Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) John 13:1 pro de th" eorth" tou pasca eidw" o ihsou" oti elhluqen autou h wra ina metabh ek tou kosmou toutou pro" ton patera agaphsa" tou" idiou" tou" en tw kosmw ei" telo" hgaphsen autou"   2 kai deipnou genomenou tou diabolou hdh beblhkoto" ei" thn kardian iouda simwno" iskariwtou ina auton paradw   3 eidw" o ihsou" oti panta dedwken autw o pathr ei" ta" ceira" kai oti apo qeou exhlqen kai pro" ton qeon upagei   4 egeiretai ek tou deipnou kai tiqhsin ta imatia kai labwn lention diezwsen eauton   5 eita ballei udwr ei" ton nipthra kai hrxato niptein tou" poda" twn maqhtwn kai ekmassein tw lentiw w hn diezwsmeno"   6 ercetai oun pro" simwna petron kai legei autw ekeino" kurie su mou niptei" tou" poda"   7 apekriqh ihsou" kai eipen autw o egw poiw su ouk oida" arti gnwsh de meta tauta   8 legei autw petro" ou mh niyh" tou" poda" mou ei" ton aiwna apekriqh autw o ihsou" ean mh niyw se ouk ecei" mero" met emou   9 legei autw simwn petro" kurie mh tou" poda" mou monon alla kai ta" ceira" kai thn kefalhn   10 legei autw o ihsou" o leloumeno" ou creian ecei h tou" poda" niyasqai all estin kaqaro" olo" kai umei" kaqaroi este all ouci pante"   11 hdei gar ton paradidonta auton dia touto eipen ouci pante" kaqaroi este   12 ote oun eniyen tou" poda" autwn kai elaben ta imatia autou anapeswn palin eipen autoi" ginwskete ti pepoihka umin   13 umei" fwneite me o didaskalo" kai o kurio" kai kalw" legete eimi gar   14 ei oun egw eniya umwn tou" poda" o kurio" kai o didaskalo" kai umei" ofeilete allhlwn niptein tou" poda"   15 upodeigma gar edwka umin ina kaqw" egw epoihsa umin kai umei" poihte   16 amhn amhn legw umin ouk estin doulo" meizwn tou kuriou autou oude apostolo" meizwn tou pemyanto" auton   17 ei tauta oidate makarioi este ean poihte auta   18 ou peri pantwn umwn legw egw oida ou" exelexamhn all ina h grafh plhrwqh o trwgwn met emou ton arton ephren ep eme thn pternan autou   19 ap arti legw umin pro tou genesqai ina otan genhtai pisteushte oti egw eimi   20 amhn amhn legw umin o lambanwn ean tina pemyw eme lambanei o de eme lambanwn lambanei ton pemyanta me   21 tauta eipwn o ihsou" etaracqh tw pneumati kai emarturhsen kai eipen amhn amhn legw umin oti ei" ex umwn paradwsei me   22 eblepon oun ei" allhlou" oi maqhtai aporoumenoi peri tino" legei   23 hn de anakeimeno" ei" twn maqhtwn autou en tw kolpw tou ihsou on hgapa o ihsou"   24 neuei oun toutw simwn petro" puqesqai ti" an eih peri ou legei   25 epipeswn de ekeino" outw" epi to sthqo" tou ihsou legei autw kurie ti" estin   26 apokrinetai o ihsou" ekeino" estin w egw baya" to ywmion epidwsw kai embaya" to ywmion didwsin iouda simwno" iskariwth   27 kai meta to ywmion tote eishlqen ei" ekeinon o satana" legei oun autw o ihsou" o poiei" poihson tacion   28 touto de oudei" egnw twn anakeimenwn pro" ti eipen autw   29 tine" gar edokoun epei to glwssokomon eicen o iouda" oti legei autw o ihsou" agorason wn creian ecomen ei" thn eorthn h toi" ptwcoi" ina ti dw   30 labwn oun to ywmion ekeino" euqew" exhlqen hn de nux   31 ote exhlqen legei o ihsou" nun edoxasqh o uio" tou anqrwpou kai o qeo" edoxasqh en autw   32 ei o qeo" edoxasqh en autw kai o qeo" doxasei auton en eautw kai euqu" doxasei auton   33 teknia eti mikron meq umwn eimi zhthsete me kai kaqw" eipon toi" ioudaioi" oti opou upagw egw umei" ou dunasqe elqein kai umin legw arti   34 entolhn kainhn didwmi umin ina agapate allhlou" kaqw" hgaphsa uma" ina kai umei" agapate allhlou"   35 en toutw gnwsontai pante" oti emoi maqhtai este ean agaphn echte en allhloi"   36 legei autw simwn petro" kurie pou upagei" apekriqh autw o ihsou" opou upagw ou dunasai moi nun akolouqhsai usteron de akolouqhsei" moi   37 legei autw petro" kurie dia ti ou dunamai soi akolouqhsai arti thn yuchn mou uper sou qhsw   38 apekriqh autw o ihsou" thn yuchn sou uper emou qhsei" amhn amhn legw soi ou mh alektwr fwnhsh ew" ou aparnhsh me tri"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) John 13:1


Chapter 13

Jesus Washes the Disciples' Feet
1 Now before the Feast of the Passover, when Jesus knew that His hour had come that He should depart from this world to the Father, having loved His own who were in the world, He loved them to the end.

2 And supper being ended,y the devil having already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray Him, 3 Jesus, knowing that the Father had given all things into His hands, and that He had come from God and was going to God, 4 rose from supper and laid aside His garments, took a towel and girded Himself. 5 After that, He poured water into a basin and began to wash the disciples’ feet, and to wipe them with the towel with which He was girded. 6 Then He came to Simon Peter. And Peter said to Him, “Lord, are You washing my feet?”

7 Jesus answered and said to him, “What I am doing you do not understand now, but you will know after this.”

8 Peter said to Him, “You shall never wash my feet!”

Jesus answered him, “If I do not wash you, you have no part with Me.”

9 Simon Peter said to Him, “Lord, not my feet only, but also my hands and my head!”

10 Jesus said to him, “He who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean; and you are clean, but not all of you.” 11 For He knew who would betray Him; therefore He said, “You are not all clean.”

12 So when He had washed their feet, taken His garments, and sat down again, He said to them, “Do you know what I have done to you? 13 You call Me Teacher and Lord, and you say well, for so I am. 14 If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. 15 For I have given you an example, that you should do as I have done to you. 16 Most assuredly, I say to you, a servant is not greater than his master; nor is he who is sent greater than he who sent him. 17 If you know these things, blessed are you if you do them.


Jesus Identifies His Betrayer

18 I do not speak concerning all of you. I know whom I have chosen; but that the Scripture may be fulfilled, ‘He who eats bread with Mez has lifted up his heel against Me.’a 19 Now I tell you before it comes, that when it does come to pass, you may believe that I am He. 20 Most assuredly, I say to you, he who receives whomever I send receives Me; and he who receives Me receives Him who sent Me.”

21 When Jesus had said these things, He was troubled in spirit, and testified and said, “Most assuredly, I say to you, one of you will betray Me.” 22 Then the disciples looked at one another, perplexed about whom He spoke.

23 Now there was leaning on Jesus’ bosom one of His disciples, whom Jesus loved. 24 Simon Peter therefore motioned to him to ask who it was of whom He spoke.

25 Then, leaning backb on Jesus’ breast, he said to Him, “Lord, who is it?”

26 Jesus answered, “It is he to whom I shall give a piece of bread when I have dipped it. And having dipped the bread, He gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. 27 Now after the piece of bread, Satan entered him. Then Jesus said to him, “What you do, do quickly.” 28 But no one at the table knew for what reason He said this to him. 29 For some thought, because Judas had the money box, that Jesus had said to him, “Buy those things we need for the feast,” or that he should give something to the poor.

30 Having received the piece of bread, he then went out immediately. And it was night.


The New Commandment

31 So, when he had gone out, Jesus said, “Now the Son of Man is glorified, and God is glorified in Him. 32 If God is glorified in Him, God will also glorify Him in Himself, and glorify Him immediately. 33 Little children, I shall be with you a little while longer. You will seek Me; and as I said to the Jews, ‘Where I am going, you cannot come,’ so now I say to you. 34 A new commandment I give to you, that you love one another; as I have loved you, that you also love one another. 35 By this all will know that you are My disciples, if you have love for one another.”


Jesus Predicts Peter's Denial

36 Simon Peter said to Him, “Lord, where are You going?”

Jesus answered him, “Where I am going you cannot follow Me now, but you shall follow Me afterward.”

37 Peter said to Him, “Lord, why can I not follow You now? I will lay down my life for Your sake.”

38 Jesus answered him, “Will you lay down your life for My sake? Most assuredly, I say to you, the rooster shall not crow till you have denied Me three times.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) John 13:2 13:2 y NU-Text reads And during supper.13:18 z NU-Text reads My bread.13:18 a Psalm 41:913:25 b NU-Text and M-Text add thus.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright