Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) John 15:1 egw eimi h ampelo" h alhqinh kai o pathr mou o gewrgo" estin   2 pan klhma en emoi mh feron karpon airei auto kai pan to karpon feron kaqairei auto ina pleiona karpon ferh   3 hdh umei" kaqaroi este dia ton logon on lelalhka umin   4 meinate en emoi kagw en umin kaqw" to klhma ou dunatai karpon ferein af eautou ean mh meinh en th ampelw outw" oude umei" ean mh en emoi meinhte   5 egw eimi h ampelo" umei" ta klhmata o menwn en emoi kagw en autw outo" ferei karpon polun oti cwri" emou ou dunasqe poiein ouden   6 ean mh ti" meinh en emoi eblhqh exw w" to klhma kai exhranqh kai sunagousin auta kai ei" pur ballousin kai kaietai   7 ean meinhte en emoi kai ta rhmata mou en umin meinh o ean qelhte aithsesqe kai genhsetai umin   8 en toutw edoxasqh o pathr mou ina karpon polun ferhte kai genhsesqe emoi maqhtai   9 kaqw" hgaphsen me o pathr kagw hgaphsa uma" meinate en th agaph th emh   10 ean ta" entola" mou thrhshte meneite en th agaph mou kaqw" egw ta" entola" tou patro" mou tethrhka kai menw autou en th agaph   11 tauta lelalhka umin ina h cara h emh en umin meinh kai h cara umwn plhrwqh   12 auth estin h entolh h emh ina agapate allhlou" kaqw" hgaphsa uma"   13 meizona tauth" agaphn oudei" ecei ina ti" thn yuchn autou qh uper twn filwn autou   14 umei" filoi mou este ean poihte osa egw entellomai umin   15 ouketi uma" legw doulou" oti o doulo" ouk oiden ti poiei autou o kurio" uma" de eirhka filou" oti panta a hkousa para tou patro" mou egnwrisa umin   16 ouc umei" me exelexasqe all egw exelexamhn uma" kai eqhka uma" ina umei" upaghte kai karpon ferhte kai o karpo" umwn menh ina o ti an aithshte ton patera en tw onomati mou dw umin   17 tauta entellomai umin ina agapate allhlou"   18 ei o kosmo" uma" misei ginwskete oti eme prwton umwn memishken   19 ei ek tou kosmou hte o kosmo" an to idion efilei oti de ek tou kosmou ouk este all egw exelexamhn uma" ek tou kosmou dia touto misei uma" o kosmo"   20 mnhmoneuete tou logou ou egw eipon umin ouk estin doulo" meizwn tou kuriou autou ei eme ediwxan kai uma" diwxousin ei ton logon mou ethrhsan kai ton umeteron thrhsousin   21 alla tauta panta poihsousin umin dia to onoma mou oti ouk oidasin ton pemyanta me   22 ei mh hlqon kai elalhsa autoi" amartian ouk eicon nun de profasin ouk ecousin peri th" amartia" autwn   23 o eme miswn kai ton patera mou misei   24 ei ta erga mh epoihsa en autoi" a oudei" allo" pepoihken amartian ouk eicon nun de kai ewrakasin kai memishkasin kai eme kai ton patera mou   25 all ina plhrwqh o logo" o gegrammeno" en tw nomw autwn oti emishsan me dwrean   26 otan de elqh o paraklhto" on egw pemyw umin para tou patro" to pneuma th" alhqeia" o para tou patro" ekporeuetai ekeino" marturhsei peri emou   27 kai umei" de martureite oti ap arch" met emou esteCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) John 15:1


Chapter 15

The True Vine
1 I am the true vine, and My Father is the vinedresser. 2 Every branch in Me that does not bear fruit He takes away;h and every branch that bears fruit He prunes, that it may bear more fruit. 3 You are already clean because of the word which I have spoken to you. 4 Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in Me.

5 I am the vine, you are the branches. He who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing. 6 If anyone does not abide in Me, he is cast out as a branch and is withered; and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. 7 If you abide in Me, and My words abide in you, you willi ask what you desire, and it shall be done for you. 8 By this My Father is glorified, that you bear much fruit; so you will be My disciples.


Love and Joy Perfected

9 As the Father loved Me, I also have loved you; abide in My love. 10 If you keep My commandments, you will abide in My love, just as I have kept My Father's commandments and abide in His love.

11 These things I have spoken to you, that My joy may remain in you, and that your joy may be full. 12 This is My commandment, that you love one another as I have loved you. 13 Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. 14 You are My friends if you do whatever I command you. 15 No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all things that I heard from My Father I have made known to you. 16 You did not choose Me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in My name He may give you. 17 These things I command you, that you love one another.


The World's Hatred

18 If the world hates you, you know that it hated Me before it hated you. 19 If you were of the world, the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. 20 Remember the word that I said to you, ‘A servant is not greater than his master.’ If they persecuted Me, they will also persecute you. If they kept My word, they will keep yours also. 21 But all these things they will do to you for My name's sake, because they do not know Him who sent Me. 22 If I had not come and spoken to them, they would have no sin, but now they have no excuse for their sin. 23 He who hates Me hates My Father also. 24 If I had not done among them the works which no one else did, they would have no sin; but now they have seen and also hated both Me and My Father. 25 But this happened that the word might be fulfilled which is written in their law, ‘They hated Me without a cause.’j


The Coming Rejection

26 But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify of Me. 27 And you also will bear witness, because you have been with Me from the beginning.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) John 15:2 15:2 h Or lifts up15:7 i NU-Text omits you will.15:25 j Psalm 69:4

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright