Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Galatians 2:1 epeita dia dekatessarwn etwn palin anebhn ei" ierosoluma meta barnaba sumparalabwn kai titon   2 anebhn de kata apokaluyin kai aneqemhn autoi" to euaggelion o khrussw en toi" eqnesin kat idian de toi" dokousin mhpw" ei" kenon trecw h edramon   3 all oude tito" o sun emoi ellhn wn hnagkasqh peritmhqhnai   4 dia de tou" pareisaktou" yeudadelfou" oitine" pareishlqon kataskophsai thn eleuqerian hmwn hn ecomen en cristw ihsou ina hma" katadoulwswntai   5 oi" oude pro" wran eixamen th upotagh ina h alhqeia tou euaggeliou diameinh pro" uma"   6 apo de twn dokountwn einai ti opoioi pote hsan ouden moi diaferei proswpon qeo" anqrwpou ou lambanei emoi gar oi dokounte" ouden prosaneqento   7 alla tounantion idonte" oti pepisteumai to euaggelion th" akrobustia" kaqw" petro" th" peritomh"   8 o gar energhsa" petrw ei" apostolhn th" peritomh" enhrghsen kai emoi ei" ta eqnh   9 kai gnonte" thn carin thn doqeisan moi iakwbo" kai khfa" kai iwannh" oi dokounte" stuloi einai dexia" edwkan emoi kai barnaba koinwnia" ina hmei" [men] ei" ta eqnh autoi de ei" thn peritomhn   10 monon twn ptwcwn ina mnhmoneuwmen o kai espoudasa auto touto poihsai   11 ote de hlqen petro" ei" antioceian kata proswpon autw antesthn oti kategnwsmeno" hn   12 pro tou gar elqein tina" apo iakwbou meta twn eqnwn sunhsqien ote de hlqon upestellen kai afwrizen eauton foboumeno" tou" ek peritomh"   13 kai sunupekriqhsan autw kai oi loipoi ioudaioi wste kai barnaba" sunaphcqh autwn th upokrisei   14 all ote eidon oti ouk orqopodousin pro" thn alhqeian tou euaggeliou eipon tw petrw emprosqen pantwn ei su ioudaio" uparcwn eqnikw" zh" kai ouk ioudaikw" ti ta eqnh anagkazei" ioudaizein   15 hmei" fusei ioudaioi kai ouk ex eqnwn amartwloi   16 eidote" oti ou dikaioutai anqrwpo" ex ergwn nomou ean mh dia pistew" ihsou cristou kai hmei" ei" criston ihsoun episteusamen ina dikaiwqwmen ek pistew" cristou kai ouk ex ergwn nomou dioti ou dikaiwqhsetai ex ergwn nomou pasa sarx   17 ei de zhtounte" dikaiwqhnai en cristw eureqhmen kai autoi amartwloi ara cristo" amartia" diakono" mh genoito   18 ei gar a katelusa tauta palin oikodomw parabathn emauton sunisthmi   19 egw gar dia nomou nomw apeqanon ina qew zhsw   20 cristw sunestaurwmai zw de ouketi egw zh de en emoi cristo" o de nun zw en sarki en pistei zw th tou uiou tou qeou tou agaphsanto" me kai paradonto" eauton uper emou   21 ouk aqetw thn carin tou qeou ei gar dia nomou dikaiosunh ara cristo" dwrean apeqanenCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Galatians 2:1


Chapter 2

Defending the Gospel
1 Then after fourteen years I went up again to Jerusalem with Barnabas, and also took Titus with me. 2 And I went up by revelation, and communicated to them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to those who were of reputation, lest by any means I might run, or had run, in vain. 3 Yet not even Titus who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised. 4 And this occurred because of false brethren secretly brought in (who came in by stealth to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage), 5 to whom we did not yield submission even for an hour, that the truth of the gospel might continue with you.

6 But from those who seemed to be something—whatever they were, it makes no difference to me; God shows personal favoritism to no man—for those who seemed to be something added nothing to me. 7 But on the contrary, when they saw that the gospel for the uncircumcised had been committed to me, as the gospel for the circumcised was to Peter 8 (for He who worked effectively in Peter for the apostleship to the circumcised also worked effectively in me toward the Gentiles), 9 and when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that had been given to me, they gave me and Barnabas the right hand of fellowship, that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. 10 They desired only that we should remember the poor, the very thing which I also was eager to do.


No Return to the Law

11 Now when Peterb had come to Antioch, I withstood him to his face, because he was to be blamed; 12 for before certain men came from James, he would eat with the Gentiles; but when they came, he withdrew and separated himself, fearing those who were of the circumcision. 13 And the rest of the Jews also played the hypocrite with him, so that even Barnabas was carried away with their hypocrisy.

14 But when I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel, I said to Peter before them all, “If you, being a Jew, live in the manner of Gentiles and not as the Jews, why do youc compel Gentiles to live as Jews?d 15 We who are Jews by nature, and not sinners of the Gentiles, 16 knowing that a man is not justified by the works of the law but by faith in Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law; for by the works of the law no flesh shall be justified.

17 “But if, while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is Christ therefore a minister of sin? Certainly not! 18 For if I build again those things which I destroyed, I make myself a transgressor. 19 For I through the law died to the law that I might live to God. 20 I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ lives in me; and the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. 21 I do not set aside the grace of God; for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Galatians 2:11 2:11 b NU-Text reads Cephas.2:14 c NU-Text reads how can you.2:14 d Some interpreters stop the quotation here.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright