Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Ephesians 1:1 paulo" apostolo" ihsou cristou dia qelhmato" qeou toi" agioi" toi" ousin en efesw kai pistoi" en cristw ihsou   2 cari" umin kai eirhnh apo qeou patro" hmwn kai kuriou ihsou cristou   3 euloghto" o qeo" kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o euloghsa" hma" en pash eulogia pneumatikh en toi" epouranioi" cristw   4 kaqw" exelexato hma" en autw pro katabolh" kosmou einai hma" agiou" kai amwmou" katenwpion autou en agaph   5 proorisa" hma" ei" uioqesian dia ihsou cristou ei" auton kata thn eudokian tou qelhmato" autou   6 ei" epainon doxh" th" carito" autou en h ecaritwsen hma" en tw hgaphmenw   7 en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimato" autou thn afesin twn paraptwmatwn kata ton plouton th" carito" autou   8 h" eperisseusen ei" hma" en pash sofia kai fronhsei   9 gnwrisa" hmin to musthrion tou qelhmato" autou kata thn eudokian autou hn proeqeto en autw   10 ei" oikonomian tou plhrwmato" twn kairwn anakefalaiwsasqai ta panta en tw cristw ta te en toi" ouranoi" kai ta epi th" gh"   11 en autw en w kai eklhrwqhmen proorisqente" kata proqesin tou ta panta energounto" kata thn boulhn tou qelhmato" autou   12 ei" to einai hma" ei" epainon th" doxh" autou tou" prohlpikota" en tw cristw   13 en w kai umei" akousante" ton logon th" alhqeia" to euaggelion th" swthria" umwn en w kai pisteusante" esfragisqhte tw pneumati th" epaggelia" tw agiw   14 o" estin arrabwn th" klhronomia" hmwn ei" apolutrwsin th" peripoihsew" ei" epainon th" doxh" autou   15 dia touto kagw akousa" thn kaq uma" pistin en tw kuriw ihsou kai thn agaphn thn ei" panta" tou" agiou"   16 ou pauomai eucaristwn uper umwn mneian umwn poioumeno" epi twn proseucwn mou   17 ina o qeo" tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr th" doxh" dwh umin pneuma sofia" kai apokaluyew" en epignwsei autou   18 pefwtismenou" tou" ofqalmou" th" dianoia" umwn ei" to eidenai uma" ti" estin h elpi" th" klhsew" autou kai ti" o plouto" th" doxh" th" klhronomia" autou en toi" agioi"   19 kai ti to uperballon megeqo" th" dunamew" autou ei" hma" tou" pisteuonta" kata thn energeian tou kratou" th" iscuo" autou   20 hn enhrghsen en tw cristw egeira" auton ek nekrwn kai ekaqisen en dexia autou en toi" epouranioi"   21 uperanw pash" arch" kai exousia" kai dunamew" kai kuriothto" kai panto" onomato" onomazomenou ou monon en tw aiwni toutw alla kai en tw mellonti   22 kai panta upetaxen upo tou" poda" autou kai auton edwken kefalhn uper panta th ekklhsia   23 hti" estin to swma autou to plhrwma tou panta en pasin plhroumenouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Ephesians 1:1


The Epistle of Paul the Apostle to the

EPHESIANS


Chapter 1

Greeting

1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God,

To the saints who are in Ephesus, and faithful in Christ Jesus:

2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.


Redemption in Christ

3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, 4 just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, 5 having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, 6 to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved.

7 In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace 8 which He made to abound toward us in all wisdom and prudence, 9 having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure which He purposed in Himself, 10 that in the dispensation of the fullness of the times He might gather together in one all things in Christ, botha which are in heaven and which are on earth—in Him. 11 In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, 12 that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory.

13 In Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation; in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, 14 whob is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory.


Prayer for Spiritual Wisdom

15 Therefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, 16 do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers: 17 that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, 18 the eyes of your understandingc being enlightened; that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, 19 and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power 20 which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, 21 far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this age but also in that which is to come.

22 And He put all things under His feet, and gave Him to be head over all things to the church, 23 which is His body, the fullness of Him who fills all in all.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Ephesians 1:10 1:10 a NU-Text and M-Text omit both.1:14 b NU-Text reads which.1:18 c NU-Text and M-Text read hearts.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright