Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) John 11:1 hn de ti" asqenwn lazaro" apo bhqania" ek th" kwmh" maria" kai marqa" th" adelfh" auth"   2 hn de maria h aleiyasa ton kurion murw kai ekmaxasa tou" poda" autou tai" qrixin auth" h" o adelfo" lazaro" hsqenei   3 apesteilan oun ai adelfai pro" auton legousai kurie ide on filei" asqenei   4 akousa" de o ihsou" eipen auth h asqeneia ouk estin pro" qanaton all uper th" doxh" tou qeou ina doxasqh o uio" tou qeou di auth"   5 hgapa de o ihsou" thn marqan kai thn adelfhn auth" kai ton lazaron   6 w" oun hkousen oti asqenei tote men emeinen en w hn topw duo hmera"   7 epeita meta touto legei toi" maqhtai" agwmen ei" thn ioudaian palin   8 legousin autw oi maqhtai rabbi nun ezhtoun se liqasai oi ioudaioi kai palin upagei" ekei   9 apekriqh ihsou" ouci dwdeka eisin wrai th" hmera" ean ti" peripath en th hmera ou proskoptei oti to fw" tou kosmou toutou blepei   10 ean de ti" peripath en th nukti proskoptei oti to fw" ouk estin en autw   11 tauta eipen kai meta touto legei autoi" lazaro" o filo" hmwn kekoimhtai alla poreuomai ina exupnisw auton   12 eipon oun oi maqhtai autou kurie ei kekoimhtai swqhsetai   13 eirhkei de o ihsou" peri tou qanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri th" koimhsew" tou upnou legei   14 tote oun eipen autoi" o ihsou" parrhsia lazaro" apeqanen   15 kai cairw di uma" ina pisteushte oti ouk hmhn ekei alla agwmen pro" auton   16 eipen oun qwma" o legomeno" didumo" toi" summaqhtai" agwmen kai hmei" ina apoqanwmen met autou   17 elqwn oun o ihsou" euren auton tessara" hmera" hdh econta en tw mnhmeiw   18 hn de h bhqania eggu" twn ierosolumwn w" apo stadiwn dekapente   19 kai polloi ek twn ioudaiwn elhluqeisan pro" ta" peri marqan kai marian ina paramuqhswntai auta" peri tou adelfou autwn   20 h oun marqa w" hkousen oti ihsou" ercetai uphnthsen autw maria de en tw oikw ekaqezeto   21 eipen oun marqa pro" ton ihsoun kurie ei h" wde o adelfo" mou ouk an eteqnhkei   22 alla kai nun oida oti osa an aithsh ton qeon dwsei soi o qeo"   23 legei auth o ihsou" anasthsetai o adelfo" sou   24 legei autw marqa oida oti anasthsetai en th anastasei en th escath hmera   25 eipen auth o ihsou" egw eimi h anastasi" kai h zwh o pisteuwn ei" eme kan apoqanh zhsetai   26 kai pa" o zwn kai pisteuwn ei" eme ou mh apoqanh ei" ton aiwna pisteuei" touto   27 legei autw nai kurie egw pepisteuka oti su ei o cristo" o uio" tou qeou o ei" ton kosmon ercomeno"   28 kai tauta eipousa aphlqen kai efwnhsen marian thn adelfhn auth" laqra eipousa o didaskalo" parestin kai fwnei se   29 ekeinh w" hkousen egeiretai tacu kai ercetai pro" auton   30 oupw de elhluqei o ihsou" ei" thn kwmhn all hn en tw topw opou uphnthsen autw h marqa   31 oi oun ioudaioi oi onte" met auth" en th oikia kai paramuqoumenoi authn idonte" thn marian oti tacew" anesth kai exhlqen hkolouqhsan auth legonte" oti upagei ei" to mnhmeion ina klaush ekei   32 h oun maria w" hlqen opou hn o ihsou" idousa auton epesen autou ei" tou" poda" legousa autw kurie ei h" wde ouk an apeqanen mou o adelfo"   33 ihsou" oun w" eiden authn klaiousan kai tou" sunelqonta" auth ioudaiou" klaionta" enebrimhsato tw pneumati kai etaraxen eauton   34 kai eipen pou teqeikate auton legousin autw kurie ercou kai ide   35 edakrusen o ihsou"   36 elegon oun oi ioudaioi ide pw" efilei auton   37 tine" de ex autwn eipon ouk hdunato outo" o anoixa" tou" ofqalmou" tou tuflou poihsai ina kai outo" mh apoqanh   38 ihsou" oun palin embrimwmeno" en eautw ercetai ei" to mnhmeion hn de sphlaion kai liqo" epekeito ep autw   39 legei o ihsou" arate ton liqon legei autw h adelfh tou teqnhkoto" marqa kurie hdh ozei tetartaio" gar estin   40 legei auth o ihsou" ouk eipon soi oti ean pisteush" oyei thn doxan tou qeou   41 hran oun ton liqon ou hn o teqnhkw" keimeno" o de ihsou" hren tou" ofqalmou" anw kai eipen pater eucaristw soi oti hkousa" mou   42 egw de hdein oti pantote mou akouei" alla dia ton oclon ton periestwta eipon ina pisteuswsin oti su me apesteila"   43 kai tauta eipwn fwnh megalh ekraugasen lazare deuro exw   44 kai exhlqen o teqnhkw" dedemeno" tou" poda" kai ta" ceira" keiriai" kai h oyi" autou soudariw periededeto legei autoi" o ihsou" lusate auton kai afete upagein   45 polloi oun ek twn ioudaiwn oi elqonte" pro" thn marian kai qeasamenoi a epoihsen o ihsou" episteusan ei" auton   46 tine" de ex autwn aphlqon pro" tou" farisaiou" kai eipon autoi" a epoihsen o ihsou"   47 sunhgagon oun oi arcierei" kai oi farisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outo" o anqrwpo" polla shmeia poiei   48 ean afwmen auton outw" pante" pisteusousin ei" auton kai eleusontai oi rwmaioi kai arousin hmwn kai ton topon kai to eqno"   49 ei" de ti" ex autwn kaiafa" arciereu" wn tou eniautou ekeinou eipen autoi" umei" ouk oidate ouden   50 oude dialogizesqe oti sumferei hmin ina ei" anqrwpo" apoqanh uper tou laou kai mh olon to eqno" apolhtai   51 touto de af eautou ouk eipen alla arciereu" wn tou eniautou ekeinou proefhteusen oti emellen ihsou" apoqnhskein uper tou eqnou"   52 kai ouc uper tou eqnou" monon all ina kai ta tekna tou qeou ta dieskorpismena sunagagh ei" en   53 ap ekeinh" oun th" hmera" sunebouleusanto ina apokteinwsin auton   54 ihsou" oun ouketi parrhsia periepatei en toi" ioudaioi" alla aphlqen ekeiqen ei" thn cwran eggu" th" erhmou ei" efraim legomenhn polin kakei dietriben meta twn maqhtwn autou   55 hn de eggu" to pasca twn ioudaiwn kai anebhsan polloi ei" ierosoluma ek th" cwra" pro tou pasca ina agniswsin eautou"   56 ezhtoun oun ton ihsoun kai elegon met allhlwn en tw ierw esthkote" ti dokei umin oti ou mh elqh ei" thn eorthn   57 dedwkeisan de kai oi arcierei" kai oi farisaioi entolhn ina ean ti" gnw pou estin mhnush opw" piaswsin auton


 

(NKJV) John 11:1


Chapter 11

The Death of Lazarus
1 Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. 2 It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped His feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. 3 Therefore the sisters sent to Him, saying, “Lord, behold, he whom You love is sick.”

4 When Jesus heard that, He said, “This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it.”

5 Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. 6 So, when He heard that he was sick, He stayed two more days in the place where He was. 7 Then after this He said to the disciples, “Let us go to Judea again.”

8 The disciples said to Him, “Rabbi, lately the Jews sought to stone You, and are You going there again?”

9 Jesus answered, “Are there not twelve hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. 10 But if one walks in the night, he stumbles, because the light is not in him.” 11 These things He said, and after that He said to them, “Our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up.”

12 Then His disciples said, “Lord, if he sleeps he will get well.” 13 However, Jesus spoke of his death, but they thought that He was speaking about taking rest in sleep.

14 Then Jesus said to them plainly, “Lazarus is dead. 15 And I am glad for your sakes that I was not there, that you may believe. Nevertheless let us go to him.”

16 Then Thomas, who is called the Twin, said to his fellow disciples, “Let us also go, that we may die with Him.”


I Am the Resurrection and the Life

17 So when Jesus came, He found that he had already been in the tomb four days. 18 Now Bethany was near Jerusalem, about two milesk away. 19 And many of the Jews had joined the women around Martha and Mary, to comfort them concerning their brother.

20 Now Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met Him, but Mary was sitting in the house. 21 Now Martha said to Jesus, “Lord, if You had been here, my brother would not have died. 22 But even now I know that whatever You ask of God, God will give You.”

23 Jesus said to her, “Your brother will rise again.”

24 Martha said to Him, “I know that he will rise again in the resurrection at the last day.”

25 Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. He who believes in Me, though he may die, he shall live. 26 And whoever lives and believes in Me shall never die. Do you believe this?”

27 She said to Him, “Yes, Lord, I believe that You are the Christ, the Son of God, who is to come into the world.”


Jesus and Death, the Last Enemy

28 And when she had said these things, she went her way and secretly called Mary her sister, saying, “The Teacher has come and is calling for you.” 29 As soon as she heard that, she arose quickly and came to Him. 30 Now Jesus had not yet come into the town, but wasl in the place where Martha met Him. 31 Then the Jews who were with her in the house, and comforting her, when they saw that Mary rose up quickly and went out, followed her, saying, “She is going to the tomb to weep there.”m

32 Then, when Mary came where Jesus was, and saw Him, she fell down at His feet, saying to Him, “Lord, if You had been here, my brother would not have died.”

33 Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, He groaned in the spirit and was troubled. 34 And He said, “Where have you laid him?”

They said to Him, “Lord, come and see.”

35 Jesus wept. 36 Then the Jews said, “See how He loved him!”

37 And some of them said, “Could not this Man, who opened the eyes of the blind, also have kept this man from dying?”


Lazarus Raised from the Dead

38 Then Jesus, again groaning in Himself, came to the tomb. It was a cave, and a stone lay against it. 39 Jesus said, “Take away the stone.”

Martha, the sister of him who was dead, said to Him, “Lord, by this time there is a stench, for he has been dead four days.”

40 Jesus said to her, “Did I not say to you that if you would believe you would see the glory of God?” 41 Then they took away the stone from the place where the dead man was lying.n And Jesus lifted up His eyes and said, “Father, I thank You that You have heard Me. 42 And I know that You always hear Me, but because of the people who are standing by I said this, that they may believe that You sent Me.” 43 Now when He had said these things, He cried with a loud voice, “Lazarus, come forth!” 44 And he who had died came out bound hand and foot with graveclothes, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to them, “Loose him, and let him go.”


The Plot to Kill Jesus

45 Then many of the Jews who had come to Mary, and had seen the things Jesus did, believed in Him. 46 But some of them went away to the Pharisees and told them the things Jesus did. 47 Then the chief priests and the Pharisees gathered a council and said, “What shall we do? For this Man works many signs. 48 If we let Him alone like this, everyone will believe in Him, and the Romans will come and take away both our place and nation.”

49 And one of them, Caiaphas, being high priest that year, said to them, “You know nothing at all, 50 nor do you consider that it is expedient for uso that one man should die for the people, and not that the whole nation should perish.” 51 Now this he did not say on his own authority; but being high priest that year he prophesied that Jesus would die for the nation, 52 and not for that nation only, but also that He would gather together in one the children of God who were scattered abroad.

53 Then, from that day on, they plotted to put Him to death. 54 Therefore Jesus no longer walked openly among the Jews, but went from there into the country near the wilderness, to a city called Ephraim, and there remained with His disciples.

55 And the Passover of the Jews was near, and many went from the country up to Jerusalem before the Passover, to purify themselves. 56 Then they sought Jesus, and spoke among themselves as they stood in the temple, “What do you think—that He will not come to the feast?” 57 Now both the chief priests and the Pharisees had given a command, that if anyone knew where He was, he should report it, that they might seize Him.
(NKJV Notes) John 11:18 11:18 k Literally fifteen stadia11:30 l NU-Text adds still.11:31 m NU-Text reads supposing that she was going to the tomb to weep there.11:41 n NU-Text omits from the place where the dead man was lying.11:50 o NU-Text reads you.

NKJV Copyright