Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) John 1:1 en arch hn o logo" kai o logo" hn pro" ton qeon kai qeo" hn o logo"   2 outo" hn en arch pro" ton qeon   3 panta di autou egeneto kai cwri" autou egeneto oude en o gegonen   4 en autw zwh hn kai h zwh hn to fw" twn anqrwpwn   5 kai to fw" en th skotia fainei kai h skotia auto ou katelaben   6 egeneto anqrwpo" apestalmeno" para qeou onoma autw iwannh"   7 outo" hlqen ei" marturian ina marturhsh peri tou fwto" ina pante" pisteuswsin di autou   8 ouk hn ekeino" to fw" all ina marturhsh peri tou fwto"   9 hn to fw" to alhqinon o fwtizei panta anqrwpon ercomenon ei" ton kosmon   10 en tw kosmw hn kai o kosmo" di autou egeneto kai o kosmo" auton ouk egnw   11 ei" ta idia hlqen kai oi idioi auton ou parelabon   12 osoi de elabon auton edwken autoi" exousian tekna qeou genesqai toi" pisteuousin ei" to onoma autou   13 oi ouk ex aimatwn oude ek qelhmato" sarko" oude ek qelhmato" andro" all ek qeou egennhqhsan   14 kai o logo" sarx egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eqeasameqa thn doxan autou doxan w" monogenou" para patro" plhrh" carito" kai alhqeia"   15 iwannh" marturei peri autou kai kekragen legwn outo" hn on eipon o opisw mou ercomeno" emprosqen mou gegonen oti prwto" mou hn   16 kai ek tou plhrwmato" autou hmei" pante" elabomen kai carin anti carito"   17 oti o nomo" dia mwsew" edoqh h cari" kai h alhqeia dia ihsou cristou egeneto   18 qeon oudei" ewraken pwpote o monogenh" uio" o wn ei" ton kolpon tou patro" ekeino" exhghsato   19 kai auth estin h marturia tou iwannou ote apesteilan oi ioudaioi ex ierosolumwn ierei" kai leuita" ina erwthswsin auton su ti" ei   20 kai wmologhsen kai ouk hrnhsato kai wmologhsen oti ouk eimi egw o cristo"   21 kai hrwthsan auton ti oun hlia" ei su kai legei ouk eimi o profhth" ei su kai apekriqh ou   22 eipon oun autw ti" ei ina apokrisin dwmen toi" pemyasin hma" ti legei" peri seautou   23 efh egw fwnh bownto" en th erhmw euqunate thn odon kuriou kaqw" eipen hsaia" o profhth"   24 kai oi apestalmenoi hsan ek twn farisaiwn   25 kai hrwthsan auton kai eipon autw ti oun baptizei" ei su ouk ei o cristo" oute hlia" oute o profhth"   26 apekriqh autoi" o iwannh" legwn egw baptizw en udati meso" de umwn esthken on umei" ouk oidate   27 auto" estin o opisw mou ercomeno" o" emprosqen mou gegonen ou egw ouk eimi axio" ina lusw autou ton imanta tou upodhmato"   28 tauta en bhqania egeneto peran tou iordanou opou hn iwannh" baptizwn   29 th epaurion blepei [o iwannh"] ton ihsoun ercomenon pro" auton kai legei ide o amno" tou qeou o airwn thn amartian tou kosmou   30 outo" estin peri ou egw eipon opisw mou ercetai anhr o" emprosqen mou gegonen oti prwto" mou hn   31 kagw ouk hdein auton all ina fanerwqh tw israhl dia touto hlqon egw en tw udati baptizwn   32 kai emarturhsen iwannh" legwn oti teqeamai to pneuma katabainon wsei peristeran ex ouranou kai emeinen ep auton   33 kagw ouk hdein auton all o pemya" me baptizein en udati ekeino" moi eipen ef on an idh" to pneuma katabainon kai menon ep auton outo" estin o baptizwn en pneumati agiw   34 kagw ewraka kai memarturhka oti outo" estin o uio" tou qeou   35 th epaurion palin eisthkei o iwannh" kai ek twn maqhtwn autou duo   36 kai embleya" tw ihsou peripatounti legei ide o amno" tou qeou   37 kai hkousan autou oi duo maqhtai lalounto" kai hkolouqhsan tw ihsou   38 strafei" de o ihsou" kai qeasameno" autou" akolouqounta" legei autoi" ti zhteite oi de eipon autw rabbi o legetai ermhneuomenon didaskale pou menei"   39 legei autoi" ercesqe kai idete hlqon kai eidon pou menei kai par autw emeinan thn hmeran ekeinhn wra hn w" dekath   40 hn andrea" o adelfo" simwno" petrou ei" ek twn duo twn akousantwn para iwannou kai akolouqhsantwn autw   41 euriskei outo" prwto" ton adelfon ton idion simwna kai legei autw eurhkamen ton mesian o estin meqermhneuomenon cristo"   42 kai hgagen auton pro" ton ihsoun embleya" [de] autw o ihsou" eipen su ei simwn o uio" iwna su klhqhsh khfa" o ermhneuetai petro"   43 th epaurion hqelhsen exelqein ei" thn galilaian kai euriskei filippon kai legei autw [o ihsou"] akolouqei moi   44 hn de o filippo" apo bhqsaida ek th" polew" andreou kai petrou   45 euriskei filippo" ton naqanahl kai legei autw on egrayen mwsh" en tw nomw kai oi profhtai eurhkamen ihsoun ton uion tou iwshf ton apo nazaret   46 kai eipen autw naqanahl ek nazaret dunatai ti agaqon einai legei autw filippo" ercou kai ide   47 eiden o ihsou" ton naqanahl ercomenon pro" auton kai legei peri autou ide alhqw" israhlith" en w dolo" ouk estin   48 legei autw naqanahl poqen me ginwskei" apekriqh ihsou" kai eipen autw pro tou se filippon fwnhsai onta upo thn sukhn eidon se   49 apekriqh naqanahl kai legei autw rabbi su ei o uio" tou qeou su ei o basileu" tou israhl   50 apekriqh ihsou" kai eipen autw oti eipon soi eidon se upokatw th" sukh" pisteuei" meizw toutwn oyei   51 kai legei autw amhn amhn legw umin ap arti oyesqe ton ouranon anewgota kai tou" aggelou" tou qeou anabainonta" kai katabainonta" epi ton uion tou anqrwpouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) John 1:1


The Gospel According to

JOHN


Chapter 1

The Eternal Word

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 He was in the beginning with God. 3 All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. 4 In Him was life, and the life was the light of men. 5 And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehenda it.


John's Witness: The True Light

6 There was a man sent from God, whose name was John. 7 This man came for a witness, to bear witness of the Light, that all through him might believe. 8 He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light. 9 That was the true Light which gives light to every man coming into the world.b

10 He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him. 11 He came to His own,c and His own did not receive Him. 12 But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name: 13 who were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.


The Word Becomes Flesh

14 And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.

15 John bore witness of Him and cried out, saying, “This was He of whom I said, ‘He who comes after me is preferred before me, for He was before me.’ ”

16 Andd of His fullness we have all received, and grace for grace. 17 For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. 18 No one has seen God at any time. The only begotten Son,e who is in the bosom of the Father, He has declared Him.


A Voice in the Wilderness

19 Now this is the testimony of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, “Who are you?”

20 He confessed, and did not deny, but confessed, “I am not the Christ.”

21 And they asked him, “What then? Are you Elijah?”

He said, “I am not.”

“Are you the Prophet?”

And he answered, “No.”

22 Then they said to him, “Who are you, that we may give an answer to those who sent us? What do you say about yourself?”

23 He said: “I am

‘The voice of one crying in the wilderness:
“Make straight the way of the Lord,f” ’ as the prophet Isaiah said.”


24 Now those who were sent were from the Pharisees. 25 And they asked him, saying, “Why then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the Prophet?”

26 John answered them, saying, “I baptize with water, but there stands One among you whom you do not know. 27 It is He who, coming after me, is preferred before me, whose sandal strap I am not worthy to loose.”

28 These things were done in Bethabarag beyond the Jordan, where John was baptizing.


The Lamb of God

29 The next day John saw Jesus coming toward him, and said, “Behold! The Lamb of God who takes away the sin of the world! 30 This is He of whom I said, ‘After me comes a Man who is preferred before me, for He was before me.’ 31 I did not know Him; but that He should be revealed to Israel, therefore I came baptizing with water.”

32 And John bore witness, saying, “I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and He remained upon Him. 33 I did not know Him, but He who sent me to baptize with water said to me, ‘Upon whom you see the Spirit descending, and remaining on Him, this is He who baptizes with the Holy Spirit.’ 34 And I have seen and testified that this is the Son of God.”


The First Disciples

35 Again, the next day, John stood with two of his disciples. 36 And looking at Jesus as He walked, he said, “Behold the Lamb of God!”

37 The two disciples heard him speak, and they followed Jesus. 38 Then Jesus turned, and seeing them following, said to them, “What do you seek?”

They said to Him, “Rabbi” (which is to say, when translated, Teacher), “where are You staying?”

39 He said to them, “Come and see.” They came and saw where He was staying, and remained with Him that day (now it was about the tenth hour).

40 One of the two who heard John speak, and followed Him, was Andrew, Simon Peter's brother. 41 He first found his own brother Simon, and said to him, “We have found the Messiah” (which is translated, the Christ). 42 And he brought him to Jesus.

Now when Jesus looked at him, He said, “You are Simon the son of Jonah.h You shall be called Cephas” (which is translated, A Stone).


Philip and Nathanael

43 The following day Jesus wanted to go to Galilee, and He found Philip and said to him, “Follow Me.” 44 Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. 45 Philip found Nathanael and said to him, “We have found Him of whom Moses in the law, and also the prophets, wrote—Jesus of Nazareth, the son of Joseph.”

46 And Nathanael said to him, “Can anything good come out of Nazareth?”

Philip said to him, “Come and see.”

47 Jesus saw Nathanael coming toward Him, and said of him, “Behold, an Israelite indeed, in whom is no deceit!”

48 Nathanael said to Him, “How do You know me?”

Jesus answered and said to him, “Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you.”

49 Nathanael answered and said to Him, “Rabbi, You are the Son of God! You are the King of Israel!”

50 Jesus answered and said to him, “Because I said to you, ‘I saw you under the fig tree,’ do you believe? You will see greater things than these.” 51 And He said to him, “Most assuredly, I say to you, hereafteri you shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) John 1:5 1:5 a Or overcome1:9 b Or That was the true Light which, coming into the world, gives light to every man.1:11 c That is, His own things, His own domain, or, His own people1:16 d NU-Text reads For.1:18 e NU-Text reads only begotten God.1:23 f Isaiah 40:31:28 g NU-Text and M-Text read Bethany.1:42 h NU-Text reads John.1:51 i NU-Text omits hereafter.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright