Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Acts 7:1 eipen de o arciereu" ei ara tauta outw" ecei   2 o de efh andre" adelfoi kai patere" akousate o qeo" th" doxh" wfqh tw patri hmwn abraam onti en th mesopotamia prin h katoikhsai auton en carran   3 kai eipen pro" auton exelqe ek th" gh" sou kai ek th" suggeneia" sou kai deuro ei" ghn hn an soi deixw   4 tote exelqwn ek gh" caldaiwn katwkhsen en carran kakeiqen meta to apoqanein ton patera autou metwkisen auton ei" thn ghn tauthn ei" hn umei" nun katoikeite   5 kai ouk edwken autw klhronomian en auth oude bhma podo" kai ephggeilato autw dounai ei" katascesin authn kai tw spermati autou met auton ouk onto" autw teknou   6 elalhsen de outw" o qeo" oti estai to sperma autou paroikon en gh allotria kai doulwsousin auto kai kakwsousin eth tetrakosia   7 kai to eqno" w ean douleuswsin krinw egw eipen o qeo" kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tw topw toutw   8 kai edwken autw diaqhkhn peritomh" kai outw" egennhsen ton isaak kai perietemen auton th hmera th ogdoh kai o isaak ton iakwb kai o iakwb tou" dwdeka patriarca"   9 kai oi patriarcai zhlwsante" ton iwshf apedonto ei" aigupton kai hn o qeo" met autou   10 kai exeileto auton ek paswn twn qliyewn autou kai edwken autw carin kai sofian enantion faraw basilew" aiguptou kai katesthsen auton hgoumenon ep aigupton kai olon ton oikon autou   11 hlqen de limo" ef olhn thn ghn aiguptou kai canaan kai qliyi" megalh kai ouc euriskon cortasmata oi patere" hmwn   12 akousa" de iakwb onta sita en aiguptw exapesteilen tou" patera" hmwn prwton   13 kai en tw deuterw anegnwrisqh iwshf toi" adelfoi" autou kai faneron egeneto tw faraw to geno" tou iwshf   14 aposteila" de iwshf metekalesato ton patera autou iakwb kai pasan thn suggeneian autou en yucai" ebdomhkonta pente   15 katebh de iakwb ei" aigupton kai eteleuthsen auto" kai oi patere" hmwn   16 kai meteteqhsan ei" sucem kai eteqhsan en tw mnhmati o wnhsato abraam timh" arguriou para twn uiwn emmor tou sucem   17 kaqw" de hggizen o crono" th" epaggelia" h" wmosen o qeo" tw abraam huxhsen o lao" kai eplhqunqh en aiguptw   18 acri" ou anesth basileu" etero" o" ouk hdei ton iwshf   19 outo" katasofisameno" to geno" hmwn ekakwsen tou" patera" hmwn tou poiein ekqeta ta brefh autwn ei" to mh zwogoneisqai   20 en w kairw egennhqh mwsh" kai hn asteio" tw qew o" anetrafh mhna" trei" en tw oikw tou patro" autou   21 ekteqenta de auton aneileto auton h qugathr faraw kai aneqreyato auton eauth ei" uion   22 kai epaideuqh mwsh" pash sofia aiguptiwn hn de dunato" en logoi" kai en ergoi"   23 w" de eplhrouto autw tessarakontaeth" crono" anebh epi thn kardian autou episkeyasqai tou" adelfou" autou tou" uiou" israhl   24 kai idwn tina adikoumenon hmunato kai epoihsen ekdikhsin tw kataponoumenw pataxa" ton aiguption   25 enomizen de sunienai tou" adelfou" autou oti o qeo" dia ceiro" autou didwsin autoi" swthrian oi de ou sunhkan   26 th te epioush hmera wfqh autoi" macomenoi" kai sunhlasen autou" ei" eirhnhn eipwn andre" adelfoi este umei" inati adikeite allhlou"   27 o de adikwn ton plhsion apwsato auton eipwn ti" se katesthsen arconta kai dikasthn ef hma"   28 mh anelein me su qelei" on tropon aneile" cqe" ton aiguption   29 efugen de mwsh" en tw logw toutw kai egeneto paroiko" en gh madiam ou egennhsen uiou" duo   30 kai plhrwqentwn etwn tessarakonta wfqh autw en th erhmw tou orou" sina aggelo" kuriou en flogi puro" batou   31 o de mwsh" idwn eqaumasen to orama prosercomenou de autou katanohsai egeneto fwnh kuriou pro" auton   32 egw o qeo" twn paterwn sou o qeo" abraam kai o qeo" isaak kai o qeo" iakwb entromo" de genomeno" mwsh" ouk etolma katanohsai   33 eipen de autw o kurio" luson to upodhma twn podwn sou o gar topo" en w esthka" gh agia estin   34 idwn eidon thn kakwsin tou laou mou tou en aiguptw kai tou stenagmou autwn hkousa kai katebhn exelesqai autou" kai nun deuro apostelw se ei" aigupton   35 touton ton mwushn on hrnhsanto eiponte" ti" se katesthsen arconta kai dikasthn touton o qeo" arconta kai lutrwthn apesteilen en ceiri aggelou tou ofqento" autw en th batw   36 outo" exhgagen autou" poihsa" terata kai shmeia en gh aiguptou kai en eruqra qalassh kai en th erhmw eth tessarakonta   37 outo" estin o mwush" o eipwn toi" uioi" israhl profhthn umin anasthsei kurio" o qeo" umwn ek twn adelfwn umwn w" eme autou akousesqe   38 outo" estin o genomeno" en th ekklhsia en th erhmw meta tou aggelou tou lalounto" autw en tw orei sina kai twn paterwn hmwn o" edexato logia zwnta dounai hmin   39 w ouk hqelhsan uphkooi genesqai oi patere" hmwn all apwsanto kai estrafhsan tai" kardiai" autwn ei" aigupton   40 eiponte" tw aarwn poihson hmin qeou" oi proporeusontai hmwn o gar mwsh" outo" o" exhgagen hma" ek gh" aiguptou ouk oidamen ti gegonen autw   41 kai emoscopoihsan en tai" hmerai" ekeinai" kai anhgagon qusian tw eidwlw kai eufrainonto en toi" ergoi" twn ceirwn autwn   42 estreyen de o qeo" kai paredwken autou" latreuein th stratia tou ouranou kaqw" gegraptai en biblw twn profhtwn mh sfagia kai qusia" proshnegkate moi eth tessarakonta en th erhmw oiko" israhl   43 kai anelabete thn skhnhn tou moloc kai to astron tou qeou umwn remfan tou" tupou" ou" epoihsate proskunein autoi" kai metoikiw uma" epekeina babulwno"   44 h skhnh tou marturiou hn en toi" patrasin hmwn en th erhmw kaqw" dietaxato o lalwn tw mwsh poihsai authn kata ton tupon on ewrakei   45 hn kai eishgagon diadexamenoi oi patere" hmwn meta ihsou en th katascesei twn eqnwn wn exwsen o qeo" apo proswpou twn paterwn hmwn ew" twn hmerwn dauid   46 o" euren carin enwpion tou qeou kai hthsato eurein skhnwma tw qew iakwb   47 solomwn de wkodomhsen autw oikon   48 all ouc o uyisto" en ceiropoihtoi" naoi" katoikei kaqw" o profhth" legei   49 o ourano" moi qrono" h de gh upopodion twn podwn mou poion oikon oikodomhsete moi legei kurio" h ti" topo" th" katapausew" mou   50 ouci h ceir mou epoihsen tauta panta   51 sklhrotrachloi kai aperitmhtoi th kardia kai toi" wsin umei" aei tw pneumati tw agiw antipiptete w" oi patere" umwn kai umei"   52 tina twn profhtwn ouk ediwxan oi patere" umwn kai apekteinan tou" prokataggeilanta" peri th" eleusew" tou dikaiou ou nun umei" prodotai kai fonei" gegenhsqe   53 oitine" elabete ton nomon ei" diataga" aggelwn kai ouk efulaxate   54 akouonte" de tauta dieprionto tai" kardiai" autwn kai ebrucon tou" odonta" ep auton   55 uparcwn de plhrh" pneumato" agiou atenisa" ei" ton ouranon eiden doxan qeou kai ihsoun estwta ek dexiwn tou qeou   56 kai eipen idou qewrw tou" ouranou" anewgmenou" kai ton uion tou anqrwpou ek dexiwn estwta tou qeou   57 kraxante" de fwnh megalh sunescon ta wta autwn kai wrmhsan omoqumadon ep auton   58 kai ekbalonte" exw th" polew" eliqoboloun kai oi marture" apeqento ta imatia autwn para tou" poda" neaniou kaloumenou saulou   59 kai eliqoboloun ton stefanon epikaloumenon kai legonta kurie ihsou dexai to pneuma mou   60 qei" de ta gonata ekraxen fwnh megalh kurie mh sthsh" autoi" thn amartian tauthn kai touto eipwn ekoimhqhCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Acts 7:1


Chapter 7

Stephen's Address: The Call of Abraham
1 Then the high priest said, “Are these things so?”

2 And he said, “Brethren and fathers, listen: The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Haran, 3 and said to him, ‘Get out of your country and from your relatives, and come to a land that I will show you.’d 4 Then he came out of the land of the Chaldeans and dwelt in Haran. And from there, when his father was dead, He moved him to this land in which you now dwell. 5 And God gave him no inheritance in it, not even enough to set his foot on. But even when Abraham had no child, He promised to give it to him for a possession, and to his descendants after him. 6 But God spoke in this way: that his descendants would dwell in a foreign land, and that they would bring them into bondage and oppress them four hundred years. 7 ‘And the nation to whom they will be in bondage I will judge,’e said God, ‘and after that they shall come out and serve Me in this place.’f 8 Then He gave him the covenant of circumcision; and so Abraham begot Isaac and circumcised him on the eighth day; and Isaac begot Jacob, and Jacob begot the twelve patriarchs.


The Patriarchs in Egypt

9 “And the patriarchs, becoming envious, sold Joseph into Egypt. But God was with him 10 and delivered him out of all his troubles, and gave him favor and wisdom in the presence of Pharaoh, king of Egypt; and he made him governor over Egypt and all his house. 11 Now a famine and great trouble came over all the land of Egypt and Canaan, and our fathers found no sustenance. 12 But when Jacob heard that there was grain in Egypt, he sent out our fathers first. 13 And the second time Joseph was made known to his brothers, and Joseph's family became known to the Pharaoh. 14 Then Joseph sent and called his father Jacob and all his relatives to him, seventy-fiveg people. 15 So Jacob went down to Egypt; and he died, he and our fathers. 16 And they were carried back to Shechem and laid in the tomb that Abraham bought for a sum of money from the sons of Hamor, the father of Shechem.


God Delivers Israel by Moses

17 “But when the time of the promise drew near which God had sworn to Abraham, the people grew and multiplied in Egypt 18 till another king arose who did not know Joseph. 19 This man dealt treacherously with our people, and oppressed our forefathers, making them expose their babies, so that they might not live. 20 At this time Moses was born, and was well pleasing to God; and he was brought up in his father's house for three months. 21 But when he was set out, Pharaoh's daughter took him away and brought him up as her own son. 22 And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, and was mighty in words and deeds.

23 “Now when he was forty years old, it came into his heart to visit his brethren, the children of Israel. 24 And seeing one of them suffer wrong, he defended and avenged him who was oppressed, and struck down the Egyptian. 25 For he supposed that his brethren would have understood that God would deliver them by his hand, but they did not understand. 26 And the next day he appeared to two of them as they were fighting, and tried to reconcile them, saying, ‘Men, you are brethren; why do you wrong one another?’ 27 But he who did his neighbor wrong pushed him away, saying, ‘Who made you a ruler and a judge over us? 28 Do you want to kill me as you did the Egyptian yesterday?’h 29 Then, at this saying, Moses fled and became a dweller in the land of Midian, where he had two sons.

30 “And when forty years had passed, an Angel of the Lordi appeared to him in a flame of fire in a bush, in the wilderness of Mount Sinai. 31 When Moses saw it, he marveled at the sight; and as he drew near to observe, the voice of the Lord came to him, 32 saying, ‘I am the God of your fathers—the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.’j And Moses trembled and dared not look. 33 ‘Then the Lord said to him, “Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. 34 I have surely seen the oppression of My people who are in Egypt; I have heard their groaning and have come down to deliver them. And now come, I will send you to Egypt.”k

35 “This Moses whom they rejected, saying, ‘Who made you a ruler and a judge?’l is the one God sent to be a ruler and a deliverer by the hand of the Angel who appeared to him in the bush. 36 He brought them out, after he had shown wonders and signs in the land of Egypt, and in the Red Sea, and in the wilderness forty years.


Israel Rebels Against God

37 “This is that Moses who said to the children of Israel,m ‘The Lord your God will raise up for you a Prophet like me from your brethren. Him you shall hear.’n

38 “This is he who was in the congregation in the wilderness with the Angel who spoke to him on Mount Sinai, and with our fathers, the one who received the living oracles to give to us, 39 whom our fathers would not obey, but rejected. And in their hearts they turned back to Egypt, 40 saying to Aaron, ‘Make us gods to go before us; as for this Moses who brought us out of the land of Egypt, we do not know what has become of him.’o 41 And they made a calf in those days, offered sacrifices to the idol, and rejoiced in the works of their own hands. 42 Then God turned and gave them up to worship the host of heaven, as it is written in the book of the Prophets:

‘Did you offer Me slaughtered animals and sacrifices during forty years in the wilderness,
O house of Israel?
43 You also took up the tabernacle of Moloch,
And the star of your god Remphan,
Images which you made to worship;
And I will carry you away beyond Babylon.’p


God's True Tabernacle

44 “Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as He appointed, instructing Moses to make it according to the pattern that he had seen, 45 which our fathers, having received it in turn, also brought with Joshua into the land possessed by the Gentiles, whom God drove out before the face of our fathers until the days of David, 46 who found favor before God and asked to find a dwelling for the God of Jacob. 47 But Solomon built Him a house.

48 “However, the Most High does not dwell in temples made with hands, as the prophet says:
49 ‘Heaven is My throne,
And earth is My footstool.
What house will you build for Me? says the Lord,
Or what is the place of My rest?
50 Has My hand not made all these things?’q


Israel Resists the Holy Spirit

51 You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears! You always resist the Holy Spirit; as your fathers did, so do you. 52 Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who foretold the coming of the Just One, of whom you now have become the betrayers and murderers, 53 who have received the law by the direction of angels and have not kept it.


Stephen the Martyr

54 When they heard these things they were cut to the heart, and they gnashed at him with their teeth. 55 But he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God, 56 and said, “Look! I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God!”

57 Then they cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him with one accord; 58 and they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. 59 And they stoned Stephen as he was calling on God and saying, “Lord Jesus, receive my spirit.” 60 Then he knelt down and cried out with a loud voice, “Lord, do not charge them with this sin.” And when he had said this, he fell asleep.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 7:3 7:3 d Genesis 12:17:7 e Genesis 15:147:7 f Exodus 3:127:14 g Or seventy (compare Exodus 1:5)7:28 h Exodus 2:147:30 i NU-Text omits of the Lord.7:32 j Exodus 3:6, 157:34 k Exodus 3:5, 7, 8, 107:35 l Exodus 2:147:37 m Deuteronomy 18:157:37 n NU-Text and M-Text omit Him you shall hear.7:40 o Exodus 32:1, 237:43 p Amos 5:25-277:50 q Isaiah 66:1, 2

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright