Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Galatians 6:1 adelfoi ean kai prolhfqh anqrwpo" en tini paraptwmati umei" oi pneumatikoi katartizete ton toiouton en pneumati praothto" skopwn seauton mh kai su peirasqh"   2 allhlwn ta barh bastazete kai outw" anaplhrwsate ton nomon tou cristou   3 ei gar dokei ti" einai ti mhden wn eauton frenapata   4 to de ergon eautou dokimazetw ekasto" kai tote ei" eauton monon to kauchma exei kai ouk ei" ton eteron   5 ekasto" gar to idion fortion bastasei   6 koinwneitw de o kathcoumeno" ton logon tw kathcounti en pasin agaqoi"   7 mh planasqe qeo" ou mukthrizetai o gar ean speirh anqrwpo" touto kai qerisei   8 oti o speirwn ei" thn sarka eautou ek th" sarko" qerisei fqoran o de speirwn ei" to pneuma ek tou pneumato" qerisei zwhn aiwnion   9 to de kalon poiounte" mh ekkakwmen kairw gar idiw qerisomen mh ekluomenoi   10 ara oun w" kairon ecomen ergazwmeqa to agaqon pro" panta" malista de pro" tou" oikeiou" th" pistew"   11 idete phlikoi" umin grammasin egraya th emh ceiri   12 osoi qelousin euproswphsai en sarki outoi anagkazousin uma" peritemnesqai monon ina mh tw staurw tou cristou diwkwntai   13 oude gar oi peritemnomenoi autoi nomon fulassousin alla qelousin uma" peritemnesqai ina en th umetera sarki kauchswntai   14 emoi de mh genoito kaucasqai ei mh en tw staurw tou kuriou hmwn ihsou cristou di ou emoi kosmo" estaurwtai kagw tw kosmw   15 en gar cristw ihsou oute peritomh ti iscuei oute akrobustia alla kainh ktisi"   16 kai osoi tw kanoni toutw stoichsousin eirhnh ep autou" kai eleo" kai epi ton israhl tou qeou   17 tou loipou kopou" moi mhdei" parecetw egw gar ta stigmata tou kuriou ihsou en tw swmati mou bastazw   18 h cari" tou kuriou hmwn ihsou cristou meta tou pneumato" umwn adelfoi amhn [pro" galata" egrafh apo rwmh"]Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Galatians 6:1


Chapter 6

Bear and Share the Burdens
1 Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself lest you also be tempted. 2 Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. 3 For if anyone thinks himself to be something, when he is nothing, he deceives himself. 4 But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone, and not in another. 5 For each one shall bear his own load.


Be Generous and Do Good

6 Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches.

7 Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap. 8 For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. 9 And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. 10 Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith.


Glory Only in the Cross

11 See with what large letters I have written to you with my own hand! 12 As many as desire to make a good showing in the flesh, these would compel you to be circumcised, only that they may not suffer persecution for the cross of Christ. 13 For not even those who are circumcised keep the law, but they desire to have you circumcised that they may boast in your flesh. 14 But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whomy the world has been crucified to me, and I to the world. 15 For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but a new creation.


Blessing and a Plea

16 And as many as walk according to this rule, peace and mercy be upon them, and upon the Israel of God.

17 From now on let no one trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.

18 Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Galatians 6:14 6:14 y Or by which (the cross)

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright