Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Ephesians 2:1 kai uma" onta" nekrou" toi" paraptwmasin kai tai" amartiai"   2 en ai" pote periepathsate kata ton aiwna tou kosmou toutou kata ton arconta th" exousia" tou aero" tou pneumato" tou nun energounto" en toi" uioi" th" apeiqeia"   3 en oi" kai hmei" pante" anestrafhmen pote en tai" epiqumiai" th" sarko" hmwn poiounte" ta qelhmata th" sarko" kai twn dianoiwn kai hmen tekna fusei orgh" w" kai oi loipoi   4 o de qeo" plousio" wn en eleei dia thn pollhn agaphn autou hn hgaphsen hma"   5 kai onta" hma" nekrou" toi" paraptwmasin sunezwopoihsen tw cristw cariti este seswsmenoi   6 kai sunhgeiren kai sunekaqisen en toi" epouranioi" en cristw ihsou   7 ina endeixhtai en toi" aiwsin toi" epercomenoi" ton uperballonta plouton th" carito" autou en crhstothti ef hma" en cristw ihsou   8 th gar cariti este seswsmenoi dia th" pistew" kai touto ouk ex umwn qeou to dwron   9 ouk ex ergwn ina mh ti" kauchshtai   10 autou gar esmen poihma ktisqente" en cristw ihsou epi ergoi" agaqoi" oi" prohtoimasen o qeo" ina en autoi" peripathswmen   11 dio mnhmoneuete oti umei" pote ta eqnh en sarki oi legomenoi akrobustia upo th" legomenh" peritomh" en sarki ceiropoihtou   12 oti hte en tw kairw ekeinw cwri" cristou aphllotriwmenoi th" politeia" tou israhl kai xenoi twn diaqhkwn th" epaggelia" elpida mh econte" kai aqeoi en tw kosmw   13 nuni de en cristw ihsou umei" oi pote onte" makran eggu" egenhqhte en tw aimati tou cristou   14 auto" gar estin h eirhnh hmwn o poihsa" ta amfotera en kai to mesotoicon tou fragmou lusa"   15 thn ecqran en th sarki autou ton nomon twn entolwn en dogmasin katarghsa" ina tou" duo ktish en eautw ei" ena kainon anqrwpon poiwn eirhnhn   16 kai apokatallaxh tou" amfoterou" en eni swmati tw qew dia tou staurou apokteina" thn ecqran en autw   17 kai elqwn euhggelisato eirhnhn umin toi" makran kai toi" eggu"   18 oti di autou ecomen thn prosagwghn oi amfoteroi en eni pneumati pro" ton patera   19 ara oun ouketi este xenoi kai paroikoi alla sumpolitai twn agiwn kai oikeioi tou qeou   20 epoikodomhqente" epi tw qemeliw twn apostolwn kai profhtwn onto" akrogwniaiou autou ihsou cristou   21 en w pasa h oikodomh sunarmologoumenh auxei ei" naon agion en kuriw   22 en w kai umei" sunoikodomeisqe ei" katoikhthrion tou qeou en pneumatiCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Ephesians 2:1


Chapter 2

By Grace Through Faith
1 And you He made alive, who were dead in trespasses and sins, 2 in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, 3 among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others.

4 But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, 5 even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ (by grace you have been saved), 6 and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, 7 that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. 8 For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves; it is the gift of God, 9 not of works, lest anyone should boast. 10 For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them.


Brought Near by His Blood

11 Therefore remember that you, once Gentiles in the flesh—who are called Uncircumcision by what is called the Circumcision made in the flesh by hands— 12 that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. 13 But now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ.


Christ Our Peace

14 For He Himself is our peace, who has made both one, and has broken down the middle wall of separation, 15 having abolished in His flesh the enmity, that is, the law of commandments contained in ordinances, so as to create in Himself one new man from the two, thus making peace, 16 and that He might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. 17 And He came and preached peace to you who were afar off and to those who were near. 18 For through Him we both have access by one Spirit to the Father.


Christ Our Cornerstone

19 Now, therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, 20 having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, 21 in whom the whole building, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord, 22 in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'


cannot find, try: Ephesians 1:18 ( NKJV Notes )

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright