Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) James 2:1 adelfoi mou mh en proswpolhyiai" ecete thn pistin tou kuriou hmwn ihsou cristou th" doxh"   2 ean gar eiselqh ei" thn sunagwghn umwn anhr crusodaktulio" en esqhti lampra eiselqh de kai ptwco" en rupara esqhti   3 kai epibleyhte epi ton forounta thn esqhta thn lampran kai eiphte autw su kaqou wde kalw" kai tw ptwcw eiphte su sthqi ekei h kaqou wde upo to upopodion mou   4 kai ou diekriqhte en eautoi" kai egenesqe kritai dialogismwn ponhrwn   5 akousate adelfoi mou agaphtoi ouc o qeo" exelexato tou" ptwcou" tou kosmou toutou plousiou" en pistei kai klhronomou" th" basileia" h" ephggeilato toi" agapwsin auton   6 umei" de htimasate ton ptwcon ouc oi plousioi katadunasteuousin umwn kai autoi elkousin uma" ei" krithria   7 ouk autoi blasfhmousin to kalon onoma to epiklhqen ef uma"   8 ei mentoi nomon teleite basilikon kata thn grafhn agaphsei" ton plhsion sou w" seauton kalw" poieite   9 ei de proswpolhpteite amartian ergazesqe elegcomenoi upo tou nomou w" parabatai   10 osti" gar olon ton nomon thrhsei ptaisei de en eni gegonen pantwn enoco"   11 o gar eipwn mh moiceush" eipen kai mh foneush" ei de ou moiceusei" foneusei" de gegona" parabath" nomou   12 outw" laleite kai outw" poieite w" dia nomou eleuqeria" mellonte" krinesqai   13 h gar krisi" anilew" tw mh poihsanti eleo" kai katakaucatai eleo" krisew"   14 ti to ofelo" adelfoi mou ean pistin legh ti" ecein erga de mh ech mh dunatai h pisti" swsai auton   15 ean de adelfo" h adelfh gumnoi uparcwsin kai leipomenoi wsin th" efhmerou trofh"   16 eiph de ti" autoi" ex umwn upagete en eirhnh qermainesqe kai cortazesqe mh dwte de autoi" ta epithdeia tou swmato" ti to ofelo"   17 outw" kai h pisti" ean mh erga ech nekra estin kaq eauthn   18 all erei ti" su pistin ecei" kagw erga ecw deixon moi thn pistin sou ek twn ergwn sou kagw deixw soi ek twn ergwn mou thn pistin mou   19 su pisteuei" oti o qeo" ei" estin kalw" poiei" kai ta daimonia pisteuousin kai frissousin   20 qelei" de gnwnai w anqrwpe kene oti h pisti" cwri" twn ergwn nekra estin   21 abraam o pathr hmwn ouk ex ergwn edikaiwqh anenegka" isaak ton uion autou epi to qusiasthrion   22 blepei" oti h pisti" sunhrgei toi" ergoi" autou kai ek twn ergwn h pisti" eteleiwqh   23 kai eplhrwqh h grafh h legousa episteusen de abraam tw qew kai elogisqh autw ei" dikaiosunhn kai filo" qeou eklhqh   24 orate toinun oti ex ergwn dikaioutai anqrwpo" kai ouk ek pistew" monon   25 omoiw" de kai raab h pornh ouk ex ergwn edikaiwqh upodexamenh tou" aggelou" kai etera odw ekbalousa   26 wsper gar to swma cwri" pneumato" nekron estin outw" kai h pisti" cwri" twn ergwn nekra estinCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) James 2:1


Chapter 2

Beware of Personal Favoritism
1 My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality. 2 For if there should come into your assembly a man with gold rings, in fine apparel, and there should also come in a poor man in filthy clothes, 3 and you pay attention to the one wearing the fine clothes and say to him, “You sit here in a good place,” and say to the poor man, “You stand there,” or, “Sit here at my footstool,” 4 have you not shown partiality among yourselves, and become judges with evil thoughts?

5 Listen, my beloved brethren: Has God not chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which He promised to those who love Him? 6 But you have dishonored the poor man. Do not the rich oppress you and drag you into the courts? 7 Do they not blaspheme that noble name by which you are called?

8 If you really fulfill the royal law according to the Scripture, “You shall love your neighbor as yourself,”c you do well; 9 but if you show partiality, you commit sin, and are convicted by the law as transgressors. 10 For whoever shall keep the whole law, and yet stumble in one point, he is guilty of all. 11 For He who said, “Do not commit adultery,”d also said, “Do not murder.”e Now if you do not commit adultery, but you do murder, you have become a transgressor of the law. 12 So speak and so do as those who will be judged by the law of liberty. 13 For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment.


Faith Without Works Is Dead

14 What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? 15 If a brother or sister is naked and destitute of daily food, 16 and one of you says to them, “Depart in peace, be warmed and filled,” but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? 17 Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead.

18 But someone will say, “You have faith, and I have works.” Show me your faith without yourf works, and I will show you my faith by myg works. 19 You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe—and tremble! 20 But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead?h 21 Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? 22 Do you see that faith was working together with his works, and by works faith was made perfect? 23 And the Scripture was fulfilled which says, “Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness.”i And he was called the friend of God. 24 You see then that a man is justified by works, and not by faith only.

25 Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way?

26 For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) James 2:8 2:8 c Leviticus 19:182:11 d Exodus 20:14; Deuteronomy 5:182:11 e Exodus 20:13; Deuteronomy 5:172:18 f NU-Text omits your.2:18 g NU-Text omits my.2:20 h NU-Text reads useless.2:23 i Genesis 15:6

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright