Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) James 1:1 iakwbo" qeou kai kuriou ihsou cristou doulo" tai" dwdeka fulai" tai" en th diaspora cairein   2 pasan caran hghsasqe adelfoi mou otan peirasmoi" peripeshte poikiloi"   3 ginwskonte" oti to dokimion umwn th" pistew" katergazetai upomonhn   4 h de upomonh ergon teleion ecetw ina hte teleioi kai oloklhroi en mhdeni leipomenoi   5 ei de ti" umwn leipetai sofia" aiteitw para tou didonto" qeou pasin aplw" kai mh oneidizonto" kai doqhsetai autw   6 aiteitw de en pistei mhden diakrinomeno" o gar diakrinomeno" eoiken kludwni qalassh" anemizomenw kai ripizomenw   7 mh gar oiesqw o anqrwpo" ekeino" oti lhyetai ti para tou kuriou   8 anhr diyuco" akatastato" en pasai" tai" odoi" autou   9 kaucasqw de o adelfo" o tapeino" en tw uyei autou   10 o de plousio" en th tapeinwsei autou oti w" anqo" cortou pareleusetai   11 aneteilen gar o hlio" sun tw kauswni kai exhranen ton corton kai to anqo" autou exepesen kai h euprepeia tou proswpou autou apwleto outw" kai o plousio" en tai" poreiai" autou maranqhsetai   12 makario" anhr o" upomenei peirasmon oti dokimo" genomeno" lhyetai ton stefanon th" zwh" on ephggeilato o kurio" toi" agapwsin auton   13 mhdei" peirazomeno" legetw oti apo tou qeou peirazomai o gar qeo" apeirasto" estin kakwn peirazei de auto" oudena   14 ekasto" de peirazetai upo th" idia" epiqumia" exelkomeno" kai deleazomeno"   15 eita h epiqumia sullabousa tiktei amartian h de amartia apotelesqeisa apokuei qanaton   16 mh planasqe adelfoi mou agaphtoi   17 pasa dosi" agaqh kai pan dwrhma teleion anwqen estin katabainon apo tou patro" twn fwtwn par w ouk eni parallagh h troph" aposkiasma   18 boulhqei" apekuhsen hma" logw alhqeia" ei" to einai hma" aparchn tina twn autou ktismatwn   19 wste adelfoi mou agaphtoi estw pa" anqrwpo" tacu" ei" to akousai bradu" ei" to lalhsai bradu" ei" orghn   20 orgh gar andro" dikaiosunhn qeou ou katergazetai   21 dio apoqemenoi pasan ruparian kai perisseian kakia" en prauthti dexasqe ton emfuton logon ton dunamenon swsai ta" yuca" umwn   22 ginesqe de poihtai logou kai mh monon akroatai paralogizomenoi eautou"   23 oti ei ti" akroath" logou estin kai ou poihth" outo" eoiken andri katanoounti to proswpon th" genesew" autou en esoptrw   24 katenohsen gar eauton kai apelhluqen kai euqew" epelaqeto opoio" hn   25 o de parakuya" ei" nomon teleion ton th" eleuqeria" kai parameina" outo" ouk akroath" epilhsmonh" genomeno" alla poihth" ergou outo" makario" en th poihsei autou estai   26 ei ti" dokei qrhsko" einai en umin mh calinagwgwn glwssan autou all apatwn kardian autou toutou mataio" h qrhskeia   27 qrhskeia kaqara kai amianto" para tw qew kai patri auth estin episkeptesqai orfanou" kai chra" en th qliyei autwn aspilon eauton threin apo tou kosmou


 

(NKJV) James 1:1


The Epistle of

JAMES


Chapter 1

Greeting to the Twelve Tribes

1 James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ,

To the twelve tribes which are scattered abroad:

Greetings.


Profiting from Trials

2 My brethren, count it all joy when you fall into various trials, 3 knowing that the testing of your faith produces patience. 4 But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. 5 If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. 6 But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. 7 For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord; 8 he is a double-minded man, unstable in all his ways.


The Perspective of Rich and Poor

9 Let the lowly brother glory in his exaltation, 10 but the rich in his humiliation, because as a flower of the field he will pass away. 11 For no sooner has the sun risen with a burning heat than it withers the grass; its flower falls, and its beautiful appearance perishes. So the rich man also will fade away in his pursuits.


Loving God Under Trials

12 Blessed is the man who endures temptation; for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. 13 Let no one say when he is tempted, “I am tempted by God”; for God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone. 14 But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. 15 Then, when desire has conceived, it gives birth to sin; and sin, when it is full-grown, brings forth death.

16 Do not be deceived, my beloved brethren. 17 Every good gift and every perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. 18 Of His own will He brought us forth by the word of truth, that we might be a kind of firstfruits of His creatures.


Qualities Needed in Trials

19 So then,a my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath; 20 for the wrath of man does not produce the righteousness of God.


Doers-Not Hearers Only

21 Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.

22 But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. 23 For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror; 24 for he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. 25 But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer but a doer of the work, this one will be blessed in what he does.

26 If anyone among youb thinks he is religious, and does not bridle his tongue but deceives his own heart, this one's religion is useless. 27 Pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world.
(NKJV Notes) James 1:19 1:19 a NU-Text reads Know this or This you know.1:26 b NU-Text omits among you.

NKJV Copyright