Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Hebrews 11:1 estin de pisti" elpizomenwn upostasi" pragmatwn elegco" ou blepomenwn   2 en tauth gar emarturhqhsan oi presbuteroi   3 pistei nooumen kathrtisqai tou" aiwna" rhmati qeou ei" to mh ek fainomenwn ta blepomena gegonenai   4 pistei pleiona qusian abel para kain proshnegken tw qew di h" emarturhqh einai dikaio" marturounto" epi toi" dwroi" autou tou qeou kai di auth" apoqanwn eti laleitai   5 pistei enwc meteteqh tou mh idein qanaton kai ouc eurisketo dioti meteqhken auton o qeo" pro gar th" metaqesew" autou memarturhtai euhresthkenai tw qew   6 cwri" de pistew" adunaton euaresthsai pisteusai gar dei ton prosercomenon tw qew oti estin kai toi" ekzhtousin auton misqapodoth" ginetai   7 pistei crhmatisqei" nwe peri twn mhdepw blepomenwn eulabhqei" kateskeuasen kibwton ei" swthrian tou oikou autou di h" katekrinen ton kosmon kai th" kata pistin dikaiosunh" egeneto klhronomo"   8 pistei kaloumeno" abraam uphkousen exelqein ei" ton topon on hmellen lambanein ei" klhronomian kai exhlqen mh epistameno" pou ercetai   9 pistei parwkhsen ei" [thn] ghn th" epaggelia" w" allotrian en skhnai" katoikhsa" meta isaak kai iakwb twn sugklhronomwn th" epaggelia" th" auth"   10 exedeceto gar thn tou" qemeliou" ecousan polin h" tecnith" kai dhmiourgo" o qeo"   11 pistei kai auth sarra dunamin ei" katabolhn spermato" elaben kai para kairon hlikia" eteken epei piston hghsato ton epaggeilamenon   12 dio kai af eno" egennhqhsan kai tauta nenekrwmenou kaqw" ta astra tou ouranou tw plhqei kai w" h ammo" h para to ceilo" th" qalassh" h anariqmhto"   13 kata pistin apeqanon outoi pante" mh labonte" ta" epaggelia" alla porrwqen auta" idonte" kai aspasamenoi kai omologhsante" oti xenoi kai parepidhmoi eisin epi th" gh"   14 oi gar toiauta legonte" emfanizousin oti patrida epizhtousin   15 kai ei men ekeinh" emnhmoneuon af h" exhlqon eicon an kairon anakamyai   16 nun de kreittono" oregontai tout estin epouraniou dio ouk epaiscunetai autou" o qeo" qeo" epikaleisqai autwn htoimasen gar autoi" polin   17 pistei prosenhnocen abraam ton isaak peirazomeno" kai ton monogenh proseferen o ta" epaggelia" anadexameno"   18 pro" on elalhqh oti en isaak klhqhsetai soi sperma   19 logisameno" oti kai ek nekrwn egeirein dunato" o qeo" oqen auton kai en parabolh ekomisato   20 pistei peri mellontwn euloghsen isaak ton iakwb kai ton hsau   21 pistei iakwb apoqnhskwn ekaston twn uiwn iwshf euloghsen kai prosekunhsen epi to akron th" rabdou autou   22 pistei iwshf teleutwn peri th" exodou twn uiwn israhl emnhmoneusen kai peri twn ostewn autou eneteilato   23 pistei mwush" gennhqei" ekrubh trimhnon upo twn paterwn autou dioti eidon asteion to paidion kai ouk efobhqhsan to diatagma tou basilew"   24 pistei mwush" mega" genomeno" hrnhsato legesqai uio" qugatro" faraw   25 mallon elomeno" sugkakouceisqai tw law tou qeou h proskairon ecein amartia" apolausin   26 meizona plouton hghsameno" twn aiguptou qhsaurwn ton oneidismon tou cristou apeblepen gar ei" thn misqapodosian   27 pistei katelipen aigupton mh fobhqei" ton qumon tou basilew" ton gar aoraton w" orwn ekarterhsen   28 pistei pepoihken to pasca kai thn proscusin tou aimato" ina mh o oloqreuwn ta prwtotoka qigh autwn   29 pistei diebhsan thn eruqran qalassan w" dia xhra" h" peiran labonte" oi aiguptioi katepoqhsan   30 pistei ta teich iericw epesen kuklwqenta epi epta hmera"   31 pistei raab h pornh ou sunapwleto toi" apeiqhsasin dexamenh tou" kataskopou" met eirhnh"   32 kai ti eti legw epileiyei gar me dihgoumenon o crono" peri gedewn barak te kai samywn kai iefqae dauid te kai samouhl kai twn profhtwn   33 oi dia pistew" kathgwnisanto basileia" eirgasanto dikaiosunhn epetucon epaggeliwn efraxan stomata leontwn   34 esbesan dunamin puro" efugon stomata macaira" enedunamwqhsan apo asqeneia" egenhqhsan iscuroi en polemw parembola" eklinan allotriwn   35 elabon gunaike" ex anastasew" tou" nekrou" autwn alloi de etumpanisqhsan ou prosdexamenoi thn apolutrwsin ina kreittono" anastasew" tucwsin   36 eteroi de empaigmwn kai mastigwn peiran elabon eti de desmwn kai fulakh"   37 eliqasqhsan eprisqhsan epeirasqhsan en fonw macaira" apeqanon perihlqon en mhlwtai" en aigeioi" dermasin usteroumenoi qlibomenoi kakoucoumenoi   38 wn ouk hn axio" o kosmo" en erhmiai" planwmenoi kai oresin kai sphlaioi" kai tai" opai" th" gh"   39 kai outoi pante" marturhqente" dia th" pistew" ouk ekomisanto thn epaggelian   40 tou qeou peri hmwn kreitton ti probleyamenou ina mh cwri" hmwn teleiwqwsinCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Hebrews 11:1


Chapter 11

By Faith We Understand
1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 2 For by it the elders obtained a good testimony.

3 By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible.


Faith at the Dawn of History

4 By faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts; and through it he being dead still speaks.

5 By faith Enoch was taken away so that he did not see death, “and was not found, because God had taken him”;z for before he was taken he had this testimony, that he pleased God. 6 But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.

7 By faith Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith.


Faithful Abraham

8 By faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. 9 By faith he dwelt in the land of promise as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise; 10 for he waited for the city which has foundations, whose builder and maker is God.

11 By faith Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a childa when she was past the age, because she judged Him faithful who had promised. 12 Therefore from one man, and him as good as dead, were born as many as the stars of the sky in multitude—innumerable as the sand which is by the seashore.


The Heavenly Hope

13 These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off were assured of them,b embraced them and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. 14 For those who say such things declare plainly that they seek a homeland. 15 And truly if they had called to mind that country from which they had come out, they would have had opportunity to return. 16 But now they desire a better, that is, a heavenly country. Therefore God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them.


The Faith of the Patriarchs

17 By faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises offered up his only begotten son, 18 of whom it was said, “In Isaac your seed shall be called,”c 19 concluding that God was able to raise him up, even from the dead, from which he also received him in a figurative sense.

20 By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come.

21 By faith Jacob, when he was dying, blessed each of the sons of Joseph, and worshiped, leaning on the top of his staff.

22 By faith Joseph, when he was dying, made mention of the departure of the children of Israel, and gave instructions concerning his bones.


The Faith of Moses

23 By faith Moses, when he was born, was hidden three months by his parents, because they saw he was a beautiful child; and they were not afraid of the king's command.

24 By faith Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, 25 choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, 26 esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures ind Egypt; for he looked to the reward.

27 By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king; for he endured as seeing Him who is invisible. 28 By faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he who destroyed the firstborn should touch them.

29 By faith they passed through the Red Sea as by dry land, whereas the Egyptians, attempting to do so, were drowned.


By Faith They Overcame

30 By faith the walls of Jericho fell down after they were encircled for seven days. 31 By faith the harlot Rahab did not perish with those who did not believe, when she had received the spies with peace.

32 And what more shall I say? For the time would fail me to tell of Gideon and Barak and Samson and Jephthah, also of David and Samuel and the prophets: 33 who through faith subdued kingdoms, worked righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, 34 quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, became valiant in battle, turned to flight the armies of the aliens. 35 Women received their dead raised to life again.

Others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. 36 Still others had trial of mockings and scourgings, yes, and of chains and imprisonment. 37 They were stoned, they were sawn in two, were tempted,e were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented— 38 of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and mountains, in dens and caves of the earth.

39 And all these, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise, 40 God having provided something better for us, that they should not be made perfect apart from us.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Hebrews 11:5 11:5 z Genesis 5:2411:11 a NU-Text omits she bore a child.11:13 b NU-Text and M-Text omit were assured of them.11:18 c Genesis 21:1211:26 d NU-Text and M-Text read of.11:37 e NU-Text omits were tempted.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright