Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law held in respect by all the people, and commanded them to put the apostles outside for a little while. 35 And he said to them: “Men of Israel, take heed to yourselves what you intend to do regarding these men. 36 For some time ago Theudas rose up, claiming to be somebody. A number of men, about four hundred, joined him. He was slain, and all who obeyed him were scattered and came to nothing. 37 After this man, Judas of Galilee rose up in the days of the census, and drew away many people after him. He also perished, and all who obeyed him were dispersed. 38 And now I say to you, keep away from these men and let them alone; for if this plan or this work is of men, it will come to nothing; 39 but if it is of God, you cannot overthrow it—lest you even be found to fight against God.”

40 And they agreed with him, and when they had called for the apostles and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus, and let them go. 41 So they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for Hisz name. 42 And daily in the temple, and in every house, they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 5:23 5:23 w NU-Text and M-Text omit outside.5:24 x NU-Text omits the high priest.5:25 y NU-Text and M-Text omit saying.5:41 z NU-Text reads the name; M-Text reads the name of Jesus.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright