Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) John 10:1 amhn amhn legw umin o mh eisercomeno" dia th" qura" ei" thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allacoqen ekeino" klepth" estin kai lhsth"   2 o de eisercomeno" dia th" qura" poimhn estin twn probatwn   3 toutw o qurwro" anoigei kai ta probata th" fwnh" autou akouei kai ta idia probata kalei kat onoma kai exagei auta   4 kai otan ta idia probata ekbalh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasin thn fwnhn autou   5 allotriw de ou mh akolouqhswsin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasin twn allotriwn thn fwnhn   6 tauthn thn paroimian eipen autoi" o ihsou" ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autoi"   7 eipen oun palin autoi" o ihsou" amhn amhn legw umin oti egw eimi h qura twn probatwn   8 pante" osoi pro emou hlqon kleptai eisin kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata   9 egw eimi h qura di emou ean ti" eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomhn eurhsei   10 o klepth" ouk ercetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn ecwsin kai perisson ecwsin   11 egw eimi o poimhn o kalo" o poimhn o kalo" thn yuchn autou tiqhsin uper twn probatwn   12 o misqwto" de kai ouk wn poimhn ou ouk eisin ta probata idia qewrei ton lukon ercomenon kai afihsin ta probata kai feugei kai o luko" arpazei auta kai skorpizei ta probata   13 o de misqwto" feugei oti misqwto" estin kai ou melei autw peri twn probatwn   14 egw eimi o poimhn o kalo" kai ginwskw ta ema kai ginwskomai upo twn emwn   15 kaqw" ginwskei me o pathr kagw ginwskw ton patera kai thn yuchn mou tiqhmi uper twn probatwn   16 kai alla probata ecw a ouk estin ek th" aulh" tauth" kakeina me dei agagein kai th" fwnh" mou akousousin kai genhsetai mia poimnh ei" poimhn   17 dia touto o pathr me agapa oti egw tiqhmi thn yuchn mou ina palin labw authn   18 oudei" airei authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou exousian ecw qeinai authn kai exousian ecw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou patro" mou   19 scisma oun palin egeneto en toi" ioudaioi" dia tou" logou" toutou"   20 elegon de polloi ex autwn daimonion ecei kai mainetai ti autou akouete   21 alloi elegon tauta ta rhmata ouk estin daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmou" anoigein   22 egeneto de ta egkainia en toi" ierosolumoi" kai ceimwn hn   23 kai periepatei o ihsou" en tw ierw en th stoa tou solomwnto"   24 ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ew" pote thn yuchn hmwn airei" ei su ei o cristo" eipe hmin parrhsia   25 apekriqh autoi" o ihsou" eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou patro" mou tauta marturei peri emou   26 all umei" ou pisteuete ou gar este ek twn probatwn twn emwn kaqw" eipon umin   27 ta probata ta ema th" fwnh" mou akouei kagw ginwskw auta kai akolouqousin moi   28 kagw zwhn aiwnion didwmi autoi" kai ou mh apolwntai ei" ton aiwna kai ouc arpasei ti" auta ek th" ceiro" mou   29 o pathr mou o" dedwken moi meizwn pantwn estin kai oudei" dunatai arpazein ek th" ceiro" tou patro" mou   30 egw kai o pathr en esmen   31 ebastasan oun palin liqou" oi ioudaioi ina liqaswsin auton   32 apekriqh autoi" o ihsou" polla kala erga edeixa umin ek tou patro" mou dia poion autwn ergon liqazete me   33 apekriqhsan autw oi ioudaioi legonte" peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmia" kai oti su anqrwpo" wn poiei" seauton qeon   34 apekriqh autoi" o ihsou" ouk estin gegrammenon en tw nomw umwn egw eipa qeoi este   35 ei ekeinou" eipen qeou" pro" ou" o logo" tou qeou egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh   36 on o pathr hgiasen kai apesteilen ei" ton kosmon umei" legete oti blasfhmei" oti eipon uio" tou qeou eimi   37 ei ou poiw ta erga tou patro" mou mh pisteuete moi   38 ei de poiw kan emoi mh pisteuhte toi" ergoi" pisteusate ina gnwte kai pisteushte oti en emoi o pathr kagw en autw   39 ezhtoun oun palin auton piasai kai exhlqen ek th" ceiro" autwn   40 kai aphlqen palin peran tou iordanou ei" ton topon opou hn iwannh" to prwton baptizwn kai emeinen ekei   41 kai polloi hlqon pro" auton kai elegon oti iwannh" men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannh" peri toutou alhqh hn   42 kai episteusan polloi ekei ei" autonCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) John 10:1


Chapter 10

Jesus the True Shepherd
1 Most assuredly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. 2 But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. 3 To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice; and he calls his own sheep by name and leads them out. 4 And when he brings out his own sheep, he goes before them; and the sheep follow him, for they know his voice. 5 Yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of strangers.” 6 Jesus used this illustration, but they did not understand the things which He spoke to them.


Jesus the Good Shepherd

7 Then Jesus said to them again, “Most assuredly, I say to you, I am the door of the sheep. 8 All who ever came before Meg are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. 9 I am the door. If anyone enters by Me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. 10 The thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly.

11 I am the good shepherd. The good shepherd gives His life for the sheep. 12 But a hireling, he who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees; and the wolf catches the sheep and scatters them. 13 The hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep. 14 I am the good shepherd; and I know My sheep, and am known by My own. 15 As the Father knows Me, even so I know the Father; and I lay down My life for the sheep. 16 And other sheep I have which are not of this fold; them also I must bring, and they will hear My voice; and there will be one flock and one shepherd.

17 Therefore My Father loves Me, because I lay down My life that I may take it again. 18 No one takes it from Me, but I lay it down of Myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This command I have received from My Father.”

19 Therefore there was a division again among the Jews because of these sayings. 20 And many of them said, “He has a demon and is mad. Why do you listen to Him?”

21 Others said, “These are not the words of one who has a demon. Can a demon open the eyes of the blind?”


The Shepherd Knows His Sheep

22 Now it was the Feast of Dedication in Jerusalem, and it was winter. 23 And Jesus walked in the temple, in Solomon's porch. 24 Then the Jews surrounded Him and said to Him, “How long do You keep us in doubt? If You are the Christ, tell us plainly.”

25 Jesus answered them, “I told you, and you do not believe. The works that I do in My Father's name, they bear witness of Me. 26 But you do not believe, because you are not of My sheep, as I said to you.h 27 My sheep hear My voice, and I know them, and they follow Me. 28 And I give them eternal life, and they shall never perish; neither shall anyone snatch them out of My hand. 29 My Father, who has given them to Me, is greater than all; and no one is able to snatch them out of My Father's hand. 30 I and My Father are one.”


Renewed Efforts to Stone Jesus

31 Then the Jews took up stones again to stone Him. 32 Jesus answered them, “Many good works I have shown you from My Father. For which of those works do you stone Me?”

33 The Jews answered Him, saying, “For a good work we do not stone You, but for blasphemy, and because You, being a Man, make Yourself God.”

34 Jesus answered them, “Is it not written in your law, “I said, ‘You are gods”i ’? 35 If He called them gods, to whom the word of God came (and the Scripture cannot be broken), 36 do you say of Him whom the Father sanctified and sent into the world, ‘You are blaspheming,’ because I said, ‘I am the Son of God’? 37 If I do not do the works of My Father, do not believe Me; 38 but if I do, though you do not believe Me, believe the works, that you may know and believej that the Father is in Me, and I in Him.” 39 Therefore they sought again to seize Him, but He escaped out of their hand.


The Believers Beyond Jordan

40 And He went away again beyond the Jordan to the place where John was baptizing at first, and there He stayed. 41 Then many came to Him and said, “John performed no sign, but all the things that John spoke about this Man were true.” 42 And many believed in Him there.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) John 10:8 10:8 g M-Text omits before Me.10:26 h NU-Text omits as I said to you.10:34 i Psalm 82:610:38 j NU-Text reads understand.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright