Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Hebrews 10:1 skian gar ecwn o nomo" twn mellontwn agaqwn ouk authn thn eikona twn pragmatwn kat eniauton tai" autai" qusiai" a" prosferousin ei" to dihneke" oudepote dunantai tou" prosercomenou" teleiwsai   2 epei ouk an epausanto prosferomenai dia to mhdemian ecein eti suneidhsin amartiwn tou" latreuonta" apax kekaqarmenou"   3 all en autai" anamnhsi" amartiwn kat eniauton   4 adunaton gar aima taurwn kai tragwn afairein amartia"   5 dio eisercomeno" ei" ton kosmon legei qusian kai prosforan ouk hqelhsa" swma de kathrtisw moi   6 olokautwmata kai peri amartia" ouk eudokhsa"   7 tote eipon idou hkw en kefalidi bibliou gegraptai peri emou tou poihsai o qeo" to qelhma sou   8 anwteron legwn oti qusian kai prosforan kai olokautwmata kai peri amartia" ouk hqelhsa" oude eudokhsa" aitine" kata ton nomon prosferontai   9 tote eirhken idou hkw tou poihsai o qeo" to qelhma sou anairei to prwton ina to deuteron sthsh   10 en w qelhmati hgiasmenoi esmen oi dia th" prosfora" tou swmato" ihsou cristou efapax   11 kai pa" men iereu" esthken kaq hmeran leitourgwn kai ta" auta" pollaki" prosferwn qusia" aitine" oudepote dunantai perielein amartia"   12 auto" de mian uper amartiwn prosenegka" qusian ei" to dihneke" ekaqisen en dexia tou qeou   13 to loipon ekdecomeno" ew" teqwsin oi ecqroi autou upopodion twn podwn autou   14 mia gar prosfora teteleiwken ei" to dihneke" tou" agiazomenou"   15 marturei de hmin kai to pneuma to agion meta gar to proeirhkenai   16 auth h diaqhkh hn diaqhsomai pro" autou" meta ta" hmera" ekeina" legei kurio" didou" nomou" mou epi kardia" autwn kai epi twn dianoiwn autwn epigrayw autou"   17 kai twn amartiwn autwn kai twn anomiwn autwn ou mh mnhsqw eti   18 opou de afesi" toutwn ouketi prosfora peri amartia"   19 econte" oun adelfoi parrhsian ei" thn eisodon twn agiwn en tw aimati ihsou   20 hn enekainisen hmin odon prosfaton kai zwsan dia tou katapetasmato" tout estin th" sarko" autou   21 kai ierea megan epi ton oikon tou qeou   22 prosercwmeqa meta alhqinh" kardia" en plhroforia pistew" errantismenoi ta" kardia" apo suneidhsew" ponhra" kai leloumenoi to swma udati kaqarw   23 katecwmen thn omologian th" elpido" aklinh pisto" gar o epaggeilameno"   24 kai katanowmen allhlou" ei" paroxusmon agaph" kai kalwn ergwn   25 mh egkataleiponte" thn episunagwghn eautwn kaqw" eqo" tisin alla parakalounte" kai tosoutw mallon osw blepete eggizousan thn hmeran   26 ekousiw" gar amartanontwn hmwn meta to labein thn epignwsin th" alhqeia" ouketi peri amartiwn apoleipetai qusia   27 fobera de ti" ekdoch krisew" kai puro" zhlo" esqiein mellonto" tou" upenantiou"   28 aqethsa" ti" nomon mwusew" cwri" oiktirmwn epi dusin h trisin martusin apoqnhskei   29 posw dokeite ceirono" axiwqhsetai timwria" o ton uion tou qeou katapathsa" kai to aima th" diaqhkh" koinon hghsameno" en w hgiasqh kai to pneuma th" carito" enubrisa"   30 oidamen gar ton eiponta emoi ekdikhsi" egw antapodwsw legei kurio" kai palin kurio" krinei ton laon autou   31 foberon to empesein ei" ceira" qeou zwnto"   32 anamimnhskesqe de ta" proteron hmera" en ai" fwtisqente" pollhn aqlhsin upemeinate paqhmatwn   33 touto men oneidismoi" te kai qliyesin qeatrizomenoi touto de koinwnoi twn outw" anastrefomenwn genhqente"   34 kai gar toi" desmoi" mou sunepaqhsate kai thn arpaghn twn uparcontwn umwn meta cara" prosedexasqe ginwskonte" ecein eautoi" kreittona uparxin en ouranoi" kai menousan   35 mh apobalhte oun thn parrhsian umwn hti" ecei misqapodosian megalhn   36 upomonh" gar ecete creian ina to qelhma tou qeou poihsante" komishsqe thn epaggelian   37 eti gar mikron oson oson o ercomeno" hxei kai ou croniei   38 o de dikaio" ek pistew" zhsetai kai ean uposteilhtai ouk eudokei h yuch mou en autw   39 hmei" de ouk esmen upostolh" ei" apwleian alla pistew" ei" peripoihsin yuch"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Hebrews 10:1


Chapter 10

Animal Sacrifices Insufficient
1 For the law, having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things, can never with these same sacrifices, which they offer continually year by year, make those who approach perfect. 2 For then would they not have ceased to be offered? For the worshipers, once purified, would have had no more consciousness of sins. 3 But in those sacrifices there is a reminder of sins every year. 4 For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins.


Christ's Death Fulfills God's Will

5 Therefore, when He came into the world, He said:

“Sacrifice and offering You did not desire,
But a body You have prepared for Me.
6 In burnt offerings and sacrifices for sin
You had no pleasure.
7 Then I said, ‘Behold, I have come—
In the volume of the book it is written of Me—
To do Your will, O God.’n


8 Previously saying, “Sacrifice and offering, burnt offerings, and offerings for sin You did not desire, nor had pleasure in them” (which are offered according to the law), 9 then He said, “Behold, I have come to do Your will, O God.”o He takes away the first that He may establish the second. 10 By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.


Christ's Death Perfects the Sanctified

11 And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. 12 But this Man, after He had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God, 13 from that time waiting till His enemies are made His footstool. 14 For by one offering He has perfected forever those who are being sanctified.

15 But the Holy Spirit also witnesses to us; for after He had said before,

16 “This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord: I will put My laws into their hearts, and in their minds I will write them,”p 17 then He adds, “Their sins and their lawless deeds I will remember no more.”q 18 Now where there is remission of these, there is no longer an offering for sin.


Hold Fast Your Confession

19 Therefore, brethren, having boldness to enter the Holiest by the blood of Jesus, 20 by a new and living way which He consecrated for us, through the veil, that is, His flesh, 21 and having a High Priest over the house of God, 22 let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. 23 Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. 24 And let us consider one another in order to stir up love and good works, 25 not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the Day approaching.


The Just Live by Faith

26 For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, 27 but a certain fearful expectation of judgment, and fiery indignation which will devour the adversaries. 28 Anyone who has rejected Moses’ law dies without mercy on the testimony of two or three witnesses. 29 Of how much worse punishment, do you suppose, will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace? 30 For we know Him who said, “Vengeance is Mine, I will repay,”r says the Lord.s And again, “The Lord will judge His people.”t 31 It is a fearful thing to fall into the hands of the living God.

32 But recall the former days in which, after you were illuminated, you endured a great struggle with sufferings: 33 partly while you were made a spectacle both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated; 34 for you had compassion on meu in my chains, and joyfully accepted the plundering of your goods, knowing that you have a better and an enduring possession for yourselves in heaven.v 35 Therefore do not cast away your confidence, which has great reward. 36 For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise:
37 “For yet a little while,
And Hew who is coming will come and will not tarry.
38 Now thex just shall live by faith;
But if anyone draws back,
My soul has no pleasure in him.”y


39 But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Hebrews 10:7 10:7 n Psalm 40:6-810:9 o NU-Text and M-Text omit O God.10:16 p Jeremiah 31:3310:17 q Jeremiah 31:3410:30 r Deuteronomy 32:3510:30 s NU-Text omits says the Lord.10:30 t Deuteronomy 32:3610:34 u NU-Text reads the prisoners instead of me in my chains.10:34 v NU-Text omits in heaven.10:37 w Or that which10:38 x NU-Text reads My just one.10:38 y Habakkuk 2:3, 4

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright