Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Acts 6:1 en de tai" hmerai" tautai" plhqunontwn twn maqhtwn egeneto goggusmo" twn ellhnistwn pro" tou" ebraiou" oti pareqewrounto en th diakonia th kaqhmerinh ai chrai autwn   2 proskalesamenoi de oi dwdeka to plhqo" twn maqhtwn eipon ouk areston estin hma" kataleiyanta" ton logon tou qeou diakonein trapezai"   3 episkeyasqe oun adelfoi andra" ex umwn marturoumenou" epta plhrei" pneumato" agiou kai sofia" ou" katasthsomen epi th" creia" tauth"   4 hmei" de th proseuch kai th diakonia tou logou proskarterhsomen   5 kai hresen o logo" enwpion panto" tou plhqou" kai exelexanto stefanon andra plhrh pistew" kai pneumato" agiou kai filippon kai procoron kai nikanora kai timwna kai parmenan kai nikolaon proshluton antiocea   6 ou" esthsan enwpion twn apostolwn kai proseuxamenoi epeqhkan autoi" ta" ceira"   7 kai o logo" tou qeou huxanen kai eplhquneto o ariqmo" twn maqhtwn en ierousalhm sfodra polu" te oclo" twn ierewn uphkouon th pistei   8 stefano" de plhrh" pistew" kai dunamew" epoiei terata kai shmeia megala en tw law   9 anesthsan de tine" twn ek th" sunagwgh" th" legomenh" libertinwn kai kurhnaiwn kai alexandrewn kai twn apo kilikia" kai asia" suzhtounte" tw stefanw   10 kai ouk iscuon antisthnai th sofia kai tw pneumati w elalei   11 tote upebalon andra" legonta" oti akhkoamen autou lalounto" rhmata blasfhma ei" mwshn kai ton qeon   12 sunekinhsan te ton laon kai tou" presbuterou" kai tou" grammatei" kai epistante" sunhrpasan auton kai hgagon ei" to sunedrion   13 esthsan te martura" yeudei" legonta" o anqrwpo" outo" ou pauetai rhmata blasfhma lalwn kata tou topou tou agiou toutou kai tou nomou   14 akhkoamen gar autou legonto" oti ihsou" o nazwraio" outo" katalusei ton topon touton kai allaxei ta eqh a paredwken hmin mwush"   15 kai atenisante" ei" auton apante" oi kaqezomenoi en tw sunedriw eidon to proswpon autou wsei proswpon aggelou


 

(NKJV) Acts 6:1


Chapter 6

Seven Chosen to Serve
1 Now in those days, when the number of the disciples was multiplying, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists,a because their widows were neglected in the daily distribution. 2 Then the twelve summoned the multitude of the disciples and said, “It is not desirable that we should leave the word of God and serve tables. 3 Therefore, brethren, seek out from among you seven men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business; 4 but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word.”

5 And the saying pleased the whole multitude. And they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolas, a proselyte from Antioch, 6 whom they set before the apostles; and when they had prayed, they laid hands on them.

7 Then the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were obedient to the faith.


Stephen Accused of Blasphemy

8 And Stephen, full of faithb and power, did great wonders and signs among the people. 9 Then there arose some from what is called the Synagogue of the Freedmen (Cyrenians, Alexandrians, and those from Cilicia and Asia), disputing with Stephen. 10 And they were not able to resist the wisdom and the Spirit by which he spoke. 11 Then they secretly induced men to say, “We have heard him speak blasphemous words against Moses and God.” 12 And they stirred up the people, the elders, and the scribes; and they came upon him, seized him, and brought him to the council. 13 They also set up false witnesses who said, “This man does not cease to speak blasphemousc words against this holy place and the law; 14 for we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and change the customs which Moses delivered to us.” 15 And all who sat in the council, looking steadfastly at him, saw his face as the face of an angel.
(NKJV Notes) Acts 6:1 6:1 a That is, Greek-speaking Jews6:8 b NU-Text reads grace.6:13 c NU-Text omits blasphemous.

NKJV Copyright