Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Hebrews 8:1 kefalaion de epi toi" legomenoi" toiouton ecomen arcierea o" ekaqisen en dexia tou qronou th" megalwsunh" en toi" ouranoi"   2 twn agiwn leitourgo" kai th" skhnh" th" alhqinh" hn ephxen o kurio" kai ouk anqrwpo"   3 pa" gar arciereu" ei" to prosferein dwra te kai qusia" kaqistatai oqen anagkaion ecein ti kai touton o prosenegkh   4 ei men gar hn epi gh" oud an hn iereu" ontwn twn ierewn twn prosferontwn kata ton nomon ta dwra   5 oitine" upodeigmati kai skia latreuousin twn epouraniwn kaqw" kecrhmatistai mwush" mellwn epitelein thn skhnhn ora gar fhsin poihsei" panta kata ton tupon ton deicqenta soi en tw orei   6 nuni de diaforwtera" tetucen leitourgia" osw kai kreittono" estin diaqhkh" mesith" hti" epi kreittosin epaggeliai" nenomoqethtai   7 ei gar h prwth ekeinh hn amempto" ouk an deutera" ezhteito topo"   8 memfomeno" gar autoi" legei idou hmerai ercontai legei kurio" kai suntelesw epi ton oikon israhl kai epi ton oikon iouda diaqhkhn kainhn   9 ou kata thn diaqhkhn hn epoihsa toi" patrasin autwn en hmera epilabomenou mou th" ceiro" autwn exagagein autou" ek gh" aiguptou oti autoi ouk enemeinan en th diaqhkh mou kagw hmelhsa autwn legei kurio"   10 oti auth h diaqhkh hn diaqhsomai tw oikw israhl meta ta" hmera" ekeina" legei kurio" didou" nomou" mou ei" thn dianoian autwn kai epi kardia" autwn epigrayw autou" kai esomai autoi" ei" qeon kai autoi esontai moi ei" laon   11 kai ou mh didaxwsin ekasto" ton polithn autou kai ekasto" ton adelfon autou legwn gnwqi ton kurion oti pante" eidhsousin me apo mikrou autwn ew" megalou autwn   12 oti ilew" esomai tai" adikiai" autwn kai twn amartiwn autwn kai twn anomiwn autwn ou mh mnhsqw eti   13 en tw legein kainhn pepalaiwken thn prwthn to de palaioumenon kai ghraskon eggu" afanismou


 

(NKJV) Hebrews 8:1


Chapter 8

The New Priestly Service
1 Now this is the main point of the things we are saying: We have such a High Priest, who is seated at the right hand of the throne of the Majesty in the heavens, 2 a Minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord erected, and not man.

3 For every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. Therefore it is necessary that this One also have something to offer. 4 For if He were on earth, He would not be a priest, since there are priests who offer the gifts according to the law; 5 who serve the copy and shadow of the heavenly things, as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. For He said, “See that you make all things according to the pattern shown you on the mountain.”i 6 But now He has obtained a more excellent ministry, inasmuch as He is also Mediator of a better covenant, which was established on better promises.


A New Covenant

7 For if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. 8 Because finding fault with them, He says: “Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah— 9 not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they did not continue in My covenant, and I disregarded them, says the Lord. 10 For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord: I will put My laws in their mind and write them on their hearts; and I will be their God, and they shall be My people. 11 None of them shall teach his neighbor, and none his brother, saying, ‘Know the Lord,’ for all shall know Me, from the least of them to the greatest of them. 12 For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deedsj I will remember no more.”k

13 In that He says, “A new covenant,” He has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away.
(NKJV Notes) Hebrews 8:5 8:5 i Exodus 25:408:12 j NU-Text omits and their lawless deeds.8:12 k Jeremiah 31:31-34

NKJV Copyright