Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Hebrews 3:1 oqen adelfoi agioi klhsew" epouraniou metocoi katanohsate ton apostolon kai arcierea th" omologia" hmwn ihsoun criston   2 piston onta tw poihsanti auton w" kai mwush" en olw tw oikw autou   3 pleiono" gar doxh" outo" para mwushn hxiwtai kaq oson pleiona timhn ecei tou oikou o kataskeuasa" auton   4 pa" gar oiko" kataskeuazetai upo tino" o de ta panta kataskeuasa" qeo"   5 kai mwush" men pisto" en olw tw oikw autou w" qerapwn ei" marturion twn lalhqhsomenwn   6 cristo" de w" uio" epi ton oikon autou ou oiko" esmen hmei" eanper thn parrhsian kai to kauchma th" elpido" mecri telou" bebaian katascwmen   7 dio kaqw" legei to pneuma to agion shmeron ean th" fwnh" autou akoushte   8 mh sklhrunhte ta" kardia" umwn w" en tw parapikrasmw kata thn hmeran tou peirasmou en th erhmw   9 ou epeirasan me oi patere" umwn edokimasan me kai eidon ta erga mou tessarakonta eth   10 dio proswcqisa th genea ekeinh kai eipon aei planwntai th kardia autoi de ouk egnwsan ta" odou" mou   11 w" wmosa en th orgh mou ei eiseleusontai ei" thn katapausin mou   12 blepete adelfoi mhpote estai en tini umwn kardia ponhra apistia" en tw aposthnai apo qeou zwnto"   13 alla parakaleite eautou" kaq ekasthn hmeran acri" ou to shmeron kaleitai ina mh sklhrunqh ex umwn ti" apath th" amartia"   14 metocoi gar gegonamen tou cristou eanper thn archn th" upostasew" mecri telou" bebaian katascwmen   15 en tw legesqai shmeron ean th" fwnh" autou akoushte mh sklhrunhte ta" kardia" umwn w" en tw parapikrasmw   16 tine" gar akousante" parepikranan all ou pante" oi exelqonte" ex aiguptou dia mwusew"   17 tisin de proswcqisen tessarakonta eth ouci toi" amarthsasin wn ta kwla epesen en th erhmw   18 tisin de wmosen mh eiseleusesqai ei" thn katapausin autou ei mh toi" apeiqhsasin   19 kai blepomen oti ouk hdunhqhsan eiselqein di apistianCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Hebrews 3:1


Chapter 3

The Son Was Faithful
1 Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our confession, Christ Jesus, 2 who was faithful to Him who appointed Him, as Moses also was faithful in all His house. 3 For this One has been counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as He who built the house has more honor than the house. 4 For every house is built by someone, but He who built all things is God. 5 And Moses indeed was faithful in all His house as a servant, for a testimony of those things which would be spoken afterward, 6 but Christ as a Son over His own house, whose house we are if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end.o


Be Faithful

7 Therefore, as the Holy Spirit says:

“Today, if you will hear His voice,
8 Do not harden your hearts as in the rebellion,
In the day of trial in the wilderness,
9 Where your fathers tested Me, tried Me,
And saw My works forty years.
10 Therefore I was angry with that generation,
And said, ‘They always go astray in their heart,
And they have not known My ways.’
11 So I swore in My wrath,
‘They shall not enter My rest.’p


12 Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God; 13 but exhort one another daily, while it is called “Today,” lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. 14 For we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end, 15 while it is said:

“Today, if you will hear His voice,
Do not harden your hearts as in the rebellion.”q


Failure of the Wilderness Wanderers

16 For who, having heard, rebelled? Indeed, was it not all who came out of Egypt, led by Moses? 17 Now with whom was He angry forty years? Was it not with those who sinned, whose corpses fell in the wilderness? 18 And to whom did He swear that they would not enter His rest, but to those who did not obey? 19 So we see that they could not enter in because of unbelief.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Hebrews 3:6 3:6 o NU-Text omits firm to the end.3:11 p Psalm 95:7-113:15 q Psalm 95:7, 8

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright