Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Hebrews 1:1 polumerw" kai polutropw" palai o qeo" lalhsa" toi" patrasin en toi" profhtai" ep escatou twn hmerwn toutwn elalhsen hmin en uiw   2 on eqhken klhronomon pantwn di ou kai tou" aiwna" epoihsen   3 o" wn apaugasma th" doxh" kai carakthr th" upostasew" autou ferwn te ta panta tw rhmati th" dunamew" autou di eautou kaqarismon poihsameno" twn amartiwn hmwn ekaqisen en dexia th" megalwsunh" en uyhloi"   4 tosoutw kreittwn genomeno" twn aggelwn osw diaforwteron par autou" keklhronomhken onoma   5 tini gar eipen pote twn aggelwn uio" mou ei su egw shmeron gegennhka se kai palin egw esomai autw ei" patera kai auto" estai moi ei" uion   6 otan de palin eisagagh ton prwtotokon ei" thn oikoumenhn legei kai proskunhsatwsan autw pante" aggeloi qeou   7 kai pro" men tou" aggelou" legei o poiwn tou" aggelou" autou pneumata kai tou" leitourgou" autou puro" floga   8 pro" de ton uion o qrono" sou o qeo" ei" ton aiwna tou aiwno" rabdo" euquthto" h rabdo" th" basileia" sou   9 hgaphsa" dikaiosunhn kai emishsa" anomian dia touto ecrisen se o qeo" o qeo" sou elaion agalliasew" para tou" metocou" sou   10 kai su kat arca" kurie thn ghn eqemeliwsa" kai erga twn ceirwn sou eisin oi ouranoi   11 autoi apolountai su de diamenei" kai pante" w" imation palaiwqhsontai   12 kai wsei peribolaion elixei" autou" kai allaghsontai su de o auto" ei kai ta eth sou ouk ekleiyousin   13 pro" tina de twn aggelwn eirhken pote kaqou ek dexiwn mou ew" an qw tou" ecqrou" sou upopodion twn podwn sou   14 ouci pante" eisin leitourgika pneumata ei" diakonian apostellomena dia tou" mellonta" klhronomein swthrianCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Hebrews 1:1


The Epistle to the

HEBREWS


Chapter 1

God's Supreme Revelation

1 God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, 2 has in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds; 3 who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himselfa purged ourb sins, sat down at the right hand of the Majesty on high, 4 having become so much better than the angels, as He has by inheritance obtained a more excellent name than they.


The Son Exalted Above Angels

5 For to which of the angels did He ever say:

“You are My Son,
Today I have begotten You”c? And again:
“I will be to Him a Father,
And He shall be to Me a Son”d?

6 But when He again brings the firstborn into the world, He says:

“Let all the angels of God worship Him.”e 7 And of the angels He says:

“Who makes His angels spirits
And His ministers a flame of fire.”f 8 But to the Son He says:

“Your throne, O God, is forever and ever;
A scepter of righteousness is the scepter of Your kingdom.
9 You have loved righteousness and hated lawlessness;
Therefore God, Your God, has anointed You
With the oil of gladness more than Your companions.”g 10 And:

“You, Lord, in the beginning laid the foundation of the earth,
And the heavens are the work of Your hands.
11 They will perish, but You remain;
And they will all grow old like a garment;
12 Like a cloak You will fold them up,
And they will be changed.
But You are the same,
And Your years will not fail.”h

13 But to which of the angels has He ever said:

“Sit at My right hand,
Till I make Your enemies Your footstool”i?


14 Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation?Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Hebrews 1:3 1:3 a NU-Text omits by Himself.1:3 b NU-Text omits our.1:5 c Psalm 2:71:5 d 2 Samuel 7:141:6 e Deuteronomy 32:43 (Septuagint, Dead Sea Scrolls); Psalm 97:71:7 f Psalm 104:41:9 g Psalm 45:6, 71:12 h Psalm 102:25-271:13 i Psalm 110:1

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright