Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) John 12:1 o oun ihsou" pro ex hmerwn tou pasca hlqen ei" bhqanian opou hn lazaro" o teqnhkw" on hgeiren ek nekrwn   2 epoihsan oun autw deipnon ekei kai h marqa dihkonei o de lazaro" ei" hn twn sunanakeimenwn autw   3 h oun maria labousa litran murou nardou pistikh" polutimou hleiyen tou" poda" tou ihsou kai exemaxen tai" qrixin auth" tou" poda" autou h de oikia eplhrwqh ek th" osmh" tou murou   4 legei oun ei" ek twn maqhtwn autou iouda" simwno" iskariwth" o mellwn auton paradidonai   5 diati touto to muron ouk epraqh triakosiwn dhnariwn kai edoqh ptwcoi"   6 eipen de touto ouc oti peri twn ptwcwn emelen autw all oti klepth" hn kai to glwssokomon eicen kai ta ballomena ebastazen   7 eipen oun o ihsou" afe" authn ei" thn hmeran tou entafiasmou mou tethrhken auto   8 tou" ptwcou" gar pantote ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete   9 egnw oun oclo" polu" ek twn ioudaiwn oti ekei estin kai hlqon ou dia ton ihsoun monon all ina kai ton lazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn   10 ebouleusanto de oi arcierei" ina kai ton lazaron apokteinwsin   11 oti polloi di auton uphgon twn ioudaiwn kai episteuon ei" ton ihsoun   12 th epaurion oclo" polu" o elqwn ei" thn eorthn akousante" oti ercetai o ihsou" ei" ierosoluma   13 elabon ta baia twn foinikwn kai exhlqon ei" upanthsin autw kai ekrazon wsanna euloghmeno" o ercomeno" en onomati kuriou o basileu" tou israhl   14 eurwn de o ihsou" onarion ekaqisen ep auto kaqw" estin gegrammenon   15 mh fobou qugater siwn idou o basileu" sou ercetai kaqhmeno" epi pwlon onou   16 tauta de ouk egnwsan oi maqhtai autou to prwton all ote edoxasqh o ihsou" tote emnhsqhsan oti tauta hn ep autw gegrammena kai tauta epoihsan autw   17 emarturei oun o oclo" o wn met autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn   18 dia touto kai uphnthsen autw o oclo" oti hkousen touto auton pepoihkenai to shmeion   19 oi oun farisaioi eipon pro" eautou" qewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmo" opisw autou aphlqen   20 hsan de tine" ellhne" ek twn anabainontwn ina proskunhswsin en th eorth   21 outoi oun proshlqon filippw tw apo bhqsaida th" galilaia" kai hrwtwn auton legonte" kurie qelomen ton ihsoun idein   22 ercetai filippo" kai legei tw andrea kai palin andrea" kai filippo" legousin tw ihsou   23 o de ihsou" apekrinato autoi" legwn elhluqen h wra ina doxasqh o uio" tou anqrwpou   24 amhn amhn legw umin ean mh o kokko" tou sitou peswn ei" thn ghn apoqanh auto" mono" menei ean de apoqanh polun karpon ferei   25 o filwn thn yuchn autou apolesei authn kai o miswn thn yuchn autou en tw kosmw toutw ei" zwhn aiwnion fulaxei authn   26 ean emoi diakonh ti" emoi akolouqeitw kai opou eimi egw ekei kai o diakono" o emo" estai kai ean ti" emoi diakonh timhsei auton o pathr   27 nun h yuch mou tetaraktai kai ti eipw pater swson me ek th" wra" tauth" alla dia touto hlqon ei" thn wran tauthn   28 pater doxason sou to onoma hlqen oun fwnh ek tou ouranou kai edoxasa kai palin doxasw   29 o oun oclo" o estw" kai akousa" elegen bronthn gegonenai alloi elegon aggelo" autw lelalhken   30 apekriqh o ihsou" kai eipen ou di eme auth h fwnh gegonen alla di uma"   31 nun krisi" estin tou kosmou toutou nun o arcwn tou kosmou toutou ekblhqhsetai exw   32 kagw ean uywqw ek th" gh" panta" elkusw pro" emauton   33 touto de elegen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein   34 apekriqh autw o oclo" hmei" hkousamen ek tou nomou oti o cristo" menei ei" ton aiwna kai pw" su legei" oti dei uywqhnai ton uion tou anqrwpou ti" estin outo" o uio" tou anqrwpou   35 eipen oun autoi" o ihsou" eti mikron cronon to fw" meq umwn estin peripateite ew" to fw" ecete ina mh skotia uma" katalabh kai o peripatwn en th skotia ouk oiden pou upagei   36 ew" to fw" ecete pisteuete ei" to fw" ina uioi fwto" genhsqe tauta elalhsen o ihsou" kai apelqwn ekrubh ap autwn   37 tosauta de autou shmeia pepoihkoto" emprosqen autwn ouk episteuon ei" auton   38 ina o logo" hsaiou tou profhtou plhrwqh on eipen kurie ti" episteusen th akoh hmwn kai o braciwn kuriou tini apekalufqh   39 dia touto ouk hdunanto pisteuein oti palin eipen hsaia"   40 tetuflwken autwn tou" ofqalmou" kai pepwrwken autwn thn kardian ina mh idwsin toi" ofqalmoi" kai nohswsin th kardia kai epistrafwsin kai iaswmai autou"   41 tauta eipen hsaia" ote eiden thn doxan autou kai elalhsen peri autou   42 omw" mentoi kai ek twn arcontwn polloi episteusan ei" auton alla dia tou" farisaiou" ouc wmologoun ina mh aposunagwgoi genwntai   43 hgaphsan gar thn doxan twn anqrwpwn mallon hper thn doxan tou qeou   44 ihsou" de ekraxen kai eipen o pisteuwn ei" eme ou pisteuei ei" eme all ei" ton pemyanta me   45 kai o qewrwn eme qewrei ton pemyanta me   46 egw fw" ei" ton kosmon elhluqa ina pa" o pisteuwn ei" eme en th skotia mh meinh   47 kai ean ti" mou akoush twn rhmatwn kai mh pisteush egw ou krinw auton ou gar hlqon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon   48 o aqetwn eme kai mh lambanwn ta rhmata mou ecei ton krinonta auton o logo" on elalhsa ekeino" krinei auton en th escath hmera   49 oti egw ex emautou ouk elalhsa all o pemya" me pathr auto" moi entolhn edwken ti eipw kai ti lalhsw   50 kai oida oti h entolh autou zwh aiwnio" estin a oun lalw egw kaqw" eirhken moi o pathr outw" lalw


 

(NKJV) John 12:1


Chapter 12

The Anointing at Bethany
1 Then, six days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was who had been dead,p whom He had raised from the dead. 2 There they made Him a supper; and Martha served, but Lazarus was one of those who sat at the table with Him. 3 Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped His feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the oil.

4 But one of His disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray Him, said, 5 “Why was this fragrant oil not sold for three hundred denariiq and given to the poor?” 6 This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief, and had the money box; and he used to take what was put in it.

7 But Jesus said, “Let her alone; she has keptr this for the day of My burial. 8 For the poor you have with you always, but Me you do not have always.”


The Plot to Kill Lazarus

9 Now a great many of the Jews knew that He was there; and they came, not for Jesus’ sake only, but that they might also see Lazarus, whom He had raised from the dead. 10 But the chief priests plotted to put Lazarus to death also, 11 because on account of him many of the Jews went away and believed in Jesus.


The Triumphal Entry

12 The next day a great multitude that had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, 13 took branches of palm trees and went out to meet Him, and cried out:

“Hosanna!
‘Blessed is He who comes in the name of the Lord!s
The King of Israel!”


14 Then Jesus, when He had found a young donkey, sat on it; as it is written:
15 “Fear not, daughter of Zion;
Behold, your King is coming,
Sitting on a donkey's colt.”t


16 His disciples did not understand these things at first; but when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written about Him and that they had done these things to Him.

17 Therefore the people, who were with Him when He called Lazarus out of his tomb and raised him from the dead, bore witness. 18 For this reason the people also met Him, because they heard that He had done this sign. 19 The Pharisees therefore said among themselves, “You see that you are accomplishing nothing. Look, the world has gone after Him!”


The Fruitful Grain of Wheat

20 Now there were certain Greeks among those who came up to worship at the feast. 21 Then they came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, “Sir, we wish to see Jesus.”

22 Philip came and told Andrew, and in turn Andrew and Philip told Jesus.

23 But Jesus answered them, saying, “The hour has come that the Son of Man should be glorified. 24 Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone; but if it dies, it produces much grain. 25 He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. 26 If anyone serves Me, let him follow Me; and where I am, there My servant will be also. If anyone serves Me, him My Father will honor.


Jesus Predicts His Death on the Cross

27 Now My soul is troubled, and what shall I say? ‘Father, save Me from this hour’? But for this purpose I came to this hour. 28 Father, glorify Your name.”

Then a voice came from heaven, saying, “I have both glorified it and will glorify it again.”

29 Therefore the people who stood by and heard it said that it had thundered. Others said, “An angel has spoken to Him.”

30 Jesus answered and said, “This voice did not come because of Me, but for your sake. 31 Now is the judgment of this world; now the ruler of this world will be cast out. 32 And I, if I am lifted up from the earth, will draw all peoples to Myself.” 33 This He said, signifying by what death He would die.

34 The people answered Him, “We have heard from the law that the Christ remains forever; and how can You say, ‘The Son of Man must be lifted up’? Who is this Son of Man?”

35 Then Jesus said to them, “A little while longer the light is with you. Walk while you have the light, lest darkness overtake you; he who walks in darkness does not know where he is going. 36 While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light.” These things Jesus spoke, and departed, and was hidden from them.


Who Has Believed Our Report?

37 But although He had done so many signs before them, they did not believe in Him, 38 that the word of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spoke:

“Lord, who has believed our report?
And to whom has the arm of the Lord been revealed?”u


39 Therefore they could not believe, because Isaiah said again:
40 “He has blinded their eyes and hardened their hearts,
Lest they should see with their eyes,
Lest they should understand with their hearts and turn,
So that I should heal them.”v


41 These things Isaiah said whenw he saw His glory and spoke of Him.


Walk in the Light

42 Nevertheless even among the rulers many believed in Him, but because of the Pharisees they did not confess Him, lest they should be put out of the synagogue; 43 for they loved the praise of men more than the praise of God.

44 Then Jesus cried out and said, “He who believes in Me, believes not in Me but in Him who sent Me. 45 And he who sees Me sees Him who sent Me. 46 I have come as a light into the world, that whoever believes in Me should not abide in darkness. 47 And if anyone hears My words and does not believe,x I do not judge him; for I did not come to judge the world but to save the world. 48 He who rejects Me, and does not receive My words, has that which judges him—the word that I have spoken will judge him in the last day. 49 For I have not spoken on My own authority; but the Father who sent Me gave Me a command, what I should say and what I should speak. 50 And I know that His command is everlasting life. Therefore, whatever I speak, just as the Father has told Me, so I speak.”
(NKJV Notes) John 12:1 12:1 p NU-Text omits who had been dead.12:5 q About one year's wages for a worker12:7 r NU-Text reads that she may keep.12:13 s Psalm 118:2612:15 t Zechariah 9:912:38 u Isaiah 53:112:40 v Isaiah 6:1012:41 w NU-Text reads because.12:47 x NU-Text reads keep them.

NKJV Copyright