Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Colossians 4:1 oi kurioi to dikaion kai thn isothta toi" douloi" parecesqe eidote" oti kai umei" ecete kurion en ouranoi"   2 th proseuch proskartereite grhgorounte" en auth en eucaristia   3 proseucomenoi ama kai peri hmwn ina o qeo" anoixh hmin quran tou logou lalhsai to musthrion tou cristou di o kai dedemai   4 ina fanerwsw auto w" dei me lalhsai   5 en sofia peripateite pro" tou" exw ton kairon exagorazomenoi   6 o logo" umwn pantote en cariti alati hrtumeno" eidenai pw" dei uma" eni ekastw apokrinesqai   7 ta kat eme panta gnwrisei umin tuciko" o agaphto" adelfo" kai pisto" diakono" kai sundoulo" en kuriw   8 on epemya pro" uma" ei" auto touto ina gnw ta peri umwn kai parakalesh ta" kardia" umwn   9 sun onhsimw tw pistw kai agaphtw adelfw o" estin ex umwn panta umin gnwriousin ta wde   10 aspazetai uma" aristarco" o sunaicmalwto" mou kai marko" o aneyio" barnaba peri ou elabete entola" ean elqh pro" uma" dexasqe auton   11 kai ihsou" o legomeno" iousto" oi onte" ek peritomh" outoi monoi sunergoi ei" thn basileian tou qeou oitine" egenhqhsan moi parhgoria   12 aspazetai uma" epafra" o ex umwn doulo" cristou pantote agwnizomeno" uper umwn en tai" proseucai" ina sthte teleioi kai peplhrwmenoi en panti qelhmati tou qeou   13 marturw gar autw oti ecei zhlon polun uper umwn kai twn en laodikeia kai twn en ierapolei   14 aspazetai uma" louka" o iatro" o agaphto" kai dhma"   15 aspasasqe tou" en laodikeia adelfou" kai numfan kai thn kat oikon autou ekklhsian   16 kai otan anagnwsqh par umin h epistolh poihsate ina kai en th laodikewn ekklhsia anagnwsqh kai thn ek laodikeia" ina kai umei" anagnwte   17 kai eipate arcippw blepe thn diakonian hn parelabe" en kuriw ina authn plhroi"   18 o aspasmo" th emh ceiri paulou mnhmoneuete mou twn desmwn h cari" meq umwn amhn [pro" kolassaei" egrafh apo rwmh" dia tucikou kai onhsimou]Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Colossians 4:1


Chapter 4
1 Masters, give your bondservants what is just and fair, knowing that you also have a Master in heaven.


Christian Graces

2 Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving; 3 meanwhile praying also for us, that God would open to us a door for the word, to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains, 4 that I may make it manifest, as I ought to speak.

5 Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. 6 Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one.


Final Greetings

7 Tychicus, a beloved brother, faithful minister, and fellow servant in the Lord, will tell you all the news about me. 8 I am sending him to you for this very purpose, that hek may know your circumstances and comfort your hearts, 9 with Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you. They will make known to you all things which are happening here.

10 Aristarchus my fellow prisoner greets you, with Mark the cousin of Barnabas (about whom you received instructions: if he comes to you, welcome him), 11 and Jesus who is called Justus. These are my only fellow workers for the kingdom of God who are of the circumcision; they have proved to be a comfort to me.

12 Epaphras, who is one of you, a bondservant of Christ, greets you, always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and completel in all the will of God. 13 For I bear him witness that he has a great zealm for you, and those who are in Laodicea, and those in Hierapolis. 14 Luke the beloved physician and Demas greet you. 15 Greet the brethren who are in Laodicea, and Nymphas and the church that is in hisn house.


Closing Exhortations and Blessing

16 Now when this epistle is read among you, see that it is read also in the church of the Laodiceans, and that you likewise read the epistle from Laodicea. 17 And say to Archippus, “Take heed to the ministry which you have received in the Lord, that you may fulfill it.”

18 This salutation by my own hand—Paul. Remember my chains. Grace be with you. Amen.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Colossians 4:8 4:8 k NU-Text reads you may know our circumstances and he may.4:12 l NU-Text reads fully assured.4:13 m NU-Text reads concern.4:15 n NU-Text reads Nympha . . . her house.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright