Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Hebrews 9:1 eicen men oun kai h prwth skhnh dikaiwmata latreia" to te agion kosmikon   2 skhnh gar kateskeuasqh h prwth en h h te lucnia kai h trapeza kai h proqesi" twn artwn hti" legetai agia   3 meta de to deuteron katapetasma skhnh h legomenh agia agiwn   4 crusoun ecousa qumiathrion kai thn kibwton th" diaqhkh" perikekalummenhn pantoqen crusiw en h stamno" crush ecousa to manna kai h rabdo" aarwn h blasthsasa kai ai plake" th" diaqhkh"   5 uperanw de auth" ceroubim doxh" kataskiazonta to ilasthrion peri wn ouk estin nun legein kata mero"   6 toutwn de outw" kateskeuasmenwn ei" men thn prwthn skhnhn diapanto" eisiasin oi ierei" ta" latreia" epitelounte"   7 ei" de thn deuteran apax tou eniautou mono" o arciereu" ou cwri" aimato" o prosferei uper eautou kai twn tou laou agnohmatwn   8 touto dhlounto" tou pneumato" tou agiou mhpw pefanerwsqai thn twn agiwn odon eti th" prwth" skhnh" ecoush" stasin   9 hti" parabolh ei" ton kairon ton enesthkota kaq on dwra te kai qusiai prosferontai mh dunamenai kata suneidhsin teleiwsai ton latreuonta   10 monon epi brwmasin kai pomasin kai diaforoi" baptismoi" kai dikaiwmasin sarko" mecri kairou diorqwsew" epikeimena   11 cristo" de paragenomeno" arciereu" twn mellontwn agaqwn dia th" meizono" kai teleiotera" skhnh" ou ceiropoihtou toutestin ou tauth" th" ktisew"   12 oude di aimato" tragwn kai moscwn dia de tou idiou aimato" eishlqen efapax ei" ta agia aiwnian lutrwsin eurameno"   13 ei gar to aima taurwn kai tragwn kai spodo" damalew" rantizousa tou" kekoinwmenou" agiazei pro" thn th" sarko" kaqarothta   14 posw mallon to aima tou cristou o" dia pneumato" aiwniou eauton proshnegken amwmon tw qew kaqariei thn suneidhsin umwn apo nekrwn ergwn ei" to latreuein qew zwnti   15 kai dia touto diaqhkh" kainh" mesith" estin opw" qanatou genomenou ei" apolutrwsin twn epi th prwth diaqhkh parabasewn thn epaggelian labwsin oi keklhmenoi th" aiwniou klhronomia"   16 opou gar diaqhkh qanaton anagkh feresqai tou diaqemenou   17 diaqhkh gar epi nekroi" bebaia epei mhpote iscuei ote zh o diaqemeno"   18 oqen oud h prwth cwri" aimato" egkekainistai   19 lalhqeish" gar pash" entolh" kata nomon upo mwusew" panti tw law labwn to aima twn moscwn kai tragwn meta udato" kai eriou kokkinou kai usswpou auto te to biblion kai panta ton laon errantisen   20 legwn touto to aima th" diaqhkh" h" eneteilato pro" uma" o qeo"   21 kai thn skhnhn de kai panta ta skeuh th" leitourgia" tw aimati omoiw" errantisen   22 kai scedon en aimati panta kaqarizetai kata ton nomon kai cwri" aimatekcusia" ou ginetai afesi"   23 anagkh oun ta men upodeigmata twn en toi" ouranoi" toutoi" kaqarizesqai auta de ta epourania kreittosin qusiai" para tauta"   24 ou gar ei" ceiropoihta agia eishlqen o cristo" antitupa twn alhqinwn all ei" auton ton ouranon nun emfanisqhnai tw proswpw tou qeou uper hmwn   25 oud ina pollaki" prosferh eauton wsper o arciereu" eisercetai ei" ta agia kat eniauton en aimati allotriw   26 epei edei auton pollaki" paqein apo katabolh" kosmou nun de apax epi sunteleia twn aiwnwn ei" aqethsin amartia" dia th" qusia" autou pefanerwtai   27 kai kaq oson apokeitai toi" anqrwpoi" apax apoqanein meta de touto krisi"   28 outw" o cristo" apax prosenecqei" ei" to pollwn anenegkein amartia" ek deuterou cwri" amartia" ofqhsetai toi" auton apekdecomenoi" ei" swthrianCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Hebrews 9:1


Chapter 9

The Earthly Sanctuary
1 Then indeed, even the first covenant had ordinances of divine service and the earthly sanctuary. 2 For a tabernacle was prepared: the first part, in which was the lampstand, the table, and the showbread, which is called the sanctuary; 3 and behind the second veil, the part of the tabernacle which is called the Holiest of All, 4 which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid on all sides with gold, in which were the golden pot that had the manna, Aaron's rod that budded, and the tablets of the covenant; 5 and above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we cannot now speak in detail.


Limitations of the Earthly Service

6 Now when these things had been thus prepared, the priests always went into the first part of the tabernacle, performing the services. 7 But into the second part the high priest went alone once a year, not without blood, which he offered for himself and for the people's sins committed in ignorance; 8 the Holy Spirit indicating this, that the way into the Holiest of All was not yet made manifest while the first tabernacle was still standing. 9 It was symbolic for the present time in which both gifts and sacrifices are offered which cannot make him who performed the service perfect in regard to the conscience— 10 concerned only with foods and drinks, various washings, and fleshly ordinances imposed until the time of reformation.


The Heavenly Sanctuary

11 But Christ came as High Priest of the good things to come,l with the greater and more perfect tabernacle not made with hands, that is, not of this creation. 12 Not with the blood of goats and calves, but with His own blood He entered the Most Holy Place once for all, having obtained eternal redemption. 13 For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh, 14 how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? 15 And for this reason He is the Mediator of the new covenant, by means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance.


The Mediator's Death Necessary

16 For where there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator. 17 For a testament is in force after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. 18 Therefore not even the first covenant was dedicated without blood. 19 For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and goats, with water, scarlet wool, and hyssop, and sprinkled both the book itself and all the people, 20 saying, “This is the blood of the covenant which God has commanded you.”m 21 Then likewise he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. 22 And according to the law almost all things are purified with blood, and without shedding of blood there is no remission.


Greatness of Christ's Sacrifice

23 Therefore it was necessary that the copies of the things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. 24 For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us; 25 not that He should offer Himself often, as the high priest enters the Most Holy Place every year with blood of another— 26 He then would have had to suffer often since the foundation of the world; but now, once at the end of the ages, He has appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. 27 And as it is appointed for men to die once, but after this the judgment, 28 so Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for Him He will appear a second time, apart from sin, for salvation.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Hebrews 9:11 9:11 l NU-Text reads that have come.9:20 m Exodus 24:8

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright