Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Ephesians 6:1 ta tekna upakouete toi" goneusin umwn en kuriw touto gar estin dikaion   2 tima ton patera sou kai thn mhtera hti" estin entolh prwth en epaggelia   3 ina eu soi genhtai kai esh makrocronio" epi th" gh"   4 kai oi patere" mh parorgizete ta tekna umwn all ektrefete auta en paideia kai nouqesia kuriou   5 oi douloi upakouete toi" kurioi" kata sarka meta fobou kai tromou en aplothti th" kardia" umwn w" tw cristw   6 mh kat ofqalmodouleian w" anqrwpareskoi all w" douloi tou cristou poiounte" to qelhma tou qeou ek yuch"   7 met eunoia" douleuonte" tw kuriw kai ouk anqrwpoi"   8 eidote" oti o ean ti ekasto" poihsh agaqon touto komieitai para tou kuriou eite doulo" eite eleuqero"   9 kai oi kurioi ta auta poieite pro" autou" aniente" thn apeilhn eidote" oti kai umwn autwn o kurio" estin en ouranoi" kai proswpolhyia ouk estin par autw   10 to loipon adelfoi mou endunamousqe en kuriw kai en tw kratei th" iscuo" autou   11 endusasqe thn panoplian tou qeou pro" to dunasqai uma" sthnai pro" ta" meqodeia" tou diabolou   12 oti ouk estin hmin h palh pro" aima kai sarka alla pro" ta" arca" pro" ta" exousia" pro" tou" kosmokratora" tou skotou" tou aiwno" toutou pro" ta pneumatika th" ponhria" en toi" epouranioi"   13 dia touto analabete thn panoplian tou qeou ina dunhqhte antisthnai en th hmera th ponhra kai apanta katergasamenoi sthnai   14 sthte oun perizwsamenoi thn osfun umwn en alhqeia kai endusamenoi ton qwraka th" dikaiosunh"   15 kai upodhsamenoi tou" poda" en etoimasia tou euaggeliou th" eirhnh"   16 epi pasin analabonte" ton qureon th" pistew" en w dunhsesqe panta ta belh tou ponhrou ta pepurwmena sbesai   17 kai thn perikefalaian tou swthriou dexasqe kai thn macairan tou pneumato" o estin rhma qeou   18 dia pash" proseuch" kai dehsew" proseucomenoi en panti kairw en pneumati kai ei" auto touto agrupnounte" en pash proskarterhsei kai dehsei peri pantwn twn agiwn   19 kai uper emou ina moi doqeih logo" en anoixei tou stomato" mou en parrhsia gnwrisai to musthrion tou euaggeliou   20 uper ou presbeuw en alusei ina en autw parrhsiaswmai w" dei me lalhsai   21 ina de eidhte kai umei" ta kat eme ti prassw panta umin gnwrisei tuciko" o agaphto" adelfo" kai pisto" diakono" en kuriw   22 on epemya pro" uma" ei" auto touto ina gnwte ta peri hmwn kai parakalesh ta" kardia" umwn   23 eirhnh toi" adelfoi" kai agaph meta pistew" apo qeou patro" kai kuriou ihsou cristou   24 h cari" meta pantwn twn agapwntwn ton kurion hmwn ihsoun criston en afqarsia amhn [pro" efesiou" egrafh apo rwmh" dia tucikou]Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Ephesians 6:1


Chapter 6

Children and Parents
1 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. 2 “Honor your father and mother,” which is the first commandment with promise: 3 “that it may be well with you and you may live long on the earth.”r

4 And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord.


Bondservants and Masters

5 Bondservants, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in sincerity of heart, as to Christ; 6 not with eyeservice, as men-pleasers, but as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart, 7 with goodwill doing service, as to the Lord, and not to men, 8 knowing that whatever good anyone does, he will receive the same from the Lord, whether he is a slave or free.

9 And you, masters, do the same things to them, giving up threatening, knowing that your own Master alsos is in heaven, and there is no partiality with Him.


The Whole Armor of God

10 Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. 11 Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. 12 For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age,t against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. 13 Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.

14 Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, 15 and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace; 16 above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. 17 And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God; 18 praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints— 19 and for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, 20 for which I am an ambassador in chains; that in it I may speak boldly, as I ought to speak.


A Gracious Greeting

21 But that you also may know my affairs and how I am doing, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, will make all things known to you; 22 whom I have sent to you for this very purpose, that you may know our affairs, and that he may comfort your hearts.

23 Peace to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ. 24 Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Ephesians 6:3 6:3 r Deuteronomy 5:166:9 s NU-Text reads He who is both their Master and yours.6:12 t NU-Text reads rulers of this darkness.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright