Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Colossians 3:1 ei oun sunhgerqhte tw cristw ta anw zhteite ou o cristo" estin en dexia tou qeou kaqhmeno"   2 ta anw froneite mh ta epi th" gh"   3 apeqanete gar kai h zwh umwn kekruptai sun tw cristw en tw qew   4 otan o cristo" fanerwqh h zwh hmwn tote kai umei" sun autw fanerwqhsesqe en doxh   5 nekrwsate oun ta melh umwn ta epi th" gh" porneian akaqarsian paqo" epiqumian kakhn kai thn pleonexian hti" estin eidwlolatreia   6 di a ercetai h orgh tou qeou epi tou" uiou" th" apeiqeia"   7 en oi" kai umei" periepathsate pote ote ezhte en autoi"   8 nuni de apoqesqe kai umei" ta panta orghn qumon kakian blasfhmian aiscrologian ek tou stomato" umwn   9 mh yeudesqe ei" allhlou" apekdusamenoi ton palaion anqrwpon sun tai" praxesin autou   10 kai endusamenoi ton neon ton anakainoumenon ei" epignwsin kat eikona tou ktisanto" auton   11 opou ouk eni ellhn kai ioudaio" peritomh kai akrobustia barbaro" skuqh" doulo" eleuqero" alla ta panta kai en pasin cristo"   12 endusasqe oun w" eklektoi tou qeou agioi kai hgaphmenoi splagcna oiktirmou crhstothta tapeinofrosunhn praothta makroqumian   13 anecomenoi allhlwn kai carizomenoi eautoi" ean ti" pro" tina ech momfhn kaqw" kai o cristo" ecarisato umin outw" kai umei"   14 epi pasin de toutoi" thn agaphn hti" estin sundesmo" th" teleiothto"   15 kai h eirhnh tou qeou brabeuetw en tai" kardiai" umwn ei" hn kai eklhqhte en eni swmati kai eucaristoi ginesqe   16 o logo" tou cristou enoikeitw en umin plousiw" en pash sofia didaskonte" kai nouqetounte" eautou" yalmoi" kai umnoi" kai wdai" pneumatikai" en cariti adonte" en th kardia umwn tw kuriw   17 kai pan o ti an poihte en logw h en ergw panta en onomati kuriou ihsou eucaristounte" tw qew kai patri di autou   18 ai gunaike" upotassesqe toi" idioi" andrasin w" anhken en kuriw   19 oi andre" agapate ta" gunaika" kai mh pikrainesqe pro" auta"   20 ta tekna upakouete toi" goneusin kata panta touto gar estin euareston en kuriw   21 oi patere" mh ereqizete ta tekna umwn ina mh aqumwsin   22 oi douloi upakouete kata panta toi" kata sarka kurioi" mh en ofqalmodouleiai" w" anqrwpareskoi all en aplothti kardia" foboumenoi ton qeon   23 kai pan o ti ean poihte ek yuch" ergazesqe w" tw kuriw kai ouk anqrwpoi"   24 eidote" oti apo kuriou lhyesqe thn antapodosin th" klhronomia" tw gar kuriw cristw douleuete   25 o de adikwn komieitai o hdikhsen kai ouk estin proswpolhyiaCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Colossians 3:1


Chapter 3

Not Carnality but Christ
1 If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. 2 Set your mind on things above, not on things on the earth. 3 For you died, and your life is hidden with Christ in God. 4 When Christ who is our life appears, then you also will appear with Him in glory.

5 Therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. 6 Because of these things the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, 7 in which you yourselves once walked when you lived in them.

8 But now you yourselves are to put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. 9 Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds, 10 and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of Him who created him, 11 where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave nor free, but Christ is all and in all.


Character of the New Man

12 Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering; 13 bearing with one another, and forgiving one another, if anyone has a complaint against another; even as Christ forgave you, so you also must do. 14 But above all these things put on love, which is the bond of perfection. 15 And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body; and be thankful. 16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. 17 And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him.


The Christian Home

18 Wives, submit to your own husbands, as is fitting in the Lord.

19 Husbands, love your wives and do not be bitter toward them.

20 Children, obey your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord.

21 Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged.

22 Bondservants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eyeservice, as men-pleasers, but in sincerity of heart, fearing God. 23 And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men, 24 knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance; forj you serve the Lord Christ. 25 But he who does wrong will be repaid for what he has done, and there is no partiality.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Colossians 3:24 3:24 j NU-Text omits for.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright