Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Hebrews 7:1 outo" gar o melcisedek basileu" salhm iereu" tou qeou tou uyistou o sunanthsa" abraam upostrefonti apo th" koph" twn basilewn kai euloghsa" auton   2 w kai dekathn apo pantwn emerisen abraam prwton men ermhneuomeno" basileu" dikaiosunh" epeita de kai basileu" salhm o estin basileu" eirhnh"   3 apatwr amhtwr agenealoghto" mhte archn hmerwn mhte zwh" telo" ecwn afwmoiwmeno" de tw uiw tou qeou menei iereu" ei" to dihneke"   4 qewreite de phliko" outo" w kai dekathn abraam edwken ek twn akroqiniwn o patriarch"   5 kai oi men ek twn uiwn leui thn ierateian lambanonte" entolhn ecousin apodekatoun ton laon kata ton nomon toutestin tou" adelfou" autwn kaiper exelhluqota" ek th" osfuo" abraam   6 o de mh genealogoumeno" ex autwn dedekatwken ton abraam kai ton econta ta" epaggelia" euloghken   7 cwri" de pash" antilogia" to elatton upo tou kreittono" eulogeitai   8 kai wde men dekata" apoqnhskonte" anqrwpoi lambanousin ekei de marturoumeno" oti zh   9 kai w" epo" eipein dia abraam kai leui o dekata" lambanwn dedekatwtai   10 eti gar en th osfui tou patro" hn ote sunhnthsen autw o melcisedek   11 ei men oun teleiwsi" dia th" leuitikh" ierwsunh" hn o lao" gar ep auth nenomoqethto ti" eti creia kata thn taxin melcisedek eteron anistasqai ierea kai ou kata thn taxin aarwn legesqai   12 metatiqemenh" gar th" ierwsunh" ex anagkh" kai nomou metaqesi" ginetai   13 ef on gar legetai tauta fulh" etera" meteschken af h" oudei" proseschken tw qusiasthriw   14 prodhlon gar oti ex iouda anatetalken o kurio" hmwn ei" hn fulhn ouden peri ierwsunh" mwsh" elalhsen   15 kai perissoteron eti katadhlon estin ei kata thn omoiothta melcisedek anistatai iereu" etero"   16 o" ou kata nomon entolh" sarkikh" gegonen alla kata dunamin zwh" akatalutou   17 marturei gar oti su iereu" ei" ton aiwna kata thn taxin melcisedek   18 aqethsi" men gar ginetai proagoush" entolh" dia to auth" asqene" kai anwfele"   19 ouden gar eteleiwsen o nomo" epeisagwgh de kreittono" elpido" di h" eggizomen tw qew   20 kai kaq oson ou cwri" orkwmosia"   21 oi men gar cwri" orkwmosia" eisin ierei" gegonote" [7:21] o de meta orkwmosia" dia tou legonto" pro" auton wmosen kurio" kai ou metamelhqhsetai su iereu" ei" ton aiwna kata thn taxin melcisedek   22 kata tosouton kreittono" diaqhkh" gegonen egguo" ihsou"   23 kai oi men pleione" eisin gegonote" ierei" dia to qanatw kwluesqai paramenein   24 o de dia to menein auton ei" ton aiwna aparabaton ecei thn ierwsunhn   25 oqen kai swzein ei" to pantele" dunatai tou" prosercomenou" di autou tw qew pantote zwn ei" to entugcanein uper autwn   26 toiouto" gar hmin eprepen arciereu" osio" akako" amianto" kecwrismeno" apo twn amartwlwn kai uyhlotero" twn ouranwn genomeno"   27 o" ouk ecei kaq hmeran anagkhn wsper oi arcierei" proteron uper twn idiwn amartiwn qusia" anaferein epeita twn tou laou touto gar epoihsen efapax eauton anenegka"   28 o nomo" gar anqrwpou" kaqisthsin arcierei" econta" asqeneian o logo" de th" orkwmosia" th" meta ton nomon uion ei" ton aiwna teteleiwmenonCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Hebrews 7:1


Chapter 7

The King of Righteousness
1 For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, 2 to whom also Abraham gave a tenth part of all, first being translated “king of righteousness,” and then also king of Salem, meaning “king of peace,” 3 without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, remains a priest continually.

4 Now consider how great this man was, to whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoils. 5 And indeed those who are of the sons of Levi, who receive the priesthood, have a commandment to receive tithes from the people according to the law, that is, from their brethren, though they have come from the loins of Abraham; 6 but he whose genealogy is not derived from them received tithes from Abraham and blessed him who had the promises. 7 Now beyond all contradiction the lesser is blessed by the better. 8 Here mortal men receive tithes, but there he receives them, of whom it is witnessed that he lives. 9 Even Levi, who receives tithes, paid tithes through Abraham, so to speak, 10 for he was still in the loins of his father when Melchizedek met him.


Need for a New Priesthood

11 Therefore, if perfection were through the Levitical priesthood (for under it the people received the law), what further need was there that another priest should rise according to the order of Melchizedek, and not be called according to the order of Aaron? 12 For the priesthood being changed, of necessity there is also a change of the law. 13 For He of whom these things are spoken belongs to another tribe, from which no man has officiated at the altar.

14 For it is evident that our Lord arose from Judah, of which tribe Moses spoke nothing concerning priesthood.d 15 And it is yet far more evident if, in the likeness of Melchizedek, there arises another priest 16 who has come, not according to the law of a fleshly commandment, but according to the power of an endless life. 17 For He testifies:e

“You are a priest forever
According to the order of Melchizedek.”f


18 For on the one hand there is an annulling of the former commandment because of its weakness and unprofitableness, 19 for the law made nothing perfect; on the other hand, there is the bringing in of a better hope, through which we draw near to God.


Greatness of the New Priest

20 And inasmuch as He was not made priest without an oath 21 (for they have become priests without an oath, but He with an oath by Him who said to Him:

“The Lord has sworn
And will not relent,
‘You are a priest foreverg
According to the order of Melchizedek’h),


22 by so much more Jesus has become a surety of a better covenant.

23 Also there were many priests, because they were prevented by death from continuing. 24 But He, because He continues forever, has an unchangeable priesthood. 25 Therefore He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them.

26 For such a High Priest was fitting for us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens; 27 who does not need daily, as those high priests, to offer up sacrifices, first for His own sins and then for the people's, for this He did once for all when He offered up Himself. 28 For the law appoints as high priests men who have weakness, but the word of the oath, which came after the law, appoints the Son who has been perfected forever.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Hebrews 7:14 7:14 d NU-Text reads priests.7:17 e NU-Text reads it is testified.7:17 f Psalm 110:47:21 g NU-Text ends the quotation here.7:21 h Psalm 110:4

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright