Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Colossians 1:1 paulo" apostolo" ihsou cristou dia qelhmato" qeou kai timoqeo" o adelfo"   2 toi" en kolassai" agioi" kai pistoi" adelfoi" en cristw cari" umin kai eirhnh apo qeou patro" hmwn kai kuriou ihsou cristou   3 eucaristoumen tw qew kai patri tou kuriou hmwn ihsou cristou pantote peri umwn proseucomenoi   4 akousante" thn pistin umwn en cristw ihsou kai thn agaphn thn ei" panta" tou" agiou"   5 dia thn elpida thn apokeimenhn umin en toi" ouranoi" hn prohkousate en tw logw th" alhqeia" tou euaggeliou   6 tou paronto" ei" uma" kaqw" kai en panti tw kosmw kai estin karpoforoumenon kaqw" kai en umin af h" hmera" hkousate kai epegnwte thn carin tou qeou en alhqeia   7 kaqw" kai emaqete apo epafra tou agaphtou sundoulou hmwn o" estin pisto" uper umwn diakono" tou cristou   8 o kai dhlwsa" hmin thn umwn agaphn en pneumati   9 dia touto kai hmei" af h" hmera" hkousamen ou pauomeqa uper umwn proseucomenoi kai aitoumenoi ina plhrwqhte thn epignwsin tou qelhmato" autou en pash sofia kai sunesei pneumatikh   10 peripathsai uma" axiw" tou kuriou ei" pasan areskeian en panti ergw agaqw karpoforounte" kai auxanomenoi ei" thn epignwsin tou qeou   11 en pash dunamei dunamoumenoi kata to krato" th" doxh" autou ei" pasan upomonhn kai makroqumian meta cara"   12 eucaristounte" tw patri tw ikanwsanti hma" ei" thn merida tou klhrou twn agiwn en tw fwti   13 o" errusato hma" ek th" exousia" tou skotou" kai metesthsen ei" thn basileian tou uiou th" agaph" autou   14 en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimato" autou thn afesin twn amartiwn   15 o" estin eikwn tou qeou tou aoratou prwtotoko" pash" ktisew"   16 oti en autw ektisqh ta panta ta en toi" ouranoi" kai ta epi th" gh" ta orata kai ta aorata eite qronoi eite kuriothte" eite arcai eite exousiai ta panta di autou kai ei" auton ektistai   17 kai auto" estin pro pantwn kai ta panta en autw sunesthken   18 kai auto" estin h kefalh tou swmato" th" ekklhsia" o" estin arch prwtotoko" ek twn nekrwn ina genhtai en pasin auto" prwteuwn   19 oti en autw eudokhsen pan to plhrwma katoikhsai   20 kai di autou apokatallaxai ta panta ei" auton eirhnopoihsa" dia tou aimato" tou staurou autou di autou eite ta epi th" gh" eite ta en toi" ouranoi"   21 kai uma" pote onta" aphllotriwmenou" kai ecqrou" th dianoia en toi" ergoi" toi" ponhroi" nuni de apokathllaxen   22 en tw swmati th" sarko" autou dia tou qanatou parasthsai uma" agiou" kai amwmou" kai anegklhtou" katenwpion autou   23 eige epimenete th pistei teqemeliwmenoi kai edraioi kai mh metakinoumenoi apo th" elpido" tou euaggeliou ou hkousate tou khrucqento" en pash th ktisei th upo ton ouranon ou egenomhn egw paulo" diakono"   24 nun cairw en toi" paqhmasin mou uper umwn kai antanaplhrw ta usterhmata twn qliyewn tou cristou en th sarki mou uper tou swmato" autou o estin h ekklhsia   25 h" egenomhn egw diakono" kata thn oikonomian tou qeou thn doqeisan moi ei" uma" plhrwsai ton logon tou qeou   26 to musthrion to apokekrummenon apo twn aiwnwn kai apo twn genewn nuni de efanerwqh toi" agioi" autou   27 oi" hqelhsen o qeo" gnwrisai ti" o plouto" th" doxh" tou musthriou toutou en toi" eqnesin o" estin cristo" en umin h elpi" th" doxh"   28 on hmei" kataggellomen nouqetounte" panta anqrwpon kai didaskonte" panta anqrwpon en pash sofia ina parasthswmen panta anqrwpon teleion en cristw ihsou   29 ei" o kai kopiw agwnizomeno" kata thn energeian autou thn energoumenhn en emoi en dunamei


 

(NKJV) Colossians 1:1


The Epistle of Paul the Apostle to the

COLOSSIANS


Chapter 1

Greeting

1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother,

2 To the saints and faithful brethren in Christ who are in Colosse:

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.a


Their Faith in Christ

3 We give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, 4 since we heard of your faith in Christ Jesus and of your love for all the saints; 5 because of the hope which is laid up for you in heaven, of which you heard before in the word of the truth of the gospel, 6 which has come to you, as it has also in all the world, and is bringing forth fruit,b as it is also among you since the day you heard and knew the grace of God in truth; 7 as you also learned from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on your behalf, 8 who also declared to us your love in the Spirit.


Preeminence of Christ

9 For this reason we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding; 10 that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God; 11 strengthened with all might, according to His glorious power, for all patience and longsuffering with joy; 12 giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. 13 He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, 14 in whom we have redemption through His blood,c the forgiveness of sins.

15 He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. 16 For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him. 17 And He is before all things, and in Him all things consist. 18 And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He may have the preeminence.


Reconciled in Christ

19 For it pleased the Father that in Him all the fullness should dwell, 20 and by Him to reconcile all things to Himself, by Him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of His cross.

21 And you, who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now He has reconciled 22 in the body of His flesh through death, to present you holy, and blameless, and above reproach in His sight— 23 if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister.


Sacrificial Service for Christ

24 I now rejoice in my sufferings for you, and fill up in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ, for the sake of His body, which is the church, 25 of which I became a minister according to the stewardship from God which was given to me for you, to fulfill the word of God, 26 the mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to His saints. 27 To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles: whichd is Christ in you, the hope of glory. 28 Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. 29 To this end I also labor, striving according to His working which works in me mightily.
(NKJV Notes) Colossians 1:2 1:2 a NU-Text omits and the Lord Jesus Christ.1:6 b NU-Text and M-Text add and growing.1:14 c NU-Text and M-Text omit through His blood.1:27 d M-Text reads who.

NKJV Copyright