Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Ephesians 3:1 toutou carin egw paulo" o desmio" tou cristou ihsou uper umwn twn eqnwn   2 eige hkousate thn oikonomian th" carito" tou qeou th" doqeish" moi ei" uma"   3 oti kata apokaluyin egnwrisen moi to musthrion kaqw" proegraya en oligw   4 pro" o dunasqe anaginwskonte" nohsai thn sunesin mou en tw musthriw tou cristou   5 o eterai" geneai" ouk egnwrisqh toi" uioi" twn anqrwpwn w" nun apekalufqh toi" agioi" apostoloi" autou kai profhtai" en pneumati   6 einai ta eqnh sugklhronoma kai susswma kai summetoca th" epaggelia" autou en tw cristw dia tou euaggeliou   7 ou egenomhn diakono" kata thn dwrean th" carito" tou qeou thn doqeisan moi kata thn energeian th" dunamew" autou   8 emoi tw elacistoterw pantwn agiwn edoqh h cari" auth en toi" eqnesin euaggelisasqai ton anexicniaston plouton tou cristou   9 kai fwtisai panta" ti" h oikonomia tou musthriou tou apokekrummenou apo twn aiwnwn en tw qew tw ta panta ktisanti dia ihsou cristou   10 ina gnwrisqh nun tai" arcai" kai tai" exousiai" en toi" epouranioi" dia th" ekklhsia" h polupoikilo" sofia tou qeou   11 kata proqesin twn aiwnwn hn epoihsen en cristw ihsou tw kuriw hmwn   12 en w ecomen thn parrhsian kai thn prosagwghn en pepoiqhsei dia th" pistew" autou   13 dio aitoumai mh ekkakein en tai" qliyesin mou uper umwn hti" estin doxa umwn   14 toutou carin kamptw ta gonata mou pro" ton patera tou kuriou hmwn ihsou cristou   15 ex ou pasa patria en ouranoi" kai epi gh" onomazetai   16 ina dwh umin kata ton plouton th" doxh" autou dunamei krataiwqhnai dia tou pneumato" autou ei" ton esw anqrwpon   17 katoikhsai ton criston dia th" pistew" en tai" kardiai" umwn   18 en agaph errizwmenoi kai teqemeliwmenoi ina exiscushte katalabesqai sun pasin toi" agioi" ti to plato" kai mhko" kai baqo" kai uyo"   19 gnwnai te thn uperballousan th" gnwsew" agaphn tou cristou ina plhrwqhte ei" pan to plhrwma tou qeou   20 tw de dunamenw uper panta poihsai uper ek perissou wn aitoumeqa h nooumen kata thn dunamin thn energoumenhn en hmin   21 autw h doxa en th ekklhsia en cristw ihsou ei" pasa" ta" genea" tou aiwno" twn aiwnwn amhn


 

(NKJV) Ephesians 3:1


Chapter 3

The Mystery Revealed
1 For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for you Gentiles— 2 if indeed you have heard of the dispensation of the grace of God which was given to me for you, 3 how that by revelation He made known to me the mystery (as I have briefly written already, 4 by which, when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ), 5 which in other ages was not made known to the sons of men, as it has now been revealed by the Spirit to His holy apostles and prophets: 6 that the Gentiles should be fellow heirs, of the same body, and partakers of His promise in Christ through the gospel, 7 of which I became a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effective working of His power.


Purpose of the Mystery

8 To me, who am less than the least of all the saints, this grace was given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, 9 and to make all see what is the fellowshipd of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God who created all things through Jesus Christ;e 10 to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places, 11 according to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord, 12 in whom we have boldness and access with confidence through faith in Him. 13 Therefore I ask that you do not lose heart at my tribulations for you, which is your glory.


Appreciation of the Mystery

14 For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ,f 15 from whom the whole family in heaven and earth is named, 16 that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, 17 that Christ may dwell in your hearts through faith; that you, being rooted and grounded in love, 18 may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height— 19 to know the love of Christ which passes knowledge; that you may be filled with all the fullness of God.

20 Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, 21 to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen.
(NKJV Notes) Ephesians 3:9 3:9 d NU-Text and M-Text read stewardship (dispensation).3:9 e NU-Text omits through Jesus Christ.3:14 f NU-Text omits of our Lord Jesus Christ.

NKJV Copyright