Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Hebrews 12:1 toigaroun kai hmei" tosouton econte" perikeimenon hmin nefo" marturwn ogkon apoqemenoi panta kai thn euperistaton amartian di upomonh" trecwmen ton prokeimenon hmin agwna   2 aforwnte" ei" ton th" pistew" archgon kai teleiwthn ihsoun o" anti th" prokeimenh" autw cara" upemeinen stauron aiscunh" katafronhsa" en dexia te tou qronou tou qeou ekaqisen   3 analogisasqe gar ton toiauthn upomemenhkota upo twn amartwlwn ei" auton antilogian ina mh kamhte tai" yucai" umwn ekluomenoi   4 oupw mecri" aimato" antikatesthte pro" thn amartian antagwnizomenoi   5 kai eklelhsqe th" paraklhsew" hti" umin w" uioi" dialegetai uie mou mh oligwrei paideia" kuriou mhde ekluou up autou elegcomeno"   6 on gar agapa kurio" paideuei mastigoi de panta uion on paradecetai   7 ei paideian upomenete w" uioi" umin prosferetai o qeo" ti" gar estin uio" on ou paideuei pathr   8 ei de cwri" este paideia" h" metocoi gegonasin pante" ara noqoi este kai ouc uioi   9 eita tou" men th" sarko" hmwn patera" eicomen paideuta" kai enetrepomeqa ou pollw mallon upotaghsomeqa tw patri twn pneumatwn kai zhsomen   10 oi men gar pro" oliga" hmera" kata to dokoun autoi" epaideuon o de epi to sumferon ei" to metalabein th" agiothto" autou   11 pasa de paideia pro" men to paron ou dokei cara" einai alla luph" usteron de karpon eirhnikon toi" di auth" gegumnasmenoi" apodidwsin dikaiosunh"   12 dio ta" pareimena" ceira" kai ta paralelumena gonata anorqwsate   13 kai trocia" orqa" poihsate toi" posin umwn ina mh to cwlon ektraph iaqh de mallon   14 eirhnhn diwkete meta pantwn kai ton agiasmon ou cwri" oudei" oyetai ton kurion   15 episkopounte" mh ti" usterwn apo th" carito" tou qeou mh ti" riza pikria" anw fuousa enoclh kai dia tauth" mianqwsin polloi   16 mh ti" porno" h bebhlo" w" hsau o" anti brwsew" mia" apedoto ta prwtotokia autou   17 iste gar oti kai metepeita qelwn klhronomhsai thn eulogian apedokimasqh metanoia" gar topon ouc euren kaiper meta dakruwn ekzhthsa" authn   18 ou gar proselhluqate yhlafwmenw orei kai kekaumenw puri kai gnofw kai skotw kai quellh   19 kai salpiggo" hcw kai fwnh rhmatwn h" oi akousante" parhthsanto mh prosteqhnai autoi" logon   20 ouk eferon gar to diastellomenon kan qhrion qigh tou orou" liqobolhqhsetai h bolidi katatoxeuqhsetai   21 kai outw" foberon hn to fantazomenon mwsh" eipen ekfobo" eimi kai entromo"   22 alla proselhluqate siwn orei kai polei qeou zwnto" ierousalhm epouraniw kai muriasin aggelwn   23 panhgurei kai ekklhsia prwtotokwn en ouranoi" apogegrammenwn kai krith qew pantwn kai pneumasin dikaiwn teteleiwmenwn   24 kai diaqhkh" nea" mesith ihsou kai aimati rantismou kreittona lalounti para ton abel   25 blepete mh paraithshsqe ton lalounta ei gar ekeinoi ouk efugon ton epi th" gh" paraithsamenoi crhmatizonta pollw mallon hmei" oi ton ap ouranwn apostrefomenoi   26 ou h fwnh thn ghn esaleusen tote nun de ephggeltai legwn eti apax egw seiw ou monon thn ghn alla kai ton ouranon   27 to de eti apax dhloi twn saleuomenwn thn metaqesin w" pepoihmenwn ina meinh ta mh saleuomena   28 dio basileian asaleuton paralambanonte" ecwmen carin di h" latreuwmen euarestw" tw qew meta aidou" kai eulabeia"   29 kai gar o qeo" hmwn pur katanaliskonCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Hebrews 12:1


Chapter 12

The Race of Faith
1 Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, 2 looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God.


The Discipline of God

3 For consider Him who endured such hostility from sinners against Himself, lest you become weary and discouraged in your souls. 4 You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. 5 And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons:

“My son, do not despise the chastening of the Lord,
Nor be discouraged when you are rebuked by Him;
6 For whom the Lord loves He chastens,
And scourges every son whom He receives.”f


7 Ifg you endure chastening, God deals with you as with sons; for what son is there whom a father does not chasten? 8 But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. 9 Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? 10 For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them, but He for our profit, that we may be partakers of His holiness. 11 Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful; nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it.


Renew Your Spiritual Vitality

12 Therefore strengthen the hands which hang down, and the feeble knees, 13 and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed.

14 Pursue peace with all people, and holiness, without which no one will see the Lord: 15 looking carefully lest anyone fall short of the grace of God; lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled; 16 lest there be any fornicator or profane person like Esau, who for one morsel of food sold his birthright. 17 For you know that afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought it diligently with tears.


The Glorious Company

18 For you have not come to the mountain thath may be touched and that burned with fire, and to blackness and darknessi and tempest, 19 and the sound of a trumpet and the voice of words, so that those who heard it begged that the word should not be spoken to them anymore. 20 (For they could not endure what was commanded: “And if so much as a beast touches the mountain, it shall be stonedj or shot with an arrow.”k 21 And so terrifying was the sight that Moses said, “I am exceedingly afraid and trembling.”)l

22 But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels, 23 to the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven, to God the Judge of all, to the spirits of just men made perfect, 24 to Jesus the Mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel.


Hear the Heavenly Voice

25 See that you do not refuse Him who speaks. For if they did not escape who refused Him who spoke on earth, much more shall we not escape if we turn away from Him who speaks from heaven, 26 whose voice then shook the earth; but now He has promised, saying, “Yet once more I shakem not only the earth, but also heaven.”n 27 Now this, “Yet once more,” indicates the removal of those things that are being shaken, as of things that are made, that the things which cannot be shaken may remain.

28 Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace, by which we mayo serve God acceptably with reverence and godly fear. 29 For our God is a consuming fire.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Hebrews 12:6 12:6 f Proverbs 3:11, 1212:7 g NU-Text and M-Text read It is for discipline that you endure; God . . . .12:18 h NU-Text reads to that which.12:18 i NU-Text reads gloom.12:20 j NU-Text and M-Text omit the rest of this verse.12:20 k Exodus 19:12, 1312:21 l Deuteronomy 9:1912:26 m NU-Text reads will shake.12:26 n Haggai 2:612:28 o M-Text omits may.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright