Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Galatians 4:1 legw de ef oson cronon o klhronomo" nhpio" estin ouden diaferei doulou kurio" pantwn wn   2 alla upo epitropou" estin kai oikonomou" acri th" proqesmia" tou patro"   3 outw" kai hmei" ote hmen nhpioi upo ta stoiceia tou kosmou hmen dedoulwmenoi   4 ote de hlqen to plhrwma tou cronou exapesteilen o qeo" ton uion autou genomenon ek gunaiko" genomenon upo nomon   5 ina tou" upo nomon exagorash ina thn uioqesian apolabwmen   6 oti de este uioi exapesteilen o qeo" to pneuma tou uiou autou ei" ta" kardia" umwn krazon abba o pathr   7 wste ouketi ei doulo" all uio" ei de uio" kai klhronomo" qeou dia cristou   8 alla tote men ouk eidote" qeon edouleusate toi" mh fusei ousin qeoi"   9 nun de gnonte" qeon mallon de gnwsqente" upo qeou pw" epistrefete palin epi ta asqenh kai ptwca stoiceia oi" palin anwqen douleuein qelete   10 hmera" parathreisqe kai mhna" kai kairou" kai eniautou"   11 foboumai uma" mhpw" eikh kekopiaka ei" uma"   12 ginesqe w" egw oti kagw w" umei" adelfoi deomai umwn ouden me hdikhsate   13 oidate de oti di asqeneian th" sarko" euhggelisamhn umin to proteron   14 kai ton peirasmon mou ton en th sarki mou ouk exouqenhsate oude exeptusate all w" aggelon qeou edexasqe me w" criston ihsoun   15 ti" oun hn o makarismo" umwn marturw gar umin oti ei dunaton tou" ofqalmou" umwn exoruxante" an edwkate moi   16 wste ecqro" umwn gegona alhqeuwn umin   17 zhlousin uma" ou kalw" alla ekkleisai uma" qelousin ina autou" zhloute   18 kalon de to zhlousqai en kalw pantote kai mh monon en tw pareinai me pro" uma"   19 teknia mou ou" palin wdinw acri" ou morfwqh cristo" en umin   20 hqelon de pareinai pro" uma" arti kai allaxai thn fwnhn mou oti aporoumai en umin   21 legete moi oi upo nomon qelonte" einai ton nomon ouk akouete   22 gegraptai gar oti abraam duo uiou" escen ena ek th" paidiskh" kai ena ek th" eleuqera"   23 all o men ek th" paidiskh" kata sarka gegennhtai o de ek th" eleuqera" dia th" epaggelia"   24 atina estin allhgoroumena autai gar eisin duo diaqhkai mia men apo orou" sina ei" douleian gennwsa hti" estin agar   25 to gar agar sina oro" estin en th arabia sustoicei de th nun ierousalhm douleuei de meta twn teknwn auth"   26 h de anw ierousalhm eleuqera estin hti" estin mhthr pantwn hmwn   27 gegraptai gar eufranqhti steira h ou tiktousa rhxon kai bohson h ouk wdinousa oti polla ta tekna th" erhmou mallon h th" ecoush" ton andra   28 hmei" de adelfoi kata isaak epaggelia" tekna esmen   29 all wsper tote o kata sarka gennhqei" ediwken ton kata pneuma outw" kai nun   30 alla ti legei h grafh ekbale thn paidiskhn kai ton uion auth" ou gar mh klhronomhsh o uio" th" paidiskh" meta tou uiou th" eleuqera"   31 ara adelfoi ouk esmen paidiskh" tekna alla th" eleuqera"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Galatians 4:1


Chapter 4
1 Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is master of all, 2 but is under guardians and stewards until the time appointed by the father. 3 Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. 4 But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, borno of a woman, born under the law, 5 to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons.

6 And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, “Abba, Father!” 7 Therefore you are no longer a slave but a son, and if a son, then an heir ofp God through Christ.


Fears for the Church

8 But then, indeed, when you did not know God, you served those which by nature are not gods. 9 But now after you have known God, or rather are known by God, how is it that you turn again to the weak and beggarly elements, to which you desire again to be in bondage? 10 You observe days and months and seasons and years. 11 I am afraid for you, lest I have labored for you in vain.

12 Brethren, I urge you to become like me, for I became like you. You have not injured me at all. 13 You know that because of physical infirmity I preached the gospel to you at the first. 14 And my trial which was in my flesh you did not despise or reject, but you received me as an angel of God, even as Christ Jesus. 15 Whatq then was the blessing you enjoyed? For I bear you witness that, if possible, you would have plucked out your own eyes and given them to me. 16 Have I therefore become your enemy because I tell you the truth?

17 They zealously court you, but for no good; yes, they want to exclude you, that you may be zealous for them. 18 But it is good to be zealous in a good thing always, and not only when I am present with you. 19 My little children, for whom I labor in birth again until Christ is formed in you, 20 I would like to be present with you now and to change my tone; for I have doubts about you.


Two Covenants

21 Tell me, you who desire to be under the law, do you not hear the law? 22 For it is written that Abraham had two sons: the one by a bondwoman, the other by a freewoman. 23 But he who was of the bondwoman was born according to the flesh, and he of the freewoman through promise, 24 which things are symbolic. For these are ther two covenants: the one from Mount Sinai which gives birth to bondage, which is Hagar— 25 for this Hagar is Mount Sinai in Arabia, and corresponds to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children— 26 but the Jerusalem above is free, which is the mother of us all. 27 For it is written:

“Rejoice, O barren,
You who do not bear!
Break forth and shout,
You who are not in labor!
For the desolate has many more children
Than she who has a husband.”s


28 Now we, brethren, as Isaac was, are children of promise. 29 But, as he who was born according to the flesh then persecuted him who was born according to the Spirit, even so it is now. 30 Nevertheless what does the Scripture say? “Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the freewoman.”t 31 So then, brethren, we are not children of the bondwoman but of the free.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Galatians 4:4 4:4 o Or made4:7 p NU-Text reads through God and omits through Christ.4:15 q NU-Text reads Where.4:24 r NU-Text and M-Text omit the.4:27 s Isaiah 54:14:30 t Genesis 21:10

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright