Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Ephesians 4:1 parakalw oun uma" egw o desmio" en kuriw axiw" peripathsai th" klhsew" h" eklhqhte   2 meta pash" tapeinofrosunh" kai praothto" meta makroqumia" anecomenoi allhlwn en agaph   3 spoudazonte" threin thn enothta tou pneumato" en tw sundesmw th" eirhnh"   4 en swma kai en pneuma kaqw" kai eklhqhte en mia elpidi th" klhsew" umwn   5 ei" kurio" mia pisti" en baptisma   6 ei" qeo" kai pathr pantwn o epi pantwn kai dia pantwn kai en pasin hmin   7 eni de ekastw hmwn edoqh h cari" kata to metron th" dwrea" tou cristou   8 dio legei anaba" ei" uyo" hcmalwteusen aicmalwsian kai edwken domata toi" anqrwpoi"   9 to de anebh ti estin ei mh oti kai katebh prwton ei" ta katwtera merh th" gh"   10 o kataba" auto" estin kai o anaba" uperanw pantwn twn ouranwn ina plhrwsh ta panta   11 kai auto" edwken tou" men apostolou" tou" de profhta" tou" de euaggelista" tou" de poimena" kai didaskalou"   12 pro" ton katartismon twn agiwn ei" ergon diakonia" ei" oikodomhn tou swmato" tou cristou   13 mecri katanthswmen oi pante" ei" thn enothta th" pistew" kai th" epignwsew" tou uiou tou qeou ei" andra teleion ei" metron hlikia" tou plhrwmato" tou cristou   14 ina mhketi wmen nhpioi kludwnizomenoi kai periferomenoi panti anemw th" didaskalia" en th kubeia twn anqrwpwn en panourgia pro" thn meqodeian th" planh"   15 alhqeuonte" de en agaph auxhswmen ei" auton ta panta o" estin h kefalh o cristo"   16 ex ou pan to swma sunarmologoumenon kai sumbibazomenon dia pash" afh" th" epicorhgia" kat energeian en metrw eno" ekastou merou" thn auxhsin tou swmato" poieitai ei" oikodomhn eautou en agaph   17 touto oun legw kai marturomai en kuriw mhketi uma" peripatein kaqw" kai ta loipa eqnh peripatei en mataiothti tou noo" autwn   18 eskotismenoi th dianoia onte" aphllotriwmenoi th" zwh" tou qeou dia thn agnoian thn ousan en autoi" dia thn pwrwsin th" kardia" autwn   19 oitine" aphlghkote" eautou" paredwkan th aselgeia ei" ergasian akaqarsia" pash" en pleonexia   20 umei" de ouc outw" emaqete ton criston   21 eige auton hkousate kai en autw edidacqhte kaqw" estin alhqeia en tw ihsou   22 apoqesqai uma" kata thn proteran anastrofhn ton palaion anqrwpon ton fqeiromenon kata ta" epiqumia" th" apath"   23 ananeousqai de tw pneumati tou noo" umwn   24 kai endusasqai ton kainon anqrwpon ton kata qeon ktisqenta en dikaiosunh kai osiothti th" alhqeia"   25 dio apoqemenoi to yeudo" laleite alhqeian ekasto" meta tou plhsion autou oti esmen allhlwn melh   26 orgizesqe kai mh amartanete o hlio" mh epiduetw epi tw parorgismw umwn   27 mhde didote topon tw diabolw   28 o kleptwn mhketi kleptetw mallon de kopiatw ergazomeno" to agaqon tai" cersin ina ech metadidonai tw creian econti   29 pa" logo" sapro" ek tou stomato" umwn mh ekporeuesqw all ei ti" agaqo" pro" oikodomhn th" creia" ina dw carin toi" akouousin   30 kai mh lupeite to pneuma to agion tou qeou en w esfragisqhte ei" hmeran apolutrwsew"   31 pasa pikria kai qumo" kai orgh kai kraugh kai blasfhmia arqhtw af umwn sun pash kakia   32 ginesqe de ei" allhlou" crhstoi eusplagcnoi carizomenoi eautoi" kaqw" kai o qeo" en cristw ecarisato hminCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Ephesians 4:1


Chapter 4

Walk in Unity
1 I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, 2 with all lowliness and gentleness, with longsuffering, bearing with one another in love, 3 endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. 4 There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling; 5 one Lord, one faith, one baptism; 6 one God and Father of all, who is above all, and through all, and in youg all.


Spiritual Gifts

7 But to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. 8 Therefore He says:

“When He ascended on high,
He led captivity captive,
And gave gifts to men.”h


9 (Now this, “He ascended”—what does it mean but that He also firsti descended into the lower parts of the earth? 10 He who descended is also the One who ascended far above all the heavens, that He might fill all things.)

11 And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, 12 for the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, 13 till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ; 14 that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting, 15 but, speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head—Christ— 16 from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love.


The New Man

17 This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest ofj the Gentiles walk, in the futility of their mind, 18 having their understanding darkened, being alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart; 19 who, being past feeling, have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness.

20 But you have not so learned Christ, 21 if indeed you have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus: 22 that you put off, concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, 23 and be renewed in the spirit of your mind, 24 and that you put on the new man which was created according to God, in true righteousness and holiness.


Do Not Grieve the Spirit

25 Therefore, putting away lying, “Let each one of you speak truth with his neighbor,”k for we are members of one another. 26 “Be angry, and do not sin”:l do not let the sun go down on your wrath, 27 nor give place to the devil. 28 Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. 29 Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. 30 And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. 31 Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you, with all malice. 32 And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Ephesians 4:6 4:6 g NU-Text omits you; M-Text reads us.4:8 h Psalm 68:184:9 i NU-Text omits first.4:17 j NU-Text omits the rest of.4:25 k Zechariah 8:164:26 l Psalm 4:4

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright