Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Hebrews 2:1 dia touto dei perissoterw" hma" prosecein toi" akousqeisin mhpote pararruwmen   2 ei gar o di aggelwn lalhqei" logo" egeneto bebaio" kai pasa parabasi" kai parakoh elaben endikon misqapodosian   3 pw" hmei" ekfeuxomeqa thlikauth" amelhsante" swthria" hti" archn labousa laleisqai dia tou kuriou upo twn akousantwn ei" hma" ebebaiwqh   4 sunepimarturounto" tou qeou shmeioi" te kai terasin kai poikilai" dunamesin kai pneumato" agiou merismoi" kata thn autou qelhsin   5 ou gar aggeloi" upetaxen thn oikoumenhn thn mellousan peri h" laloumen   6 diemarturato de pou ti" legwn ti estin anqrwpo" oti mimnhskh autou h uio" anqrwpou oti episkepth auton   7 hlattwsa" auton bracu ti par aggelou" doxh kai timh estefanwsa" auton   8 panta upetaxa" upokatw twn podwn autou en gar tw upotaxai autw ta panta ouden afhken autw anupotakton nun de oupw orwmen autw ta panta upotetagmena   9 ton de bracu ti par aggelou" hlattwmenon blepomen ihsoun dia to paqhma tou qanatou doxh kai timh estefanwmenon opw" cariti qeou uper panto" geushtai qanatou   10 eprepen gar autw di on ta panta kai di ou ta panta pollou" uiou" ei" doxan agagonta ton archgon th" swthria" autwn dia paqhmatwn teleiwsai   11 o te gar agiazwn kai oi agiazomenoi ex eno" pante" di hn aitian ouk epaiscunetai adelfou" autou" kalein   12 legwn apaggelw to onoma sou toi" adelfoi" mou en mesw ekklhsia" umnhsw se   13 kai palin egw esomai pepoiqw" ep autw kai palin idou egw kai ta paidia a moi edwken o qeo"   14 epei oun ta paidia kekoinwnhken sarko" kai aimato" kai auto" paraplhsiw" metescen twn autwn ina dia tou qanatou katarghsh ton to krato" econta tou qanatou tout estin ton diabolon   15 kai apallaxh toutou" osoi fobw qanatou dia panto" tou zhn enocoi hsan douleia"   16 ou gar dhpou aggelwn epilambanetai alla spermato" abraam epilambanetai   17 oqen wfeilen kata panta toi" adelfoi" omoiwqhnai ina elehmwn genhtai kai pisto" arciereu" ta pro" ton qeon ei" to ilaskesqai ta" amartia" tou laou   18 en w gar peponqen auto" peirasqei" dunatai toi" peirazomenoi" bohqhsaiCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Hebrews 2:1


Chapter 2

Do Not Neglect Salvation
1 Therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. 2 For if the word spoken through angels proved steadfast, and every transgression and disobedience received a just reward, 3 how shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard Him, 4 God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles, and gifts of the Holy Spirit, according to His own will?


The Son Made Lower than Angels

5 For He has not put the world to come, of which we speak, in subjection to angels. 6 But one testified in a certain place, saying:

“What is man that You are mindful of him,
Or the son of man that You take care of him?
7 You have made him a little lower than the angels;
You have crowned him with glory and honor,j
And set him over the works of Your hands.
8 You have put all things in subjection under his feet.”k For in that He put all in subjection under him, He left nothing that is not put under him. But now we do not yet see all things put under him.


9 But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of death crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, might taste death for everyone.


Bringing Many Sons to Glory

10 For it was fitting for Him, for whom are all things and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. 11 For both He who sanctifies and those who are being sanctified are all of one, for which reason He is not ashamed to call them brethren, 12 saying:

“I will declare Your name to My brethren;
In the midst of the assembly I will sing praise to You.”l 13 And again:

“I will put My trust in Him.”m And again:
“Here am I and the children whom God has given Me.”n


14 Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, He Himself likewise shared in the same, that through death He might destroy him who had the power of death, that is, the devil, 15 and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. 16 For indeed He does not give aid to angels, but He does give aid to the seed of Abraham. 17 Therefore, in all things He had to be made like His brethren, that He might be a merciful and faithful High Priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. 18 For in that He Himself has suffered, being tempted, He is able to aid those who are tempted.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Hebrews 2:7 2:7 j NU-Text and M-Text omit the rest of verse 7.2:8 k Psalm 8:4-62:12 l Psalm 22:222:13 m 2 Samuel 22:3; Isaiah 8:172:13 n Isaiah 8:18

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright