Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Acts 8:1 saulo" de hn suneudokwn th anairesei autou egeneto de en ekeinh th hmera diwgmo" mega" epi thn ekklhsian thn en ierosolumoi" pante" de diesparhsan kata ta" cwra" th" ioudaia" kai samareia" plhn twn apostolwn   2 sunekomisan de ton stefanon andre" eulabei" kai epoihsanto kopeton megan ep autw   3 saulo" de elumaineto thn ekklhsian kata tou" oikou" eisporeuomeno" surwn te andra" kai gunaika" paredidou ei" fulakhn   4 oi men oun diasparente" dihlqon euaggelizomenoi ton logon   5 filippo" de katelqwn ei" polin th" samareia" ekhrussen autoi" ton criston   6 proseicon te oi ocloi toi" legomenoi" upo tou filippou omoqumadon en tw akouein autou" kai blepein ta shmeia a epoiei   7 pollwn gar twn econtwn pneumata akaqarta bownta fwnh megalh exhrceto polloi de paralelumenoi kai cwloi eqerapeuqhsan   8 kai egeneto cara megalh en th polei ekeinh   9 anhr de ti" onomati simwn prouphrcen en th polei mageuwn kai existwn to eqno" th" samareia" legwn einai tina eauton megan   10 w proseicon apo mikrou ew" megalou legonte" outo" estin h dunami" tou qeou h megalh   11 proseicon de autw dia to ikanw cronw tai" mageiai" exestakenai autou"   12 ote de episteusan tw filippw euaggelizomenw ta peri th" basileia" tou qeou kai tou onomato" ihsou cristou ebaptizonto andre" te kai gunaike"   13 o de simwn kai auto" episteusen kai baptisqei" hn proskarterwn tw filippw qewrwn te dunamei" kai shmeia ginomena existato   14 akousante" de oi en ierosolumoi" apostoloi oti dedektai h samareia ton logon tou qeou apesteilan pro" autou" ton petron kai iwannhn   15 oitine" katabante" proshuxanto peri autwn opw" labwsin pneuma agion   16 oupw gar hn ep oudeni autwn epipeptwko" monon de bebaptismenoi uphrcon ei" to onoma tou cristou ihsou   17 tote epetiqoun ta" ceira" ep autou" kai elambanon pneuma agion   18 qeasameno" de o simwn oti dia th" epiqesew" twn ceirwn twn apostolwn didotai to pneuma to agion proshnegken autoi" crhmata   19 legwn dote kamoi thn exousian tauthn ina w ean epiqw ta" ceira" lambanh pneuma agion   20 petro" de eipen pro" auton to argurion sou sun soi eih ei" apwleian oti thn dwrean tou qeou enomisa" dia crhmatwn ktasqai   21 ouk estin soi meri" oude klhro" en tw logw toutw h gar kardia sou ouk estin euqeia enwpion tou qeou   22 metanohson oun apo th" kakia" sou tauth" kai dehqhti tou qeou ei ara afeqhsetai soi h epinoia th" kardia" sou   23 ei" gar colhn pikria" kai sundesmon adikia" orw se onta   24 apokriqei" de o simwn eipen dehqhte umei" uper emou pro" ton kurion opw" mhden epelqh ep eme wn eirhkate   25 oi men oun diamarturamenoi kai lalhsante" ton logon tou kuriou upestreyan ei" ierousalhm polla" te kwma" twn samareitwn euhggelisanto   26 aggelo" de kuriou elalhsen pro" filippon legwn anasthqi kai poreuou kata meshmbrian epi thn odon thn katabainousan apo ierousalhm ei" gazan auth estin erhmo"   27 kai anasta" eporeuqh kai idou anhr aiqioy eunouco" dunasth" kandakh" th" basilissh" aiqiopwn o" hn epi pash" th" gazh" auth" o" elhluqei proskunhswn ei" ierousalhm   28 hn te upostrefwn kai kaqhmeno" epi tou armato" autou kai aneginwsken ton profhthn hsaian   29 eipen de to pneuma tw filippw proselqe kai kollhqhti tw armati toutw   30 prosdramwn de o filippo" hkousen autou anaginwskonto" ton profhthn hsaian kai eipen ara ge ginwskei" a anaginwskei"   31 o de eipen pw" gar an dunaimhn ean mh ti" odhghsh me parekalesen te ton filippon anabanta kaqisai sun autw   32 h de perioch th" grafh" hn aneginwsken hn auth w" probaton epi sfaghn hcqh kai w" amno" enantion tou keironto" auton afwno" outw" ouk anoigei to stoma autou   33 en th tapeinwsei autou h krisi" autou hrqh thn de genean autou ti" dihghsetai oti airetai apo th" gh" h zwh autou   34 apokriqei" de o eunouco" tw filippw eipen deomai sou peri tino" o profhth" legei touto peri eautou h peri eterou tino"   35 anoixa" de o filippo" to stoma autou kai arxameno" apo th" grafh" tauth" euhggelisato autw ton ihsoun   36 w" de eporeuonto kata thn odon hlqon epi ti udwr kai fhsin o eunouco" idou udwr ti kwluei me baptisqhnai   37   38 kai ekeleusen sthnai to arma kai katebhsan amfoteroi ei" to udwr o te filippo" kai o eunouco" kai ebaptisen auton   39 ote de anebhsan ek tou udato" pneuma kuriou hrpasen ton filippon kai ouk eiden auton ouketi o eunouco" eporeueto gar thn odon autou cairwn   40 filippo" de eureqh ei" azwton kai diercomeno" euhggelizeto ta" polei" pasa" ew" tou elqein auton ei" kaisareianCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Acts 8:1


Chapter 8

Saul Persecutes the Church
1 Now Saul was consenting to his death.

At that time a great persecution arose against the church which was at Jerusalem; and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. 2 And devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him.

3 As for Saul, he made havoc of the church, entering every house, and dragging off men and women, committing them to prison.


Christ Is Preached in Samaria

4 Therefore those who were scattered went everywhere preaching the word. 5 Then Philip went down to ther city of Samaria and preached Christ to them. 6 And the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. 7 For unclean spirits, crying with a loud voice, came out of many who were possessed; and many who were paralyzed and lame were healed. 8 And there was great joy in that city.


The Sorcerer's Profession of Faith

9 But there was a certain man called Simon, who previously practiced sorcery in the city and astonished the people of Samaria, claiming that he was someone great, 10 to whom they all gave heed, from the least to the greatest, saying, “This man is the great power of God.” 11 And they heeded him because he had astonished them with his sorceries for a long time. 12 But when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. 13 Then Simon himself also believed; and when he was baptized he continued with Philip, and was amazed, seeing the miracles and signs which were done.


The Sorcerer's Sin

14 Now when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them, 15 who, when they had come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. 16 For as yet He had fallen upon none of them. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus. 17 Then they laid hands on them, and they received the Holy Spirit.

18 And when Simon saw that through the laying on of the apostles’ hands the Holy Spirit was given, he offered them money, 19 saying, “Give me this power also, that anyone on whom I lay hands may receive the Holy Spirit.”

20 But Peter said to him, “Your money perish with you, because you thought that the gift of God could be purchased with money! 21 You have neither part nor portion in this matter, for your heart is not right in the sight of God. 22 Repent therefore of this your wickedness, and pray God if perhaps the thought of your heart may be forgiven you. 23 For I see that you are poisoned by bitterness and bound by iniquity.”

24 Then Simon answered and said, “Pray to the Lord for me, that none of the things which you have spoken may come upon me.”

25 So when they had testified and preached the word of the Lord, they returned to Jerusalem, preaching the gospel in many villages of the Samaritans.


Christ Is Preached to an Ethiopian

26 Now an angel of the Lord spoke to Philip, saying, “Arise and go toward the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza.” This is desert. 27 So he arose and went. And behold, a man of Ethiopia, a eunuch of great authority under Candace the queen of the Ethiopians, who had charge of all her treasury, and had come to Jerusalem to worship, 28 was returning. And sitting in his chariot, he was reading Isaiah the prophet. 29 Then the Spirit said to Philip, “Go near and overtake this chariot.”

30 So Philip ran to him, and heard him reading the prophet Isaiah, and said, “Do you understand what you are reading?”

31 And he said, “How can I, unless someone guides me?” And he asked Philip to come up and sit with him. 32 The place in the Scripture which he read was this:

“He was led as a sheep to the slaughter;
And as a lamb before its shearer is silent,
So He opened not His mouth.
33 In His humiliation His justice was taken away,
And who will declare His generation?
For His life is taken from the earth.”s


34 So the eunuch answered Philip and said, “I ask you, of whom does the prophet say this, of himself or of some other man?” 35 Then Philip opened his mouth, and beginning at this Scripture, preached Jesus to him. 36 Now as they went down the road, they came to some water. And the eunuch said, “See, here is water. What hinders me from being baptized?”

37 Then Philip said, “If you believe with all your heart, you may.”

And he answered and said, “I believe that Jesus Christ is the Son of God.”t

38 So he commanded the chariot to stand still. And both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. 39 Now when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away, so that the eunuch saw him no more; and he went on his way rejoicing. 40 But Philip was found at Azotus. And passing through, he preached in all the cities till he came to Caesarea.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 8:5 8:5 r Or a8:33 s Isaiah 53:7, 88:37 t NU-Text and M-Text omit this verse. It is found in Western texts, including the Latin tradition.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright