Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Acts 9:1 o de saulo" eti empnewn apeilh" kai fonou ei" tou" maqhta" tou kuriou proselqwn tw arcierei   2 hthsato par autou epistola" ei" damaskon pro" ta" sunagwga" opw" ean tina" eurh th" odou onta" andra" te kai gunaika" dedemenou" agagh ei" ierousalhm   3 en de tw poreuesqai egeneto auton eggizein th damaskw kai exaifnh" perihstrayen auton fw" apo tou ouranou   4 kai peswn epi thn ghn hkousen fwnhn legousan autw saoul saoul ti me diwkei"   5 eipen de ti" ei kurie o de kurio" eipen egw eimi ihsou" on su diwkei"   6 alla anasthqi kai eiselqe ei" thn polin kai lalhqhsetai soi ti se dei poiein   7 oi de andre" oi sunodeuonte" autw eisthkeisan eneoi akouonte" men th" fwnh" mhdena de qewrounte"   8 hgerqh de o saulo" apo th" gh" anewgmenwn te twn ofqalmwn autou oudena eblepen ceiragwgounte" de auton eishgagon ei" damaskon   9 kai hn hmera" trei" mh blepwn kai ouk efagen oude epien   10 hn de ti" maqhth" en damaskw onomati anania" kai eipen pro" auton o kurio" en oramati anania o de eipen idou egw kurie   11 o de kurio" pro" auton anasta" poreuqhti epi thn rumhn thn kaloumenhn euqeian kai zhthson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseucetai   12 kai eiden en oramati andra onomati ananian eiselqonta kai epiqenta autw ceira opw" anableyh   13 apekriqh de anania" kurie akhkoa apo pollwn peri tou andro" toutou osa kaka epoihsen toi" agioi" sou en ierousalhm   14 kai wde ecei exousian para twn arcierewn dhsai panta" tou" epikaloumenou" to onoma sou   15 eipen de pro" auton o kurio" poreuou oti skeuo" eklogh" moi estin outo" tou bastasai to onoma mou enwpion eqnwn kai basilewn uiwn te israhl   16 egw gar upodeixw autw osa dei auton uper tou onomato" mou paqein   17 aphlqen de anania" kai eishlqen ei" thn oikian kai epiqei" ep auton ta" ceira" eipen saoul adelfe o kurio" apestalken me o ofqei" soi en th odw h hrcou opw" anableyh" kai plhsqh" pneumato" agiou   18 kai euqew" apepeson apo twn ofqalmwn autou wsei lepide" anebleyen te [paracrhma] kai anasta" ebaptisqh   19 kai labwn trofhn eniscusen egeneto de o saulo" meta twn en damaskw maqhtwn hmera" tina"   20 kai euqew" en tai" sunagwgai" ekhrussen ton criston oti outo" estin o uio" tou qeou   21 existanto de pante" oi akouonte" kai elegon ouc outo" estin o porqhsa" en ierousalhm tou" epikaloumenou" to onoma touto kai wde ei" touto elhluqen ina dedemenou" autou" agagh epi tou" arcierei"   22 saulo" de mallon enedunamouto kai sunecunen tou" ioudaiou" tou" katoikounta" en damaskw sumbibazwn oti outo" estin o cristo"   23 w" de eplhrounto hmerai ikanai sunebouleusanto oi ioudaioi anelein auton   24 egnwsqh de tw saulw h epiboulh autwn parethroun te ta" pula" hmera" te kai nukto" opw" auton anelwsin   25 labonte" de auton oi maqhtai nukto" kaqhkan dia tou teicou" calasante" en spuridi   26 paragenomeno" de o saulo" en ierousalhm epeirato kollasqai toi" maqhtai" kai pante" efobounto auton mh pisteuonte" oti estin maqhth"   27 barnaba" de epilabomeno" auton hgagen pro" tou" apostolou" kai dihghsato autoi" pw" en th odw eiden ton kurion kai oti elalhsen autw kai pw" en damaskw eparrhsiasato en tw onomati tou ihsou   28 kai hn met autwn eisporeuomeno" [kai ekporeuomeno"] ei" ierousalhm kai parrhsiazomeno" en tw onomati tou kuriou ihsou   29 elalei te kai sunezhtei pro" tou" ellhnista" oi de epeceiroun auton anelein   30 epignonte" de oi adelfoi kathgagon auton ei" kaisareian kai exapesteilan auton ei" tarson   31 ai men oun ekklhsiai kaq olh" th" ioudaia" kai galilaia" kai samareia" eicon eirhnhn oikodomoumenai kai poreuomenai tw fobw tou kuriou kai th paraklhsei tou agiou pneumato" eplhqunonto   32 egeneto de petron diercomenon dia pantwn katelqein kai pro" tou" agiou" tou" katoikounta" luddan   33 euren de ekei anqrwpon tina ainean onomati ex etwn oktw katakeimenon epi krabbatw o" hn paralelumeno"   34 kai eipen autw o petro" ainea iatai se ihsou" o cristo" anasthqi kai strwson seautw kai euqew" anesth   35 kai eidon auton pante" oi katoikounte" luddan kai ton assarwna oitine" epestreyan epi ton kurion   36 en iopph de ti" hn maqhtria onomati tabhqa h diermhneuomenh legetai dorka" auth hn plhrh" agaqwn ergwn kai elehmosunwn wn epoiei   37 egeneto de en tai" hmerai" ekeinai" asqenhsasan authn apoqanein lousante" de authn eqhkan en uperww   38 eggu" de oush" luddh" th iopph oi maqhtai akousante" oti petro" estin en auth apesteilan pro" auton parakalounte" mh oknhsai dielqein ew" autwn   39 anasta" de petro" sunhlqen autoi" on paragenomenon anhgagon ei" to uperwon kai paresthsan autw pasai ai chrai klaiousai kai epideiknumenai citwna" kai imatia osa epoiei met autwn ousa h dorka"   40 ekbalwn de exw panta" o petro" qei" ta gonata proshuxato kai epistreya" pro" to swma eipen tabhqa anasthqi h de hnoixen tou" ofqalmou" auth" kai idousa ton petron anekaqisen   41 dou" de auth ceira anesthsen authn fwnhsa" de tou" agiou" kai ta" chra" paresthsen authn zwsan   42 gnwston de egeneto kaq olh" th" iopph" kai polloi episteusan epi ton kurion   43 egeneto de hmera" ikana" meinai auton en iopph para tini simwni burseiCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Acts 9:1


Chapter 9

The Damascus Road: Saul Converted
1 Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest 2 and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were of the Way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem.

3 As he journeyed he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. 4 Then he fell to the ground, and heard a voice saying to him, “Saul, Saul, why are you persecuting Me?”

5 And he said, “Who are You, Lord?”

Then the Lord said, “I am Jesus, whom you are persecuting.u It is hard for you to kick against the goads.”

6 So he, trembling and astonished, said, “Lord, what do You want me to do?”

Then the Lord said to him, “Arise and go into the city, and you will be told what you must do.”

7 And the men who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no one. 8 Then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened he saw no one. But they led him by the hand and brought him into Damascus. 9 And he was three days without sight, and neither ate nor drank.


Ananias Baptizes Saul

10 Now there was a certain disciple at Damascus named Ananias; and to him the Lord said in a vision, “Ananias.”

And he said, “Here I am, Lord.”

11 So the Lord said to him, “Arise and go to the street called Straight, and inquire at the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he is praying. 12 And in a vision he has seen a man named Ananias coming in and putting his hand on him, so that he might receive his sight.”

13 Then Ananias answered, “Lord, I have heard from many about this man, how much harm he has done to Your saints in Jerusalem. 14 And here he has authority from the chief priests to bind all who call on Your name.”

15 But the Lord said to him, “Go, for he is a chosen vessel of Mine to bear My name before Gentiles, kings, and the children of Israel. 16 For I will show him how many things he must suffer for My name's sake.”

17 And Ananias went his way and entered the house; and laying his hands on him he said, “Brother Saul, the Lord Jesus,v who appeared to you on the road as you came, has sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit.” 18 Immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once; and he arose and was baptized.

19 So when he had received food, he was strengthened. Then Saul spent some days with the disciples at Damascus.


Saul Preaches Christ

20 Immediately he preached the Christw in the synagogues, that He is the Son of God.

21 Then all who heard were amazed, and said, “Is this not he who destroyed those who called on this name in Jerusalem, and has come here for that purpose, so that he might bring them bound to the chief priests?”

22 But Saul increased all the more in strength, and confounded the Jews who dwelt in Damascus, proving that this Jesus is the Christ.


Saul Escapes Death

23 Now after many days were past, the Jews plotted to kill him. 24 But their plot became known to Saul. And they watched the gates day and night, to kill him. 25 Then the disciples took him by night and let him down through the wall in a large basket.


Saul at Jerusalem

26 And when Saul had come to Jerusalem, he tried to join the disciples; but they were all afraid of him, and did not believe that he was a disciple. 27 But Barnabas took him and brought him to the apostles. And he declared to them how he had seen the Lord on the road, and that He had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. 28 So he was with them at Jerusalem, coming in and going out. 29 And he spoke boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against the Hellenists, but they attempted to kill him. 30 When the brethren found out, they brought him down to Caesarea and sent him out to Tarsus.


The Church Prospers

31 Then the churchesx throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied.


Aeneas Healed

32 Now it came to pass, as Peter went through all parts of the country, that he also came down to the saints who dwelt in Lydda. 33 There he found a certain man named Aeneas, who had been bedridden eight years and was paralyzed. 34 And Peter said to him, “Aeneas, Jesus the Christ heals you. Arise and make your bed.” Then he arose immediately. 35 So all who dwelt at Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord.


Dorcas Restored to Life

36 At Joppa there was a certain disciple named Tabitha, which is translated Dorcas. This woman was full of good works and charitable deeds which she did. 37 But it happened in those days that she became sick and died. When they had washed her, they laid her in an upper room. 38 And since Lydda was near Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent two men to him, imploring him not to delay in coming to them. 39 Then Peter arose and went with them. When he had come, they brought him to the upper room. And all the widows stood by him weeping, showing the tunics and garments which Dorcas had made while she was with them. 40 But Peter put them all out, and knelt down and prayed. And turning to the body he said, “Tabitha, arise.” And she opened her eyes, and when she saw Peter she sat up. 41 Then he gave her his hand and lifted her up; and when he had called the saints and widows, he presented her alive. 42 And it became known throughout all Joppa, and many believed on the Lord. 43 So it was that he stayed many days in Joppa with Simon, a tanner.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 9:5 9:5 u NU-Text and M-Text omit the last sentence of verse 5 and begin verse 6 with But arise and go.9:17 v M-Text omits Jesus.9:20 w NU-Text reads Jesus.9:31 x NU-Text reads church . . . was edified.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright