Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Colossians 2:1 qelw gar uma" eidenai hlikon agwna ecw peri umwn kai twn en laodikeia kai osoi ouc ewrakasin to proswpon mou en sarki   2 ina paraklhqwsin ai kardiai autwn sumbibasqentwn en agaph kai ei" panta plouton th" plhroforia" th" sunesew" ei" epignwsin tou musthriou tou qeou kai patro" kai tou cristou   3 en w eisin pante" oi qhsauroi th" sofia" kai th" gnwsew" apokrufoi   4 touto de legw ina mh ti" uma" paralogizhtai en piqanologia   5 ei gar kai th sarki apeimi alla tw pneumati sun umin eimi cairwn kai blepwn umwn thn taxin kai to sterewma th" ei" criston pistew" umwn   6 w" oun parelabete ton criston ihsoun ton kurion en autw peripateite   7 errizwmenoi kai epoikodomoumenoi en autw kai bebaioumenoi en th pistei kaqw" edidacqhte perisseuonte" en auth en eucaristia   8 blepete mh ti" uma" estai o sulagwgwn dia th" filosofia" kai kenh" apath" kata thn paradosin twn anqrwpwn kata ta stoiceia tou kosmou kai ou kata criston   9 oti en autw katoikei pan to plhrwma th" qeothto" swmatikw"   10 kai este en autw peplhrwmenoi o" estin h kefalh pash" arch" kai exousia"   11 en w kai perietmhqhte peritomh aceiropoihtw en th apekdusei tou swmato" twn amartiwn th" sarko" en th peritomh tou cristou   12 suntafente" autw en tw baptismati en w kai sunhgerqhte dia th" pistew" th" energeia" tou qeou tou egeiranto" auton ek twn nekrwn   13 kai uma" nekrou" onta" en toi" paraptwmasin kai th akrobustia th" sarko" umwn sunezwpoihsen sun autw carisameno" hmin panta ta paraptwmata   14 exaleiya" to kaq hmwn ceirografon toi" dogmasin o hn upenantion hmin kai auto hrken ek tou mesou proshlwsa" auto tw staurw   15 apekdusameno" ta" arca" kai ta" exousia" edeigmatisen en parrhsia qriambeusa" autou" en autw   16 mh oun ti" uma" krinetw en brwsei h en posei h en merei eorth" h noumhnia" h sabbatwn   17 a estin skia twn mellontwn to de swma tou cristou   18 mhdei" uma" katabrabeuetw qelwn en tapeinofrosunh kai qrhskeia twn aggelwn a mh ewraken embateuwn eikh fusioumeno" upo tou noo" th" sarko" autou   19 kai ou kratwn thn kefalhn ex ou pan to swma dia twn afwn kai sundesmwn epicorhgoumenon kai sumbibazomenon auxei thn auxhsin tou qeou   20 ei oun apeqanete sun tw cristw apo twn stoiceiwn tou kosmou ti w" zwnte" en kosmw dogmatizesqe   21 mh ayh mhde geush mhde qigh"   22 a estin panta ei" fqoran th apocrhsei kata ta entalmata kai didaskalia" twn anqrwpwn   23 atina estin logon men econta sofia" en eqeloqrhskeia kai tapeinofrosunh kai afeidia swmato" ouk en timh tini pro" plhsmonhn th" sarko"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Colossians 2:1


Chapter 2

Not Philosophy but Christ
1 For I want you to know what a great conflict I have for you and those in Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh, 2 that their hearts may be encouraged, being knit together in love, and attaining to all riches of the full assurance of understanding, to the knowledge of the mystery of God, both of the Father ande of Christ, 3 in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge.

4 Now this I say lest anyone should deceive you with persuasive words. 5 For though I am absent in the flesh, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the steadfastness of your faith in Christ.

6 As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, 7 rooted and built up in Him and established in the faith, as you have been taught, abounding in itf with thanksgiving.

8 Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. 9 For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily; 10 and you are complete in Him, who is the head of all principality and power.


Not Legalism but Christ

11 In Him you were also circumcised with the circumcision made without hands, by putting off the body of the sinsg of the flesh, by the circumcision of Christ, 12 buried with Him in baptism, in which you also were raised with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead. 13 And you, being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He has made alive together with Him, having forgiven you all trespasses, 14 having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. And He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. 15 Having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it.

16 So let no one judge you in food or in drink, or regarding a festival or a new moon or sabbaths, 17 which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. 18 Let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility and worship of angels, intruding into those things which he has noth seen, vainly puffed up by his fleshly mind, 19 and not holding fast to the Head, from whom all the body, nourished and knit together by joints and ligaments, grows with the increase that is from God.

20 Therefore,i if you died with Christ from the basic principles of the world, why, as though living in the world, do you subject yourselves to regulations— 21 “Do not touch, do not taste, do not handle,” 22 which all concern things which perish with the using—according to the commandments and doctrines of men? 23 These things indeed have an appearance of wisdom in self-imposed religion, false humility, and neglect of the body, but are of no value against the indulgence of the flesh.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Colossians 2:2 2:2 e NU-Text omits both of the Father and.2:7 f NU-Text omits in it.2:11 g NU-Text omits of the sins.2:18 h NU-Text omits not.2:20 i NU-Text and M-Text omit Therefore.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright