Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) John 14:1 mh tarassesqw umwn h kardia pisteuete ei" ton qeon kai ei" eme pisteuete   2 en th oikia tou patro" mou monai pollai eisin ei de mh eipon an umin poreuomai etoimasai topon umin   3 kai ean poreuqw kai etoimasw umin topon palin ercomai kai paralhyomai uma" pro" emauton ina opou eimi egw kai umei" hte   4 kai opou egw upagw oidate kai thn odon oidate   5 legei autw qwma" kurie ouk oidamen pou upagei" kai pw" dunameqa thn odon eidenai   6 legei autw o ihsou" egw eimi h odo" kai h alhqeia kai h zwh oudei" ercetai pro" ton patera ei mh di emou   7 ei egnwkeite me kai ton patera mou egnwkeite an kai ap arti ginwskete auton kai ewrakate auton   8 legei autw filippo" kurie deixon hmin ton patera kai arkei hmin   9 legei autw o ihsou" tosouton cronon meq umwn eimi kai ouk egnwka" me filippe o ewrakw" eme ewraken ton patera kai pw" su legei" deixon hmin ton patera   10 ou pisteuei" oti egw en tw patri kai o pathr en emoi estin ta rhmata a egw lalw umin ap emautou ou lalw o de pathr o en emoi menwn auto" poiei ta erga   11 pisteuete moi oti egw en tw patri kai o pathr en emoi ei de mh dia ta erga auta pisteuete moi   12 amhn amhn legw umin o pisteuwn ei" eme ta erga a egw poiw kakeino" poihsei kai meizona toutwn poihsei oti egw pro" ton patera mou poreuomai   13 kai o ti an aithshte en tw onomati mou touto poihsw ina doxasqh o pathr en tw uiw   14 ean ti aithshte en tw onomati mou egw poihsw   15 ean agapate me ta" entola" ta" ema" thrhsate   16 kai egw erwthsw ton patera kai allon paraklhton dwsei umin ina menh meq umwn ei" ton aiwna   17 to pneuma th" alhqeia" o o kosmo" ou dunatai labein oti ou qewrei auto oude ginwskei auto umei" de ginwskete auto oti par umin menei kai en umin estai   18 ouk afhsw uma" orfanou" ercomai pro" uma"   19 eti mikron kai o kosmo" me ouk eti qewrei umei" de qewreite me oti egw zw kai umei" zhsesqe   20 en ekeinh th hmera gnwsesqe umei" oti egw en tw patri mou kai umei" en emoi kagw en umin   21 o ecwn ta" entola" mou kai thrwn auta" ekeino" estin o agapwn me o de agapwn me agaphqhsetai upo tou patro" mou kai egw agaphsw auton kai emfanisw autw emauton   22 legei autw iouda" ouc o iskariwth" kurie ti gegonen oti hmin mellei" emfanizein seauton kai ouci tw kosmw   23 apekriqh o ihsou" kai eipen autw ean ti" agapa me ton logon mou thrhsei kai o pathr mou agaphsei auton kai pro" auton eleusomeqa kai monhn par autw poihsomen   24 o mh agapwn me tou" logou" mou ou threi kai o logo" on akouete ouk estin emo" alla tou pemyanto" me patro"   25 tauta lelalhka umin par umin menwn   26 o de paraklhto" to pneuma to agion o pemyei o pathr en tw onomati mou ekeino" uma" didaxei panta kai upomnhsei uma" panta a eipon umin   27 eirhnhn afihmi umin eirhnhn thn emhn didwmi umin ou kaqw" o kosmo" didwsin egw didwmi umin mh tarassesqw umwn h kardia mhde deiliatw   28 hkousate oti egw eipon umin upagw kai ercomai pro" uma" ei hgapate me ecarhte an oti eipon poreuomai pro" ton patera oti o pathr mou meizwn mou estin   29 kai nun eirhka umin prin genesqai ina otan genhtai pisteushte   30 ouk eti polla lalhsw meq umwn ercetai gar o tou kosmou toutou arcwn kai en emoi ouk ecei ouden   31 all ina gnw o kosmo" oti agapw ton patera kai kaqw" eneteilato moi o pathr outw" poiw egeiresqe agwmen enteuqenCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) John 14:1


Chapter 14

The Way, the Truth, and the Life
1 Let not your heart be troubled; you believe in God, believe also in Me. 2 In My Father's house are many mansions;c if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.d 3 And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to Myself; that where I am, there you may be also. 4 And where I go you know, and the way you know.”

5 Thomas said to Him, “Lord, we do not know where You are going, and how can we know the way?”

6 Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.


The Father Revealed

7 If you had known Me, you would have known My Father also; and from now on you know Him and have seen Him.”

8 Philip said to Him, “Lord, show us the Father, and it is sufficient for us.”

9 Jesus said to him, “Have I been with you so long, and yet you have not known Me, Philip? He who has seen Me has seen the Father; so how can you say, ‘Show us the Father’? 10 Do you not believe that I am in the Father, and the Father in Me? The words that I speak to you I do not speak on My own authority; but the Father who dwells in Me does the works. 11 Believe Me that I am in the Father and the Father in Me, or else believe Me for the sake of the works themselves.


The Answered Prayer

12 Most assuredly, I say to you, he who believes in Me, the works that I do he will do also; and greater works than these he will do, because I go to My Father. 13 And whatever you ask in My name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. 14 If you aske anything in My name, I will do it.


Jesus Promises Another Helper

15 If you love Me, keepf My commandments. 16 And I will pray the Father, and He will give you another Helper, that He may abide with you forever— 17 the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him; but you know Him, for He dwells with you and will be in you. 18 I will not leave you orphans; I will come to you.


Indwelling of the Father and the Son

19 A little while longer and the world will see Me no more, but you will see Me. Because I live, you will live also. 20 At that day you will know that I am in My Father, and you in Me, and I in you. 21 He who has My commandments and keeps them, it is he who loves Me. And he who loves Me will be loved by My Father, and I will love him and manifest Myself to him.”

22 Judas (not Iscariot) said to Him, “Lord, how is it that You will manifest Yourself to us, and not to the world?”

23 Jesus answered and said to him, “If anyone loves Me, he will keep My word; and My Father will love him, and We will come to him and make Our home with him. 24 He who does not love Me does not keep My words; and the word which you hear is not Mine but the Father's who sent Me.


The Gift of His Peace

25 These things I have spoken to you while being present with you. 26 But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you. 27 Peace I leave with you, My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. 28 You have heard Me say to you, ‘I am going away and coming back to you.’ If you loved Me, you would rejoice because I said,g ‘I am going to the Father,’ for My Father is greater than I.

29 And now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. 30 I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming, and he has nothing in Me. 31 But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave Me commandment, so I do. Arise, let us go from here.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) John 14:2 14:2 c Literally dwellings14:2 d NU-Text adds a word which would cause the text to read either if it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? or if it were not so I would have told you; for I go to prepare a place for you.14:14 e NU-Text adds Me.14:15 f NU-Text reads you will keep.14:28 g NU-Text omits I said.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright