Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Ephesians 5:1 ginesqe oun mimhtai tou qeou w" tekna agaphta   2 kai peripateite en agaph kaqw" kai o cristo" hgaphsen hma" kai paredwken eauton uper hmwn prosforan kai qusian tw qew ei" osmhn euwdia"   3 porneia de kai pasa akaqarsia h pleonexia mhde onomazesqw en umin kaqw" prepei agioi"   4 kai aiscroth" kai mwrologia h eutrapelia ta ouk anhkonta alla mallon eucaristia   5 touto gar este ginwskonte" oti pa" porno" h akaqarto" h pleonekth" o" estin eidwlolatrh" ouk ecei klhronomian en th basileia tou cristou kai qeou   6 mhdei" uma" apatatw kenoi" logoi" dia tauta gar ercetai h orgh tou qeou epi tou" uiou" th" apeiqeia"   7 mh oun ginesqe summetocoi autwn   8 hte gar pote skoto" nun de fw" en kuriw w" tekna fwto" peripateite   9 o gar karpo" tou pneumato" en pash agaqwsunh kai dikaiosunh kai alhqeia   10 dokimazonte" ti estin euareston tw kuriw   11 kai mh sugkoinwneite toi" ergoi" toi" akarpoi" tou skotou" mallon de kai elegcete   12 ta gar krufh ginomena up autwn aiscron estin kai legein   13 ta de panta elegcomena upo tou fwto" faneroutai pan gar to faneroumenon fw" estin   14 dio legei egeirai o kaqeudwn kai anasta ek twn nekrwn kai epifausei soi o cristo"   15 blepete oun pw" akribw" peripateite mh w" asofoi all w" sofoi   16 exagorazomenoi ton kairon oti ai hmerai ponhrai eisin   17 dia touto mh ginesqe afrone" alla suniente" ti to qelhma tou kuriou   18 kai mh mequskesqe oinw en w estin aswtia alla plhrousqe en pneumati   19 lalounte" eautoi" yalmoi" kai umnoi" kai wdai" pneumatikai" adonte" kai yallonte" en th kardia umwn tw kuriw   20 eucaristounte" pantote uper pantwn en onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou tw qew kai patri   21 upotassomenoi allhloi" en fobw qeou   22 ai gunaike" toi" idioi" andrasin upotassesqe w" tw kuriw   23 oti o anhr estin kefalh th" gunaiko" w" kai o cristo" kefalh th" ekklhsia" kai auto" estin swthr tou swmato"   24 all wsper h ekklhsia upotassetai tw cristw outw" kai ai gunaike" toi" idioi" andrasin en panti   25 oi andre" agapate ta" gunaika" eautwn kaqw" kai o cristo" hgaphsen thn ekklhsian kai eauton paredwken uper auth"   26 ina authn agiash kaqarisa" tw loutrw tou udato" en rhmati   27 ina parasthsh authn eautw endoxon thn ekklhsian mh ecousan spilon h rutida h ti twn toioutwn all ina h agia kai amwmo"   28 outw" ofeilousin oi andre" agapan ta" eautwn gunaika" w" ta eautwn swmata o agapwn thn eautou gunaika eauton agapa   29 oudei" gar pote thn eautou sarka emishsen all ektrefei kai qalpei authn kaqw" kai o kurio" thn ekklhsian   30 oti melh esmen tou swmato" autou ek th" sarko" autou kai ek twn ostewn autou   31 anti toutou kataleiyei anqrwpo" ton patera autou kai thn mhtera kai proskollhqhsetai pro" thn gunaika autou kai esontai oi duo ei" sarka mian   32 to musthrion touto mega estin egw de legw ei" criston kai ei" thn ekklhsian   33 plhn kai umei" oi kaq ena ekasto" thn eautou gunaika outw" agapatw w" eauton h de gunh ina fobhtai ton andra


 

(NKJV) Ephesians 5:1


Chapter 5

Walk in Love
1 Therefore be imitators of God as dear children. 2 And walk in love, as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma.

3 But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for saints; 4 neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. 5 For this you know,m that no fornicator, unclean person, nor covetous man, who is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and God. 6 Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. 7 Therefore do not be partakers with them.


Walk in Light

8 For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light 9 (for the fruit of the Spiritn is in all goodness, righteousness, and truth), 10 finding out what is acceptable to the Lord. 11 And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. 12 For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. 13 But all things that are exposed are made manifest by the light, for whatever makes manifest is light. 14 Therefore He says:

“Awake, you who sleep,
Arise from the dead,
And Christ will give you light.”


Walk in Wisdom

15 See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, 16 redeeming the time, because the days are evil.

17 Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. 18 And do not be drunk with wine, in which is dissipation; but be filled with the Spirit, 19 speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, 20 giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, 21 submitting to one another in the fear of God.o


Marriage-Christ and the Church

22 Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. 23 For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church; and He is the Savior of the body. 24 Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything.

25 Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her, 26 that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, 27 that He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. 28 So husbands ought to love their own wives as their own bodies; he who loves his wife loves himself. 29 For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. 30 For we are members of His body,p of His flesh and of His bones. 31 “For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh.”q 32 This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. 33 Nevertheless let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.
(NKJV Notes) Ephesians 5:5 5:5 m NU-Text reads For know this.5:9 n NU-Text reads light.5:21 o NU-Text reads Christ.5:30 p NU-Text omits the rest of this verse.5:31 q Genesis 2:24

NKJV Copyright